is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 4, 27-05-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als vroeger, aan Nederlandsclie instellingen van onderwijs medegedeeld , of als ruilmiddel naar andere musea gezonden en zal daarmede nog geruimen tijd kunnen worden voortgegaan.”

Uittreksels uit binnen- en bnltenlandsche tijdschriften. Om druivensuiker in rietzuiker aan te wijzen voegt men volgens Icery bij suikersap een derde van zijn volumen eener alcalische koperoplossing , die bereid is door Va cubiekcentimeter slappe oplossing van kopervitriool met 35 C. C. geconcentreerde sodaloog onder bestendig omroeren te overgieten. (De afgegotene vloeistof moet zorgvuldig voor toetreding van ammoniacale dampen bewaard worden). Bij aanwezigheid van druivensuiker gaa ; de donkerblauwe oplossing na 2—3 minuten in eeue violetroode over. Om azijnzuur uit den handel van aanhangende brandigeolie te bevrjjden laat Fredesking 8V8 kilo zuur met 9 drachmen dubbel-chroomzure potassa en 8 drachmen gecon centreerd zwavelzuur gedurende 24 uren koud same staan en destilleert dan 8 kilo -j- 1 once uit het meng sel. Het destillaat is bij een verlies van circa 3°/ geheel zuiver. Salpeter wordt door Lagrange te Parijs bereid doo 157 deelen salpeterzuur loodoxyde met 39 deelen kool zure ammonia te behandelen, waarbij koolzuur loodoxyd en salpeterzure ammonia ontstaan. Uit het laatste zou wordt door bijvoeging van 38 deelen kalk salpeterzur kalk gevormd, terwijl ammonia ontwijkt, die als ge woonlijk verzameld wordt. De salpeterzure kalk word met 87 deelen zwavelzure potassa in zwavelzure kalk en salpeter overgebracht en de salpeter-oplossing geconcentreerd en gekristalliseerd. Eene bereiding dus belangrijk door hare bijproducten. Pessina’s middel tegen runderpest, reeds vóór 80 jaren als geneesmiddel en tevens als prophylactioum erkend, is een ijzerhoudend zoutzuur, hetwelk op de volgende wijze wordt bereid. Men neemt 3 deelen ijzer (oude spijkers) en overgiet ze ineen pot met omstreeks 10 deelen gewoon zoutzuur. De ijzeroplossing wordt ineen groot houten vat gegoten , waarin zich een mengsel van 850 tot 300 deelen gewoon zoutzuur en 3500 tot 3000 deelen water bevindt en met eene houten staaf omgeroerd. Van deze vloeistof schept men met een aarden pot uit en mengt daarvan zooveel onder het drinkwater, tot dat het een zeer zwakken zuren smaak heeft. Lapis mitigatus is een mengsel van nitras argenticus öet nitras kalicus. Lapis mitigatus mite bestaat uit 1 deel zilverzout met 3 deelen salpeter, forti s uit gelijke deeleu. Chloorznre soda, wordt volgens H. Jager het best bep uit gekristalliseerd wijnsteenzuur, koolzure soda 7clfChl0°rZUre P°tass<'l, nam gell’jke deelen dezer handigheden , loste ze in kokend gedestilleerd water °P ■ filtreerde, nadat de vloeistof bekoeld was, van den

afgescheiden wijnsteen af, en verdampte het Altraat volledig tot droogwordens toe. Indien hij voor de oplossing slechts weinig water aanwendde en de vloeistof bij dikwijls uitpompen 8 dagen in het luchtledige liet staan, verkreeg hij zuivere zeer fraaie kristallen van chloorzure soda, namelijk teerlingen, waaraan de afwisselende hoeken door tetraëders waren afgestompt, waarnaast nog eenzijdige afgestompte vlakken der teerlingkanten door pyritoëders optraden. J Vervalschingen van nitras argenticus. Landerer deelt mede, dat hem lapis infernalis in handen is gekomen, uit Frankrijk getrokken , waaraan de glanzende zwarte kleur door zwavelzilver gegeven was , voortgebracht door het praeparaat in eene atmospheer van zwavelwaterstof te doen verwijlen. Gekristalliseerd salpeterzuur zilveroxyde voor photographisch gebruik verzonden, bevatte een aanmerkelijk gehalte aan zink. De ontdekking geschiedde door het zilver door middel van zoutzuur neer te slaan, en bij de vloeistof, van het geprecipiteerde chloorzilver afgescheiden, ammonia en vervolgens zwavelammonium te voegen, waardoor een sterk wit praecipitaat van zwavelzink ontstond. Het zinkgehalte bedroeg 18 proc. Vervoer van ammonia. Volgens Knab absorbeertchloorcalcium zijn gewicht aan ammoniakgas en geeft het in de warmte weder af. Deze eigenschap kan toegepast wori den tot een weinig kostbaar vervoer van de ammonia, dewijl chloorcalcium, met ammoniakgas verzadigd, een droog, gemakkelijk vervoerbaar poeder van zeer geringe waarde j is, dat 50% water en 20% ammoniakgas geabsorbeerd heeft. Mixtura cantharidalis voor vesicatoria. In plaats van het emplastrum cantharidum wordt door Martin het volgende mengsel aanbevolen : Ho cantharidum in pulv. redact, unc. 4, glycerini unc. 4. Men mengt ondereen , verwarmt op het waterbad tot kokens toe, laat bekoelen en voegt er bij : alcohol absolut. unc. 3%, aether. acetici drachm. 6y4. Men laat gedurende 8 dagen trekken , perst door linnen en filtreert door papier ineen gesloten trechter. Op den oogenblik der aflevering wordt een stuk linnen van de verlangde grootte met eene dikke laag dezer mixtuur bedekt. De alcohol en aether verdampen dadelijk en er blijft slechts glycerine met het cantharidine terug, hetwelk tevens aan het linnen buigzaamheid verleent. Het glycerine is een goed oplosmiddel voor eenige der oplosbare beginsels van de cantharides; de alcohol en aether hebben eene bijzondere werking op het cantharidine; tezamen geven zij een goed resultaat. Parfum springflowers. Ambra % deel, 20 deelen tinctura iridis florentini , % deel bergamotolie en 30 deelen alcohol met y 8 deel rozenolie. Fomentum Schmuckeri, wordt zooals bekend is bereid door 3 drachmen nitras kalicus en 2 drachmen chloretum