is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 2, 13-05-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorstellen ter behandeling op de 31ste Algemeene Vergadering der jVcdcrlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie.

Woensdag 20 Juni 1866 te houden te Rotterdam. 1. Bespreking der circulaire door de geneeskundige inspecfturs inde maand Maart aan de apothekers verzonden. 2. Het benoemen eener commissie voor een gezet der geneeskundige wetten van 1 Juni 1865 en met name van die, regelende de uitoefening der artsenij bereidkunst, wegens de bepalingen , die aldaar onduidelijk of voor tweeledige opvatting vatbaar voorkomen. • 3. Het richten van de aandacht der regeering op de opleiding van pharmaceuten en het aantoonen der noodzakelijkheid tot het vestigen vaneen of twee inrichtingen daartoe bestemd, 4. Eene regeling van de controle op de balansen. 5. Eene verklaring der Algemeene Vergadering, dat het in hare roeping ligt de goede uitvoering der wet te helpen bevorderen, waartoe zij de departementen in het algemeen en elk lid in het bijzonder zal uitnoodigen. 6. Het opnemen der debatten bij de vergadering in de jaarverslagen , met bekendmaking der woordvoerders. 7. Eene overweging van de noodzakelijkheid tot herziening der Pharmacopoea Neerlandica en bij toestemmende beantwoording een verzoek daartoe vanwege de Maatschappij aan de Hooge Regeering, waarbij tevens de noodzakelijkheid betoogd worde, dat aan de commissie ter herziening ook pharmaceuten deel nemen. 8. Het benoemen eener commissie door de Maatschappij om de geschiktste en 4oelmatigste wijze te onderzoeken , waarop het onderwijs inde artsenijbereidkunde moet ingericht worden. 9. Het benoemen van pharmaceuten in plaatsen, waar geen departement bestaat, tot correspondeerende leden. 10. Het uitschrijven van prijsvragen of prijsonderwerpen, als a. voor leerling-apothehers .■ • Eene verzameling van minstens 25 gedroogde inlandsche planten en eene behoorlijke schouwbare hoeveelheid der eenvoudige geneesmiddelen (drogerijen) die zij opleveren , met bijvoeging der technisch-botanische en pharmaceutische bijzonderheden, welke hierbij in aanmerking komen ; b. voor hulp-apothetcers: Een vergelijkend onderzoek naar het gehalte aan alcaloïden vaneen door uitpersing en eendoor uittrekking met alcohol bereid extract volgens de Pharm. Neerl., bij voorbeeld uit Hyoscyamus niger, Airopa Belladonna of Coniwm maculatum. Prijzen: geld of werktuigen of boekwerken. 11. Het beramen van middelen door de Maatschappij, om de meest mogelijke openbaarheid te geven aan het verhandelde inde vergaderingen der Geneeskundige Raden. 12. Eene uitnoodiging van het hoofdbestuur aan de afdeelingen, om verslag te doen van de wijze, waarop

de inspectie der apotheken bij de leden zal hebben plaats gehad tot bevordering eener gelijkmatige inspectie. 13. De wenschelijkheid, om meer gelijkvormigheid te brengen in het berekenen van den prijs der recepten door het geheele rijk. (Uit de berichten van de Nederl. Maatschappij tot bevordering der Pharmacie N°. 30.) Wtededeellngen. Ingebonden stukken. CHOLERADRANK VAN DB. BLEEKEB. De bekende choleradrank van Dr. Bleéker wordt voor* namelijk te Botterdam, ’s Gravenhage en Dordrecht in groote hoeveelheid afgeleverd. Er wordt vermeld van 75 praescripties op één dag in ééne apotheek, enz. Wij geven in; bedenking of het niet doelmatiger is voor eene goede bewaring van den drank, dat men de bijvoeging der suiker achterwege laat en inde plaats daarvan de pepermuntolie in eene kleine hoeveelheid spiritus vini oplost. DE WERKING DER DESINFECTEERENDE MIDDELEN CHLOORKALK EN IJZERVITRIOOL. Er wordt ons gevraagd, of wij het eens zijn met de verklaring door H. te Dordrecht omtrent de werking der middelen tot het desinfecteeren der faecale stoffen inde geneeskundige Courant van 6 Mei 1.1. gegeven; dat namelijk de sulphas ferrosus door zwavelwaterstof zou worden overgebracht in sulphuretum ferrosum en dat het chloor op de organische lichamen door verbinding, substitutie enz. zou werken, waarvan als voorbeeld wordt aangehaald de omzetting van alcohol door chloor in chloroform ? ook of er acidum hypochlorosum vrij wordt bij overgieting van chloorkalk met azijnzuur ? Wij meenen, dat de , werking van het ijzervitriool deze is. Het ijzervitriool uit den handel, dat voor dit doel gebruikt wordt, is grootendeels tot den staat van oxyde overgegaan. De bruine kleur op de oppervlakte wijst genoegzaam aan, dat er basisch zwavelzuur ijzeroxyde gevormd is. Welke is nu de werking van zwavelwaterstof op ijzeroxyde-zouten? Dat de waterstof het ijzeroxyde tot ijzeroxydule reduceert, waarbij water gevormd en zwavel afgescheiden wordt: Ee203-fHS=; 2EeO-f HO-J-S. Zoo wordt bijv. inde bakken ter zuivering van het lichtgas van zwavelwaterstof, op sommige plaatsen, ijzervitriool in plaats van kalk aangewend of daarbij gevoegd, en bij de enorme consumtie van gas in Londen is de hoeveelheid afgescheiden zwavel de moeite der verzameling waard, om naar de zwavelzuur-fabrieken te worden overgevoerd. De werkinf der chloorkalk is insgelijks inde eerste plaats gericht op de ontleding van de zwavelwaterstof door het aan de lucht ontwijkende onderchlorigzuur, Er wordt gevormd chloorwaterstof en water, en zwavel afgescheiden: ClO-f-2HS=HCI+HO-j-2S. Nu werkt het onderchlorigzuur of vrij chloor ook wei vernietigend op organische lichamen, waarvan ons onder