is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 3, 1866-1867, no 49, 07-04-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, kleuren het haematoxylinepapier nog duidelijk. Water , waarvan het ammoniakgehalte V532000 bedroeg, werd na bijvoeging van eenige droppels zeer verdunde tinctuur zeer duidelijk rozenrood. De reactie kwam nog bij een gehalte van Vioooooo ammoniak te voorschijn, doch nu was de kleur oranjerood.

De tinctuur van campêohehout geeft met oplossingen van koper, lood, tin, antimoon en ijzer violette tot blauwzwarte kleuringen. Ook deze reactie is zeer gevoelig. Vloeistoffen, die VlOOO dezer metalen bevatten, geven nog zeer intensieve kleuringen , die bepaalde kenmerkende verscheidenheden vertoonen. Verscheidenheden. Gig ar etten-papier, genaamd „Havanna-tabak-aromabla. den.” Men neemt % med. once zuiveren foeselvrijen wijngeest en Ya drachme klein gesnedene vanille en di. gereert gedurende 8 dagen. Dan voegt men er bij: 1 droppel kruidnagelolie, 1 droppel bitteramandelolie, 1 droppel jeueverbesolie en laat dit mengsel zich wederom gedurende 8 dagen onder gedurig omschudden met elkander verbinden. Na dit tijdsverloop wordt het daartoe bestemde cigarettenpapier daarmede bevochtigd en alsdan gedroogd. De lichtgevende bestauddeelen in het lichtgas zijn door Frankland inde volgende 5 klassen gerangschikt: 1». acetylen; 2°. olievormend gas, propyleu, butylen; 3°. waterstofverbindiugen (hydriden) van hexyl, octyl, en decyl; 40. benzol ,■ toluol, oumol; s°. naphtaline. De tweede en vierde dezer klassen geven het meeste licht. Acetylen is een kleurloos, doorschijnend gas door E, Davy ontdekt en laatstelijk door Berthelot uit zijne elementen samengesteld. Eene verbinding van dit acetylen met koper is bij verhitting zeer ontplofbaar. Butylen (een van de radicalen der tweeatomige alcoholen of glucolen) is door Chapman synthetisch bereid > door zinkaethyl op monobroomaethylen te doen inwerken: C/,HSZn —f- C4H3Br Znßr ~f- CgHs zinkaethyl mono- broom- butybroomae- zink len. thylen Een nieuw organisch-auorganisch ontwikkelingszout voor photografen, door Meynier te Marseille inden handel gebracht en sulfate organico-inorganique de fer ammoniacal geheeten , beslaat volgens het onderzoek van Dr. Schnauss uit zwavelzuur ijzeroxydule-ammoniak en druivensuiker. In verschillende plaatsen in Duitschland zijn desinfectie- \ zwervers in gebruik, door Magirus te Ülm vervaardigd. Zij hebben de gedaante eener lange, dunne patroon en bestaan uiteen papieren omhulsel met een gemakkelijk brandbaar mengsel gevuld. Zij worden in vertrekken, waarin zich kwalijk riekende , nadeelige gassen bevinden, door middel vaneen brandend stukje zwam aangestoken en gedurende het branden aan het eene einde inde hand gehouden. Bij verbranding verspreidt zich een witte damp, hoofdzakelijk van zwaveligzuur, die de schadelijke gassen van het vertrek vernietigt en door het openen der vensters gemakkelijk kan worden weggevoerd.

| Bij onderzoekingen van Thorpe omtrent het koolzuurgehalte der lucht inde nabijheid der zee is gebleken, dat inde nabijheid der zee de hoeveelheid koolzuur inde lucht ! vermindert, onder verschillende- breedten bijna in alle I jaargetijden constant is en geene dagelijksche verandering ondergaat. Omtrent dentinvloed der winterkoude op de sterfteh.ee.it , Dr. Farr de volgende mededeeling gedaan. De sterfte te Londen werd den 19 Januari voor de laatste 14 dagen aangegeven te zijn geweest 3605, hetwelk 732 meer bedroeg dan inde vorige 14 dagen. Farr schrijft dit meerder bedrag toe aan de koude en heeft eene statistiek hiervan opgemaakt over de 5 perioden van het leven: 50 op personen van 20 jaar; 85 van 20 a 40; 186 van 40 a 60; 333 van 60 a 80; 78 boven de 80. Hierdoor wordt dus de waarheid der bekende wet bevestigd, dat het vermogen, om koude te wederstaan, met den ouderdom afneemt. Persoonlijke aangelegenheden Den 25 Maart is te Oranienburg overleden Prof. Dr. llunge, de ontdekker van het oafl'eïne, het carbolzuur en de vluchtige basen der steenkolenteer, bovendien schrijver van onderscheidene werken over phytochemie en technische chemie. Voor het examen van hulp-apotheker, hetwelk den 24sten April en volgende dagen te ’s Gravenhage voor de eerste maal in 1867 zal worden afgenomen, hebben zich elf kandidaten aangemeld. Adver teutten. Giiemisciie en JPharmaceutiscke Apparaten voortdurend verkrijgbaar. Prijscouranten worden op franco aanvragen franco toegezonden. J. C. Th. DIARIUi. Arnhem. Boekhorstenstraat, G. 401. APOTHEEK. In eene Apotheek te Arnhem vraagt men zoo spoedig mogelijk een bekwaam liefst, geëxamineerd BEDIENDE, in- of extern, tegen een zeer ruim salaris. Adres franco, letter W. A., bij den Heer G. J. ÏHIEME te Arnfiem. i Men verlangt tegen Mei in eene Apotheek te ’s Hage een BEKWAAM BE-lÜ* * DIENDE, bij voorkeur een geëxamineerd Apotheker. Brieven franco onder letter V., bij den Boekhandelaar M. J. VISSER aldaar. In eene Apotheek te Leiden wordt met Juni of Juli a.s. gevraagd een BEKWAAM BEDIENDE. Adres franco onder letter F., brj S. J. VAN DOESBURGH , Boekhandelaar aldaar. ' J. N. BROESE, Apotheker te Kampen, vraagt ten spoedigste een praotisch ervaren BEDIENDE, in- of externe. Brie ven franco. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen,