is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 47, 24-03-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Creheiiumlddelen.

Tutauentum van Dr. Hess, prophylacticum tegen syphylis, is bij analyse gebleken te bestaan uit 3 drachmen onzuivere glycerine, 10 grein gekristalliseerde koolzure soda, 6 grein chloorzure soda, 63/4 grein keukenzout, 3ya once water met 3—5 droppels kamferspiritus geparfumeerd, tezamen omstreeks 4 oneen. De bereiding zal hebben plaats gehad naar het volgende voorschrift: Rj; glycerini dr. 3 , aquae unc. 3, solut. hypochlorit. natrici dr. 6. tinct. camphorae gtt. aliq. Het onderchlorigzure zout wordt bij het bewaren zeer spoedig ontleed en levert de bestanddeelen, die bij de analyse gevonden zijn. Door deze ontleding verliest het middel dan ook zijne desinfecteerende waarde geheel en wordt zelfs schadelijk , doordien de aloalische toestand der vloeistof de opzuiging van het syphylisvergift zal vermeerderen. Br. Pfeffermann’s mondwater staat op eene lijn met het Voortdurend breedsprakig geannonceerde anatherine-mondwater van Popp. Het is eene gefiltreerde tinctuur uit Va once steranijs , % drachme kruidnagels , y2 drachme roode kina, 13 oneen wijngeest van 80 proc. en 10—13 droppels pepermuntolie. Eene flesch met 3ya once dezer tinctuur kost f 1,65, eene met 5 oneen ƒ2,30. Kallomyrin-potnade bestaat uit 530 deelen vaneen | mengsel uit varkensvet en cocosolie, 60 deelen stearine, 180 deelen glycerine, 13 deelen perubalsem en j styrax , 16 deelen zwavel, 30 deelen loodwit, 1 deei ijzeroker en 3 deelen eener in glycerine oplosbare scherpe zelfstandigheid (waarschijnlijk uit spaansche vliegen). Het gehalte aan loodwit maakt dat deze pomade tot de schadelijke cosmetica behoort. V I De geneeskundige inspecteur van Z. Holland heeft naar aanleiding van advertentiën in verschillende dagbladen omtrent den verkoop bij sommige apothekers van geheime geneesmiddelen een onderzoek doen instellen in hoeverre daarbij al of niet werd voldaan aan het voorschrift van art. 6 al. 2 der Wet van 1 Juni 1865 (Staatsil. No. 61) voor geneesmiddelen, inde pharmacopoea niet vermeld. Tegen den apotheker E te ’s Gravenhage, depothouder van verschillende geheime geneesmiddelen , werd daarbij proces-verbaal opgemaakt, omdat op de voorwerpen, waarin bedoelde geneesmiddelen werden bewaard, niet het opschrift vermeld was, naar welk voorschrift zij bereid waren , echter wel van geneesmiddelen van den een of anderen buitenlandschen arts. Te dier zake stond hij 18 Maart voor de Arrondissements-Eechtbank te recht, en requireerde | het O. M. schuldigverklaring aan het als apotheker in | eene apotheek voorhanden hebben van geheime geneesmiddelen , waarvan het opschrift niet aanwees naar welk voorschrift zij bereid zijn en veroordeeling tot eene boete van ƒlO. De verdediger van den beklaagde, Mr.Ey.isei, ! concludeerde , na eene breedvoerige interpretatie der wet

op dat stuk, inden zin, dat de beklaagde geene overtreding had begaan , tot vrijspraak, De uitspraak deelen : wij nader mede.. (HdJj.) i Indien wij wel onderricht zijn is nog tegen een ander apo-I theker inde provincie Z. Holland dezelfde aanklacht voor de Eechtbank gebracht. Persoonlijke aangelegenheden. Bij Koninklijk Besluit van 14 Maart is , met intrekj king der benoeming van Dr. J. Th. Mouton, apotheker ' te ’s Gravenhage, tot plaatsvervangend lid der commissie, in 1867 belast met het afnemen van de examens van hulpapotheker, benoemd K. C. Vorstman, apotheker te ’s Gravenhage, en bij besluit van 16 Maart met intrekking der benoeming van Dr. J, W, Ermerins , hoogleeraar te Groningen als plaatsvervangend lid dier Commissie, als zoodanig benoemd dr. E. W. C. Krecke te Etreoht. 16 Maart overleden de heer H. van der Wertï, apotheker te Dokkum. Door den gouv. gen. van N. Indie is overgeplaatst bij de geneesk. dienst inde W. atdeeling van Borneo , de milit. Apoth. 3de kl. J. Heringa van het scheik. labor. te Weltevreden, verleend een 2 jarig verlof naar Nederland, wegens ziekle , aan den milit. apoih. 3de kl. H. G. Stamm. Openlijke correspondentie. Deons toegezonden irochure van den heer Geerts, over Plmrmacie en Phnrmaceutisch onderwijs , bespreken wij in het volgend nomrner. Advertentiën. In APOTHEEK bij het Burgerlijk Armbestuur te Botterdam wordt gevraagd, ais JONGSTE BEDIENDE, een geëxamineerd APOTHEKER of HÜLP-APOTHEKBR, op een jaarwedde van ƒ 500, (Externe). Belanghebbenden vervoegen zich in persoon in het Oude Mannenhuis op de Hoogstraat, op Zaterdag den 30 Maart aanstaande , des namiddags ton 2 ureT Voor nadere inlichtingen kan men zich wenden tot den Heer Apotheker in voornoemde Apotheek. OTHEEK In eene Apotheek te Amsterdam verlangt men tegen Mei of vroeger een BEKWAMEN BEDIENDE. Brieven franco onder letter M. 8., ter Boekdrukkerij van G. VAN ÏVËN & ZONEN, op do Bloemmarkt voor de Weessluis, te Amsterdam. eek. Men verlangt in eene Apotheek te ’s Gravenhage een BEKWAAM BEDIENDE. Adres met franco brieven , letter P. , bij de boekhandelaars VAN WEELDEN & MINGELEN aldaar. E. F. A. PAUWFLS, firma MRST, Apotheker te ’s Hage, verlangt tegen primo Mei een HUDP-APOTHEKER , of iemand de receptuur kundig. Brieven franco. G. W. CAUDRI& ZOON, Apothekers en Ghemisten te Doesborgh, vragen tegen Mei of Augustus een BEDIENDE. Brieven met aaubevelingsattesten franco. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.