is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 19, 09-09-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zi suiker bij verdunde vruchtsappen te voegen ; V3 tot 2Y3 n gram caffeïne op 1 liter vloeistof. Sparadrap van Dr. Broulu tegen rheumatische aandoev ningen en jicht.

s Pp ; empl. diapalm, part. 500 , 1' exir. belladonnae „ 50, d resinae pini „ 50, s M. fiat sparadrap. 0 Thilemann’s droppels. I^>: vini ipecacuanh. , t essentiae menth, pip. aa dr. 3, . c vin, opii aromat. dr. 1, ( tinct. valerian. aeth. dr. 4. ( M. D. S. Bij rommelingen in het lijf om de 3—3 s uren 15 droppels; bij nerveuze pijpen en kramp s voor volwassenen 30—-30 droppels , voor kinderen s 3—15 droppels ;4bij diarrhee , na elke ontlasting ! 30—30 droppels! kinderen 3—15 droppels. Inosentzoff’s droppels. i: IV>: tinct. rhei spirituds. unc. 3 , valer, aether., castorei canad., opii simpl. aa dr. 3 , essentiae menth. pip., aeth. sulphur. alcoh. aa. dr. 3 , extr. nuc. vomic. alc. gr. 1, olei menth. piper. gtt. 13. M. D. S. Bij het begin der cholerasymptomen zijn 10 droppels voldoende. Bij heviger verschijnsels geeft Dr. Inosentzoff inden beginne 10—15 droppels, verder elke 10 minuten of kwartier uur 30—35 droppels met koude pepermuntthee of rooden wijn. NB. Essentia menthae piperitae bestaat uit 1 deel pepermuntolie, opgelost in 7 deelen wijngeest van 0,810. Beide middelen zijn in Rusland veelvuldig in gebruik. Verscheidenheden. Het Vierteljahresschrift für praat. Pharmacie vermeldt het volgende geval van vergiftiging door beschimmeld brood. Eene familie —• vader, moeder en vijfjarig meisje vond na 14 dagen van huis geweest te zijn, het eigen gebakken brood, hetwelk in eene kast had gelegen , geheel met schimmel bedekt, en at er van , na het zooveel mogelijk gezuiverd te hebben. Weldra openbaarden zich koliekpijuen, neiging tot braken, krampen enz. Den ter hulp gehaalden geneesheer gelukte het de ouders te redden , doch het kind stierf. Almelo 30 Aug. Der rechtbank alhier heeft bij vonnis van heden den heer D., plattelandsheelmeester te Ambt-Almelo, vrijgesproken van de tegen hem ingébrachte klachten van geneesmiddelen te hebben geleverd inde gemeente Stad Almelo , alwaar onderscheidene apothekers gevestigd zijn (zie het vorig Nommer). De grond der vrijspraak is deze; Dat door den beklaagde de geneesmiddelen niet te Stad-Almelo zijn geleverd, maar door

of vanwege de zieken (uit die stad) aan de woning van den beklaagde (te Ambt-Almelo) zijn 'afgehaald. Men twijfelt er niet aan of het O. M. zal van deze uitspraak in hooger beroep komen. (Hbld.) Openlijke correspondentie. Er is ons gevraagd naar het adres van den heer C. M. Olifiers , vroeger te Gorcum, thans waarschijnlijk te ’s Gravenhage woonachtig; zou ook iemand daaromtrent inlichtingen kunnen geven ? Jul ver teutten. Door vertrek naar buiten ’s lands wordt op aannemelijke yoorwaarden TE KOOP gepresenteerd eene itpoihekers-affalre, zoo spoedig mogelijk te aanvaarden; het HUIS te huur. Adres letter S. bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Brieven franco. In eene APOTHEEK in eene aanzien- IjÈÊÊÊÊSr lijke gemeente der Prov. Utrecht, wordt tegen November gevraagd EEN BEDIENDE, vlug kunnende recepteeren, van goede getuigschriften voorzien en van de P. Gr. Adres franco onder No. 669 , bij den Kantoorboekhandelaar A. W. RIEGEN te Utrecht. Bij een ongehuwd Apotheker, in eene IH» voorname Stad van Noord-Holland, wordt een BEKWAAM BEDIENDE gevraagd, of lEMAND die zijne studiën wil voortzetten. Salaris naar bekwaamheid. Adres met franco brieven onder letter A, aan den Heer D. B. CENTEN te Amsterdam. ln eene soliede APOTHEBKte Amsterdam verlangt men een gesohikten BEDIENDE. Brieven franco, onder letter A. Y., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN , te Amsterdam. F. T. DE MAZURE, Apotheker te ’s Gravenhage , vraagt met 1 November a.s. een BEKWAAM BEDIENDE, bij voorkeur geëxamineerd. P. G. Brieven franco. *** J. D. SYBRANDI, te Amsterdam, heeft uitgegeven ; ZAH-MEIHORIAAIi van nroogerijen, Chemicaliën en Verfwaren. 2de druk . . / ».60. VOfLIHIH; PAKHVIIREGI§TËR voor llroogerijen, Chemicaliën en Verfwaren. 2de druk . • / ».50 Hetzelfde , met wit papier doorschoten ... ƒ ».60. Vpu wegeden Minister van Binnenlandsche Zaken is bij de Boekhandelaars YAN WEELDEN & MINGELEN te ’s Gravenhage, uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: LUSTEN VAST « KALESMIDDELEN , voorgesohreven inde Wet regelende de uitoefening der Artsenij bereidkunst en Geneeskunst met het Rapport der Commissie over de zamenstelling van deze lijsten gehoord, met model-etiquetten, tot aanwijzing der vergiften, in kleurendruk. Prijs . . ƒ0,30. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.