is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 28, 11-11-1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

w mg PharmarMiscli Weekblad

VOOB NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OP WIJRDA, Apotheker te Nijmegen.

Bet Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENTEN te Amsterdam. Prijs per jaargang , franco per post, f 4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te zien , gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvert van den Uitgever, uiterlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 tot 6 Regels ƒ1.—, elke regel meer 15 Cis., behalve liet zegelrecht.

ar". 28.

3e Jaargang.

ZOKDie, 12 Sfovember 1866.

De lijst der geneesmiddelen bij de geneeskundigen tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd. Bij alinea 4 van art. 9 der Wet, regelende de uitoefening der geneeskunst, wordt aan de geneeskundigen, die bevoegd zijn tot het afleveren van geneesmiddelen, voorgeschreven de geneesmiddelen steeds schouwbaar voorhanden te hebben, voorkomende op eene lijst, door hen opgemaakt en door den inspecteur voor gezien geteekend, waarop niet mogen ontbreken de geneesmiddelen , bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur aan te wijzen. Deze aanwijzing heeft later plaats gehad bij Koninklijk besluit van 5 November 1865, Het aantal verplichte geneesmiddelen is hierop tot 78 beperkt. Om de geneeskundigen het opmaken dezer lijst gemakkelijk te maken, is bij den uitgever H. C. A. Campagne te Tiel een tabel verschenen , bevattende I°. de verplichte geneesmiddelen, 2°. de namen der meest verschillende andere geneesmiddelen. De geneesheer heeft nu voor de verzending zijner lijst ter visie aan den inspecteur daarop slechts door te halen, wat niet bij hem schouwbaar voorhanden is. Door middel van deze tabel wordt veel tijdroovende arbeid ontgaan. De gevoelens over het opmaken der lijst verschillen overigens zeer. Er zijn er, die meenen, dat zij volstaan kunnen met het schouwbaar houden der 78 verplichte artikelen, waardoor zij tevens het gevaar van aanmerkingen en bekeuringen verminderen, dat te grooter wordt, naarmate zij op de lijst aan den inspecteur meer artikelen plaatsen. "Voor elk artikel, op de lijst opgegeven, dat bij de visitatie ontbrekend of ondengdelijk wordt gevonden, zou men strafbaar zijn, terwijl men dit voorkomt, indien men maar geene lijst opzendt. Op den voorgrond staat : Eene lijst moet in allen gevalle worden opgezonden, dit staat duidelijk inde wet al bevat die lijst dan ook maar enkel de 78 verplichte artikelen. Naar de letter der wet behoeft de geneesheer er geen meerder artikelen op na of althans niet schouwbaar te houden, dus geen meerder artikelen op de lijst

te zetten. .Het ligt echter geheel inden geest der wet, dat zij met deze bepaling de overige artikelen, die de geneesheer bezigt, niet buiten de controle wil sluiten. Het wetsartikel is alleen zoodanig geredigeerd, om de geneeskundigen, die inden regel slechts recepten, door hen zelven voorgeschreven, gereed maken, te ontslaan van de verplichting, even als de apothekers er al de genees* middelen der Pharm. Neerl. op na te houden. Indien men derhalve enkel de 78 verplichte artikelen schouwbaar stelt en de overige aan de visitatie zoekt te onttrekken , maakt men misbruik van deze gunstige uitzondering , eene ontduiking, die in billijkheid niet te verdedigen is. Immers de controle der geneesmiddelen bij de visitaties is zeker voor den. gemoedelijken geneesheer wenschelijk, daar met de deugd zijner geneesmiddelen eene richtige uitoefening zijner kunst in nauw verband staat, en hij, voor wien de pharmacie slechts bijzaak zijn kan, maar al te veel van de eerlijkheid zijner leveranciers afhankelijk is. Vreest men voor lastige inspecties, die boete zullen opleggen voor elk geneesmiddel, hetwelk op dé opgemaakte lijst voorkomt, maar ontbreekt, omdat bijv. de geneesheer na het opgebruikeu van zijnen voorraad zich van dat geneesmiddel niet meer wenscht te bedienen, welnu, het staat immers eiken dag vrij den inspecteur kennis te geven, dat men dat geneesmiddel niet meer schouwbaar houdt en het dus van de lijst verlangt afgenomen te zien. *) Doch wij gelooven niet, dat ergens bij de inspecties evenmin in dit als in eenig ander opzicht onredelijke eischen zijn gedaan. Wel hebben wij het betreurd , dat op vele plaatsen door de bekrompene zienswijze der geneesheeren de grootste voorraad der geneesmiddelen aan controle onttrokken was , en wij wenschten zeer , dat hetzij door eene wettelijke uitspraak, hetzij door eene zeer uitgebreide lijst van verplichte geneesmiddelen aan dien halven maatregel een einde werd gemaakt. *) Onlangs is vrijstelling van briefport verleend voor correspondentie over dienstzaken tusschen don inspecteur aan den eenen kant en de geneeskundigen binnen zijn ressort ter anderer zijde,