is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 41, 10-02-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de genoemden in het hunne: Analysen des Harns enz , 4te Aufl., op plaat I, inden linkerbovenhoek van figuur 3 , afgebeeld hebben. Zoo hier en daar zie ik ook een enkel kristalhoopje van urinezure ammonia , volkomen overeenkomend met die in het aaugehaalde werk van Harting onder letter A, plaat 111, duidelijk weergegeven zijn.

Ik droog het overige van mijn Altraat en overgiet het witte residu met potassa-oplossing; een met azijnzuur bevochtigd en boven dit mengsel gehouden staafje geeft geringe, hoewel duidelijk zichtbare, wolkjes. Het residu, bij de koking van zoo even onopgelost achtergebleven, overgiet ik met verdund salpeterzuur; het lost op; ingedampt tot droog blijft er een residu van eene roode kleur (deze kleur schijnt eigendommelijk te zijn), dat, met ammonia overgoten, de fraaie murexid-reactie vertoont. Potassa-oplossing hierin gedruppeld geeft geeu xanthine-reactie. 30. breng ik een deel, in poedervorm, in aanraking met verdund chloorwaterstofzuur; geen opbruisen; een ander deel gegloeid, bruist na de gloeiing evenmin op; het wordt echter in het gebezigd zuur (HOI) opgelost, in welke oplossing zuriugzure ammonia de aanwezigheid van kalk bewijst. Opnieuw een weinig van het poeder gegloeid en het residu dat, zooals ik reeds aanteekende, niet smelt, met water uitgeloogd; soda is door de blaaspijpvlam niet aan te toonen. Voor zoover het voorgaande eene bepaling toelaat, is te besluiten da.t : de hoofdtnassa van den steen wordt uitgemaakt door urinezuur, gemengd met geringe hoeveelheden urinezure ammonia en bijna niet af te scheiden en te verzamelen hoeveelheden urinezure kalk. De kern geïsoleerd, blijkt alleen in het midden van den steen aanwezig te zijn; zij heeft de grootte vaneen speldeknop, weegt 1 mgr., verbrandt gedeeltelijk, is onsmeltbaar voor de blaaspijpvlam, laat na gloeiing eene witte asoh achter; dooreen deel er van, inde reductievlara gebracht, wordt de oxydatievlam geelrood gekleurd; de gloeiende massa verspreidt een wit licht; met chloorwaterstofzuur bruist ze, na bekoeld te zijn, op en wordt opgelost; deze oplossing geeft met zuringzure ammonia kalk aan. Bij de gloeiing verkrijg ik bij een deel de murexidreactie en onder het microscoop kristallen van urinezuur ; een ander deel bruist niet door HCI op. De kern bestaat dus uit urinezure kalk. Omdat de mogelijkheid bestond, dat de urine van den patiënt, door wien de onderzochte pissteen ontlast was, iets merkwaardigs zou kunnen opleveren, verzocht en ontving ik er drie verschillehde hoeveelheden van, op drie verschillende tijden geloosd. Twee hoeveelheden waren die van 24 uren. Het onderzoek leverde echter niets der vermelding waard op; de urine was in alle verhoudingen normaal. Wat mij echter toch eenigszins bevreemdde, was dat zich na eenige dagen rust noch nraten, noch zelfs iets meer dan het zeer gewone slijrabezinksel hadden afgezet. In eene van dein 24 uren verzamelde hoeveelheid dreven alleen enkele slijmerige draden en waren epitheliumoellen in grootere hoeveelheid aanwezig. De afzetting van den Steen moet dus wel uiterst langzaam gegaan zijn. De patiënt ondervond dan ook, zooals de behandelende arts mij mededeelde, niet de minste stoornis in zijne verschillende functiën. J. B. N^gelvooht. Voor de aanbesteding tot levering van 200 kilo sulphas chmious basicus ten behoeve van de geneeskundige dienst bij het leger waren 3 biljetten van inschrijving ingekomen; de minste inschrijving was die van de heeren Hamman en Comp te Botterdam a f 83,50 per kilo. (Rbd)

Openlijke correspondentie. B. te Brielle. De reagentiënkist, in No. 30 van hel Weekblad geadverteerd , is reeds verkocht. Advertentie». A, P. JOEEITSIA, Apotheker, te Sneek, vraagt met Mei e. k. EEN BEDIENDE. Bij den Pharmaoeutischen cursus bestaat de beste gelegenheid de studiën voor Hulp-Apotheker voort te zetten. O. THIM, Apotheker on Drogist te Gouda, verlangt tegen April of Mei a.s. EEN BEDIENDE. Brieven franco. A. en C. H. YAN SCHERPE WEL, Apothekers te Schoonhoven , verlangen primo Mei of eerder een BEKWAAM BEDIENDE extern, tegen ruim salaris. Brieven franco. F. W. GERRITSEN, Apotheker te Arnhem, .erlangt tegen Mei aanstaande EEN BEDIENDE van goede getuigschriften voorzien. Brieven franco. Analytische Chemie. G-laswerk, Reagentia voor qualitatieve en qnantitatieve Analytische Chemie, Mineraliën etc. zijn verkrijgbaar bij VV. Cf. li. PAULi, te Deventer. Prijscouranten op frame o aanvrage. Chemische en Pharmaceutische Apparaten voortdurend verkrijgbaar. Prijscouranten worden op aanvragen franco toegezonden. J. C. Tli. MARIPÜ. Arnhem. Boekhorstenstraat, G. 401. * * H. C. A. THIEME te Nijmegen , heeft alom verkrijgbaar gesteld : DE VLUGGE LATINIST. EENE HANDLEIDING vooral ten dienste van hen, die door eigen oefening zich de eerste gronden der Latijnsche taal wenschen eigen te maken , DOOR EEN OOD-DOCENT. Prijs f 0.75. *** Bij H. A. TJEENK WILLINK te Arnhem en alom verkrijgbaar: HUBNER’S Planten-atlas voor inrigtingen van middelbaar onderwijs , aanstaande geneeskundigen en apothekers , door CORSTIAAN DB JONG. 32 Platen bevattende omstreeks 400 plantsoorten en 2000 figuren met verklarenden tekst. Prijs f 5.90.— HVoor een, in vergelijking met de grootere plaatwerken uiterst geringen prijs biedt deze ATLAS een uitmuntend hulpmiddel aan om het plantenrijk te bestuderen en zich tot een examen voor te bereiden. Snelpersdruk van H. C, A. Thieme, te Nijmegen. – i