is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 15, 12-08-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De receptarius had een koud bereid aftreksel van rad. althaeae aangewend en verkreeg eeue mixtura van eene licht bloedroode kleur, die na drie dagen weder verdween. Bij iteratie van de mixtura werd een warm bereid althaea-aftreksel genomen, waarbij zij kleurloos bleef.

Vin diurétique de I’Hotel Dien (Trousseau). R,. Vin. alb. (met een alcoholgehalte van 9 a 10 proc.) partes 400 alcohol 90°/o . . „ 50 fol. digital, sioc 6 scill. siccat 3 bacc. juniperi 30 acet. kalioi „ 20 Men mengt eerst den alcohol onder den wijn , digereert dit mengsel gedurende 14 dagen met de fol. digitalis , scill. en bacc. juniperi, zijgt door, perst uit, lost inde vloeistof den pcetas kalicus op en filtreert eindelijk door papier. Gollodium mercuriale van Dr. Leclerc. Ro. collod. medicin. part. 15 chloret. hydrargyriei „ 0,5 Misoe. Acetum aromaticum van Auber. iU. spir. aromat. Coloniens. part. 100 tinct. benzoës „ 1 acet. radical. „ 5 Misce et filtra. Collyrium tegen ophthalmia purulenta neonatorum van Dr. Foucher. No. 1. Re. chloret. natric. part. 2 aquae „ 10 M. f. injectio. Tot het verwijderen der pus tusschen de oogleden. No. 2. Bp. nitrat. argentic. part. 0,2 aquae destill, „ 80 Solve. Eenige droppels 8 a 5 maal daags tusschen de van pus bevrijde oogleden te brengen. Engelsch recept tegen dronkenschap. Ro. sulph. ferros. gr. 5, magnes. alb. gr. 10, aq. menth, piperit. dr. 11, spir. nuc. moschat. dr. 1 , M. d. Tweemaal daags te nemen. Dit recept is bekend gemaakt door John Vine Hall, kommandant van den Great-Eastern , die het vaneen beroemd Engelsch geneesheer ontving en 7 maanden lang trouw gebruikte, waarna hij alle begeerte naar sterken drank verloren had. (Kwrse Berichte.) Openlijke correspondentie. De schrijver van *Een Delinquent” kan van de Redactie niet vergen , dat zij tegenover vroeger geplaatste geteekende artikelen een ongeteekend stuk opneemt, niet vrij van animositeit, waarvan de naam des inzenders zelfs aan haar niet wordt toevertrouwd. De kwestie over de aflevering van Dr. Bleeker’s drank is bovendien reeds voldoende in het Weekblad behandeld en van beide zijden bezien. De Redactie heeft vanuit het practisch standpunt des apothekers tot tweemaal ronduit hare sententie uitgesproken , tnaar zij verleende ook gaarne het woord aan de Jieeren Thieuie eri Göster, Om hunne tegenovergestelde meening te uiten.

Adverteiitiën. *** Ter overneming wordt op zeer voordeelige voorwaarden aangeboden : Bene sedert jaren bestaande, wei ingerichtc APOTHEEK met goede elientele, zeer gunstig gelegen te Maastricht; het Huis des verkiezende TE HUTJE of TE KOOP. Adres franco ouder lett. G. aan Gebr. MULLER, Boekhandelaars te Maastricht. TE KOOP! Eene VERZAMELING van ten minste 6 a 7000 in- en buitenlandsche Phanerogamen en Cryptogamen in groot folio, fraaie exemplaren, gerangschikt volgens het systeem van Linnaeus, alsmede eene verzameling van 2 è, 3000 CRYPTOGAMEN in 6 deelen in groot folio , geordend volgens Ghevalibb. Te bevragen franco onder lett. Q. aan Gebr. MULLER, Boekhandelaars te Maastricht. APOTHEEK. Hoor gevorderde jaren is UIT DE HAND TE KOOP: Een STERK HUIS met TUIN in Noordholland , waarin gedurende meer dan honderd jaren de Apothekersalfaire is uitgeoefend, welke al dien tijd een goed burgerlijk bestaan heeft opgeleverd. Adres franco onder de letter A. P. bij den Boekhandelaar D, B. CENTEN, op het Rokin te Amsterdam. Heeren Pharmaceuten! Onmiddellijk UIT DE HAND TE KOOP in eene Geldersohe stad, eene nette winstgevende APOTHEEK, ingericht volgens de nieuwe wet; het HUIS daarbij te huur. Brieven franco onder lett. D. B. bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. J. VIEL & C°” Apothekers te Utrecht, verlangen tegen November een BEKWAAM BEDIENDE, vlug en accuraat kunnende recepteeren. Salaris ruim , naar bekwaamheid. Apotli. 6. SICMAIM, te Groningen, vraagt tegen November EEN BEDIENDE, bij voorkeur een Geëxamineerden. Brieven franco. Bij den Boekhandelaar J. GREVEN te Utrecht, is verschenen: A. W. MOFMAM, Inleiding tot de nieuwere Scheikunde. o Prijs ƒ2,90. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,