is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 6, 11-06-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceuüsch Weekblad

VOOÜ NEDERLAND. ONDEK BEDACHTE VAK R. J. OPWIJRDA, Apotheker te lijmegen.

Het Pharmaceutiseh Weekblad wordt eiken ZaturdaiJ uitgegeven bij den Boekhandelaar D. B. CENIEN té Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, ƒ4.50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opge"Oia,;n te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever , uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der adverteutiën: Van 1 tot ti Regels f\.—, elke regel meer 15 Cts., behalve het zegelrecht.

3' Jaargang'.

ZONDAG , 11 Juni 1865.

r. e.

De laatste provinciale examens. Krachtens Koninklijk besluit van 3 Juni zullen de nieUwe geneeskundige wetten op 1 November aanstaanlen iu werking treden. Dien ten gevolge geeft een getuigschrift als heelmeester, vroedmeester, apotheker, lr°gist of tandmeester verkregen dooreen examen voor iehe provinciale commissie van geneeskundig onderzoek 1,1 toevoorzicht minder dan vier maanden vóór dien dag derhalve na 30 Juni afgelegd , niet de bevoegdtot uitoefening van die takken der geneeskunst. (Art. 21 en 22 van Wet II). De examens der provincie geneeskundige oommissiën zullen derhalve in deze m;u'ud voor de laatste maal plaats hebben. Alsdan wacht Dlls een tijdperk van minstens twee jaren, waarin het =etal onzer collega’s niet kan vermeerderen, dewijl bij nieuwe wetgeving een candidaats-exameu als hulpftP°theker en een minstens tweejarig verblijven in dien 3wat van hulpapotheker vóór het examen als apotheker 'v°rdt vereischt. Sommen voor ®iekenvereenigingen. Wij vinden inde Pharmac. Zeitung uit Essen vermeld, de „Knappschaftsverein” (bergwerkersvereeniging) alda®r jn qggq, voor 43,508 recepten betaald heeft de som vatl 10,904 thaler, 2 sgr., 1 pf., d.i. ruim 19,000 gulden , betWeik dus een bedrag oplevert van 4SJ ct per recept. Aan dg geneesheeren en den oogarts (tezamen 27 geue®sheeren) werd uitbetaald 8254 thaler , ö sgr., 8 pf. (14,500 gulden); voor de controle ontving de „Oberarzt” thaler (525 gulden). Werden de berekeningen bij ve^e der ziekenbussen of ziekenfondsen in ons vaderland °Pehbaar, wij betwijfelen zeer of zij dergelijke resultaten z°hden opleveren. Wij kennen ten minste plaatsen, alwaar 'let hedrag der gelden voor geneesmiddelen in deze bus’en tot een zeer treurig minimum gebracht en voor den apotheker eene ware verzoeking is. Dewijl volgens de Alemorie van Toelichting op art. 1 van Wet I de ziekenbussen of ziekenfondsen tot de onderwerpen belmoren , o,htrent. welke het geneeskundig staatstoezicht nauw-

keurige kennis te verzamelen en waar noodig, voorstellen tot regeling of verbetering te doen zal hebben, hopen wij, dat ook hier door den tijd openbaarheid zal komen en eene betere toekomst te wachten staat. Itededeelingen. Ingezonden stukken. Ben Heere R. -/. Opwyrda i te Nijmegen. Weledele Heer! Gaarne voldoe ook ik aan uwe uitnoodiging, geplaatst in het Pharmac. Weekbl. No. 5 dezes jaars, betreffende de bereiding der Extr. narcotica per express, sec. Ph. NI. Ook ik heb het altijd zoo verstaan, dat men het uitgeperste sap zoo ver moest verdampen, dat door b. v. bij 3 oneen verdikt extr. één once poeder te voegen, men eene deegvormige massa verkrijgt, geschikt om pillen uitte vervaardigen, en sedert jaren heb ik de gewoonte, om van de aldus bereide narcotische extracten 2 greins pillen te maken, en die bij eene zachte warmte zoo ver uitte drogen, dat men ze gemakkelijk tot poeder kan wrijven, waardoor men ze spoediger onder poeders kan mengen, of in water oplossen. Zeer terecht spreekt ü van uniformiteit bij de bereiding van geneesmiddelen; het ware te weuschen dat die uniformiteit meer door onze Collega’s werd in practijk gebracht. Om slechts één voorbeeld te noemen ; op hoe velerlei wijzen wordt de Aq. vegeto-miner. Goulardi bereid ? Het Compendium op de Pharmaoop. Neerl. door het Departement Rotterdam in A». 1861 uitgegeven, spreekt van 1 deel acet. litharg. op 32 d. aq. dest. te nemen. De Sectio Rheno-trajectina van datzelfde jaar beveelt het voorschrift der Pharmac. Belgic. aan, terwijl de Sectio Amstelaedam. opgeeft dr. 3 acet. plumbio. tribas. te nemen op 24 oneen aq. fontana met 2 oneen spir. vip. aq. Goulard, naar de beide eerste ,*■ zal helder, althans bijna helder zijn , terwpjl die het laatste voorschrift vervaardigd, geheel wezen. De meerdere of mindere geneeskrföitrvqh®,|^tj: