is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 29, 19-11-1865

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisck Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN E. J. OPWIJEBA, Apotheker te Nijmegen.

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaturdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken , welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever,

uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tol 6 Regels f I.—, elke regel meer 15 Cis., behalve het zegelrecht.

2C Jaargang. j ZONDAG, 1» November 1865. | N". 2».

Mededeellngen. Ingebonden stukken.

De kommissie benoemd bij besluit der Algemeene Vergaderingen der Nederl. Maats, ter bevordering der Geneeskunst, en die tot bevordering der Pharmacie tot onderzoek der geheime geneesmiddelen en bestaande uit de H. H. Prof. A. Heynsius, Prof. C. J. A. J. Oudemans, A. H. Walter, W. Stoeder en Jac. Polak te Amsterdam , P. Brouwer en W. Robertsen te Rotterdam , Jac. Duparc en T. D. Vrijdag Zijnen Jr. te ’s Gravenhage, heeft op den 1 November jl. eene vergadering gehouden, waarin Prof. Heynsius tot Voorzitter en A. H. Walter tot Sekretaris zijn gekozen. In die vergadering zijn verder eenige bepalingen vastgesteld en besloten de hier volgende uitnoodiging, door de organen voor Genees- en Artsenijmengkunde bekend te maken. De kommissie, benoemd tot onderzoek van de samenstelling en bereiding der hier te lande, inde dagbladen als anderszins aangeprezen geheime geneesmiddelen, neemt de vrijheid, ter vervulling harer taak, de hulp van H H. genees- en artsenijmeng-kundigen in te roepen. Zij houdt zich overtuigd, dat er , behalve in dagbladen aangeprezen en derhalve haar bekende middelen, nog vele andere verkocht worden, die hoewel minder publiek aangeprezen, een niet minder groot nadeel berokkenen. Ten einde nu ook deze zooveel mooglijk te leeren kennen, noodigt zij allen, in wier kring dergelijke middelen worden verkocht of gebruikt, uit, haar daarvan opgaaf te willen doen en zal zij daarbij gaarne alle verdere inlichtingen ontfangen, die strekken kunnen, om den aard en samenstelling dier middelen te leeren kennen. Namens de kommissie, A. Heynsius , Voorzitter. A. H. Walter, Sekretaris. ZWAVELZUUR TEGEN DEN BRAND IN HET GRAAN. Mijnheer de Redacteur/ In uw geacht weekblad van den 5 Nov. jl. vond ik een bericht over het weren van brand uit de tarwe en

onder anderen eene opgave van Noël om dit te doen met verdund zwavelzuur. Sedert jaren lever ik met liet meeste succes aan eene menigte landbouwers gewoon Engelsch zwavelzuur tot dit doel, waarvan de aanwending is als volgt: Eene gewone wijuflesch zwavelzuur van 1,850 spec. gew. wordt nauwkeurig gemengd met drie mud tarwe door het graan op den vloer uitte storten en liet zuur droppelsgewijze er in te brengen , terwijl ten minste twee personen het een paar uren vlijtig omzetten. Het aldus ter zaaiing voorbereide graan blijft zelfs nog bruikbaar, wanneer het een jaar bewaard is geworden, met in acht neming het van tijd tot tijd om te zetten. Hat het aldus behandeld volkomen aan het oogmerk voldoet, zouden wellicht 50 landbouwers hier (Dordrecht) en in het Overmaasche land, als hun door ervaring gebleken, kunnen bevestigen. Een hunner en wel een van de eerste, die de tarwe op die wijze behandelde, heeft mij medegedeeld, hoe hij eene proef heeft genomen, toen hij een weinig zaaikoren te kort kwam. Na zijn land bezaaid te hebben met tarwe met zwavelzuur toebereid, bleef er eenige ruimte over , welke hij met dezelfde soort tarwe, die evenwel niet met zwavelzuur behandeld was, bezaaide. In deze laatste kreeg hij veel brand, terwijl de eerste er geen spoor van vertoonde. Behalve dat op deze wijze het doel volkomen bereikt wordt, meen ik belanghebbenden nog verder opmerkzaam te moeten maken ; Ten eerste. Dat de onkosten gering zijn. Ten tweede. Dat de aldus toebereide tarwe bij ongunstig weer om uitte zaaien niet in deugd terug gaat, wanneer dit soms weken moest worden uitgesteld. Ten derde. Dat het gezaaide noch door slakken benadeeld , noch door vogels geroofd zal worden. Eindelijk is mijne meening, dat Jttet gedeeltelijKs.\erkoold zijn van het pericarpiura de Jevorto.^:- Mocht deze mededeeling aan di®l^iü6ou|vjêrSjA't^{- V *