is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 2, 1865-1866, no 36, 07-01-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deling met salpeterzuur eene gele kleur geeft, terwijl het narcotine in tegenwoordigheid van zwavelzuur daarbij ! rood wordt. . |

Met betrekking tot zijne therapeutische werking is het j uarceïne onlangs door Bernard het sterkst slaapverwekkende alcaloïde van het opium geheeten , terwijl het in convulsieve werking het minste is, maar m vergiftige werking op het thebaïne, codeïne en papaverine volgt en het morphine overtreft, terwijl het narcotine niet vergiftig is (zie N”. 23 van den vorigen jaargang). De slaap door het narceïne voortgebracht, verschilt van dien door het gebruik van j morphine en codeïne ontstaan. Hij is namelijk veel diepei, doch de gevoelszenuwen zijn niet geheel verdoofd, zoodat de dieren (honden), die voor de proefnemingen dienden, duidelijke teekens van pijn openbaarden, mdien hunne ledematen gevoelig werden aangetast. Zij waren echter geheel ongevoelig voor geluiden, terwijl bij den slaap door morphine en codeïne sterke geluiden de dieren deden opspringen. Bij het ontwaken werd geene dofheid waargenomen. MICROSCOPISCH ONDERZOEK DER TRICHINEN. Bij de trichine-ziekte, die zich op zoovele plaatsen van Duitschland vertoont , zijn het voornamelijk apothekers, die zich met het microscopisch onderzoek van het vleesch bezig houden. De ondervinding heeft geleerd , dat, indien trichinen ineen varken huisvesten, zij nooit m het middelrif en inde oogspieren ontbreken, zoodat men met waarschijnlijkheid kan aannemen , dat , indien in

deze deelen geene trichinen gevonden worden , zij in het algemeen niet zullen aanwezig zijn. Bij het microscopisch onderzoek gaat men op de volgende wijze te werk. | Men brengt eene naainaald, geheel oppervlakkig in dwarse richting onder eene dunne partij spiervezels, beweegt haar dan voorzichtig op- en nederwaarts, zoodat eene gelijkmatige dunne laag vezels inde lengte wordt opgelicht, die met glycerine bevochtigd tusschen de glasplaten wordt gebracht. – Bij versch geslacht vleesch zullen de trichinen bij eene temperatuur van 50” C. in beweging komen , bij eene verhooging der temperatuur tot 56° C. zal de beweging lévendig, bij eene warmte van go—62° O. convulsief worden. Wordt de temperatuur tot de kookhitte verhoogd, dan sterft de parasiet. Een praeparaat met potassa caustica behandeld, vertoont de spiervezels meer doorzichtig. Is het omhulsel der trichine nog niet verkalkt, dan ziet men dit minder duidelijk , maar des te beter den kleinen daarin saamgerolden worm; is daarentegen het omhulsel reeds verkalkt, dan vertoont het zich bij doorvallend licht op den helderen grond des te duidelijker; bij opvallend licht komt zijne witte kleur het best uit. In het algemeen worden de objecten bij getemperd licht duidelijker. Om een varken op trichinen te onderzoeken neenH •tóen gewoonlijk van 3—4 plaatsen en wel spiervleesoh van den hals, van de dij, van het vleesch tusschen de'ribben en van het middelrif, snijdt een klein gtukje (omstreeks ter dikte van gewoon bindtouw), af,

brengt het op een klein objeetiefglas, trekt het met 1 eene" naald en teen pincet uit elkander , voegt er een I droppel water bij en bedekt het met een glaasje, waarop 1 men nog eene kleine drukking kan uitoefenen door 1 middel vaneen glazen staafje en brengt het dan onder het microscoop bij eene lOOmalige vergrooting. Er worden thans onderzoekingen ingesteld, of de parasieten niet door scheikundige reagentiën , bijv. eene geconcentreerde loog van keukenzout en potassa of van , sodasalpeter, alcohol, azijnzuur of phosphorzuur kunnen gedood worden. Volgens de opgaven van Virchow zijn te Brunswijk onder de 30,000 varkens 2, te Blankenburg onder de | 700 4 met trichinen aaugetroffen. Men heeft inden laatsten tijd beweerd, dat de trichinen ook inden beetwortel gevonden worden , alsmede inde veldmuizen en mollen, die zich met dezen wortel voeden. Dit wordt op grond van microscopische onderzoekingen door Dr. Stein te Frankfort a. M. tegengesproken. De witte lichaampjes der beetwortelvezels bevatten | wel 2 parasieten , een met eieren opgevuld wijfje en een spiraal vormig opgerold doch beide dieren zijn met zulke eigenaardige organen voorzien, dat zij iu j weerwil hunner overeenkomst met trichinen, daarmede ] niet verwisseld kunnen worden. Het blijft dus steeds waarheid , wat van den beginne gezegd is , dat de menscli ’ en het varken de eenige dragers der trichinen zijn en elkander wederkeerig met deze parasieten besmetten.

Verbeterde methode om strychnine bij gerechtelijke onderzoekingen uit den maaginhoud, spijzen enz. af te scheiden volgens Francois Janssens. De inhoud der maag, de spijzen of kleingesnedene organen worden zooals door Stas is opgegeven eerst, met de dubbele hoeveelheid alcohol onder toevoeging van 2 gram wijnsteenzuur in eene glazen kolf op een waterbad bij 70° C. uitgetrokken. Het koudgeworden uittreksel wordt, nadat het gefiltreerd is, bij eene lage temperatuur uitgedampt en, nadat men de gedurende deze uitdamping afgescheidene vettige on shjimge zelfstandigheden door herhaalde filtratie uit de vloeistof heeft verwijderd, tot bijna droogwordens verdampt. Het overschot wordt hierna in watervrijen alcohol gelijkmatig verdeeld, en hiermede, terwijl men van tijd tot tüd omroert, gedurende 34 uren in aanraking gelaten , gefiltreerd en het Altraat tot droogwordens verdampt. Het op deze .wijze verkregen overschot wordt eindelijk iu 25 tot 50 gram gedestilleerd water opgelost en men heeft nu eene zure waterige oplossing van wijnsteenzuur strychnine, waarin nog vreemde zelfstandigheden aan-1 wezig zijn, welke in alcohol, water en wellicht ook in. | aether oplosbaar zijn. Om nu het strychnine uit deze oplossing at te scheiden, gaat men op de volgende wijze te werk; Men voegt bij de oplossing 2 gram zeer fijne tot poedel' ! gebrachte dubbel-koolziire soda, welke door langzaam ! omroeren daarin opgelost wordt. Hierdoor wordt kool-