is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 27, 05-11-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tartras ferrico-chinicus. Door Clausi is een nieuw dub-

helzout van ijzer en chiuine vervaardigd, hetwelk zich door bereidingswijze, oplosbaarheid en werkzaamheid tegen periodieke koortsen aanbeveelt. Het zal de citras ferrico-chinicus volgens den schrijver in werkzaamheid overtreffen. De tartras ferrico-chinicus wordt bereid door 3 deelen wijnsteenzuur en 2 deelen versoh gepraecipiteerd ijzeroxydehydraat in gedestilleerd water op te lossen en or chinine tot verzadiging bij te voegen. Vervolgens 'vordt de oplossing gefiltreerd, bij eene zachte warmte tot stroopdikte verdampt en op porseleinen borden of op glasruiten inden droogen staat gebracht. De tartras ferrico-chinicus heeft eene geelgroene kleur, wanneer hij ru plaatjes of schubben is verkregen; in massa is hij zwart. Zijn smaak is bitter samentrekkend. Plij is beter oplosbaar in water dan in alcohol en zeer hygrosoopisch. Men geeft hem in doses van IJ tot 7J- grein naar den ouderdom en den bijzonderen toestand der patiënten. Vinum ferruginatum. Volgens Draper en Whitla is de uitras ferrioo-ammoniacalis het beste zout, om een ijzermijn te bereiden, die goed bewaard kan worden en niet zooals bijv. de wijn, die met tartras ferricus bereid is, aan het zonlicht een bezinksel afzet. De formule, die zij voor Vmum ferruginatum opgeven, is de volgende : : citratis ferrico-ammoniac. part. 10,5, citratis ammonioi cryst. „ 3,9, vini hispanici „ 500,0. De wijn, op deze wijze bereid, is geheel helder en heeft geen onaangenamen smaak. Bereiding van horlogiemakers-olie. Men bezigt hiertoe he beste olijfolie, verkregen bij de eerste uitpersing van Volkomen rijpe olijven, laat haar goed bezinken en stelt haar aan eene temperatuur van eenige graden beneden het vriespunt bloot, waarbij zich de slijmachtige deelen ®u anderé vreemdsoortige stoffen (benevens het palmitine) afscheiden. De helder geblevene vloeibare olie (oleïne) wordt voorzichtig afgegeten en door vlierpit gefiltreerd. Men verkrijgt zoo eene olie, die vele jaren vloeibaar blijft ®u het loopwerk eener klok of horlogie niet aantast. Eene andere methode om olijfolie voor horlogiemakersgebruik te zuiveren bestaat daarin, dat men de olie in eene wijde glazen flesch giet, er een stuk lood zoodanig 111 plaatst, dat het er uitsteekt en dan de olie aan de der zonnestralen blootstelt. De heldere olie wordt na verloop van eenigen tijd afgegoten en blijft nu vloeibaar, zonder taai te worden. Zij is echter niet zoo vrij van zuur, als die, welke volgens bovengenoemde Methode verkregen werd. Om etiquetten van flesscheu, waarin zuren bewaard worden, voor vernieling te bewaren, overdekt men ze met Paraffine. Men gaat daartoe op de volgende wijze te werk. Men bestrijkt de etiquet, na haar eerst op de flesch te hebben vastgehecht, met eene dunne oplossing van arahische gom en vervolgens met gesmolten paraffine, hetwelk tot 100° verhit is. Oplossing van schellak. Bij het oplossen van schellak

in wijngeest heeft men steeds met het bezwaar te kampen , dat de schellak zich op den bodem van het vat, waarin de oplossing geschiedt, samenpakt en vasthecht. Om dit ongerief, hetwelk zoo vaak aanleiding tot het breken der flessohen geeft, te voorkomen, gaat men volgens de Bunzlauer Pharmaoeutische Zeitung op de volgende wijze te werk. Men maakt den schellak tot een gelijkmatig poeder (door hem bijv. ineen koffiemolen te malen), schudt hem in het oplossingsvat, giet slechts zooveel wijngeest op, dat de omgeschudde massa de consistentie vaneen matig dunnen hrij heeft, legt het vat op een samengevouwen handdoek, waarvan de einden dubbel liggen, om het voortrollen te verhinderen en wendt de flesch alle *—.4 uur omstreeks 90° om. De brij wordt inden beginne dik, alsdan dunvloeibaar en vormt na omstreeks B—lo uren eene stroopdikke, volkomen gelijkmatige vloeistof, die niets meer afzet, en welke men door bijvoeging van wijngeest naar verlangen verdunt. Wil men geheel zeker te werk gaan, dan zet men de oplossing des morgens in en verdunt ze den volgenden morgen. Pomade tegen kaalhoofdigheid van Dr. Hardy. Rc ; medull. bovin. part. 60, 01. ricini „ 30, acid. gallici „ 3, tinct. rorismarini „ 5. M. d. Electuarium e sulphure tegen loodkoliek, van Dr. Guibont. Rc : flor. sulphur. lot. dr. 4, mell. albi q. s. ut fiat electuarium. Telken dag wordt deze dosis bij koffielepels genomen. Na eenige dagen verdwijnen de koliekpijnen. De werking van dit middel berust vooreerst op de eigenschap der zwavel om zich met het lood tot eene onoplosbare verbinding van zwavellood te vereenigen en ten tweede op de purgatieve werking der zwavel. Verscheidenheden. Dewijl het glas een slechte warmtegeleider is, zullen glasruiten inden winter zooveel te minder warmte van de vertrekken naar buiten overbrengen, als zij dikker zijn, De lucht geleidt echter de warmte nog in geringere mate dan het glas , waarop volgens Thomas D. Statson te Nieuw-York de inrichting berust van dubbele glasruiten in hetzelfde raam , waartusschen zich dus eene laag lucht bevindt. Deze dubbele ruiten worden op de glasfabriek vervaardigd door twee glastafels met eene dunne luchtlaag daartussohen aan de einden te verbinden. Door Payen is de beweering bevestigd, die Musoulus voor eenige jaren heeft medegedeeld, namelijk dat bij het mouten van het graan slechts gedeelte van het zetmeel in druivensuiker wordt overgebracht, terwijl de gevormde druivensuiker verhindert, dat de omzetting van het zetmeel verder dan tot dextrine gaat. Hij heeft echter bevonden, dat men door aanwending eener hoogere tem-