is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 4, 26-05-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Bladz. 4.) Handelsberichte».

De heeren Gehe en Cie te Dresden berichten ons, dat na April de volgende hoofdartikelen in prijs gestegen of gedaald zijn. Gestegen : Aerugo, Balsamum peruvianum, Gummi-res. ammoniacum, Gummi-res. galbanum, Lichen carraghenicus, Lupulinum, Moschus tunquinensis, Nuces vomicae , Oleum jeeoris aselli, Oleum menthae piperitis Amer. et Germ., Oleum sinapis , Radix jalappae , Semen oinae , Resina jalappae, Santoninum. Gedaald: Acidum citricum , Acidum taunicum , Atropinum , Cadmium metall., Cardamom Geyl., Chloras kalicus , Chloretum stannosum , Gonfectio carnis-citri , Extract. cinae , Extract, opii, Flores pyrethri rosei, Fol. coca, Fol. sennae Alex,, Gumm. arabic, nativ., Gummi guttae, Nitras natricus, 01. cardamom., 01. calami, 01. cassiae , 01. crotonis, 01. lavandulae , 01. terebinth. Gallic. , Rad. serpentariae , Saccharum lactis , Veratrinum. Wij voegen hierbij de beschrijving, die de Industrie-Zeiiung geeft van de nieuwe inrichting , door hetzelfde huis tot stand gebracht tot het bereiden van galenische praeparaten. „Reeds sinds langen tijd bestaan in Engeland en Frankrijk groote laboratoriën , die de pharmaceutische praeparaten door middel van bijzondere werktuigen en toestellen inde meest mogelijke volkomenheid en gelijkmatigheid en met den meesten spoed tegen aanzienlijk lagere prijzen leveren , dan zulks de handenarbeid vermag. Thans heeft ook het algemeen gunstig bekende handelshuis van Gehe en Cie, te Dresden een etablissement opgericht, waarin de verschillende artikelen voor hare zaak in het groot bereid worden. De opbouw en inrichting van dit etablissement, nabij de aanlegplaats der Elbe gelegen, heeft 3 jaren lang, zelfs zooveel het mogelijk was gedurende den winter, omstreeks 150 werklieden bezig gehouden. Er worden geene artikelen vervaardigd, die de scheikundige fabrieken in het groot leveren, maarde bedoeling is den apothekers de moeite te besparen , om zelf de drogerijen inden vereischten vorm voor gebruik geschikt te maken. De inrichting is rijkelijk voorzien met machines tot malen, stooten , ziften , raspen, snijden, afvvasschen, slibben , filtreeren , klaren , drogen, persen enz., verder met toestellen voor waterige en alcoholische uittreksels en verdampingen , voor oplossingen, kristallisaties, zuiveringen en ontkleuringen , tot het uitpersen en afscheiden der vette oliën, tot het destilleeren en rectificeeren der aetherische oliën. De onderneming, een vernieuwd bewijs van den ijver van dit handelshuis, is van veel beteekenis voor den drogerijenhandel.” Openlijke correspondentie. H. te N. maakte ons de opmerking , dat acidum arsenicosum niet de eenige zelfstandigheid is , die inde Pharm. Necrl. als vergiftig wordt aangewezen (zoo als wij in No. 52 van den vorigen Jaargang opgaven] maar dat zulks ook nog bij acidum hydrocyanicum voorkomt. Wij erkennen ten volle de juistheid der opmerking. Wij hadden de aanwijzing, tusschen d«*n tekst ingedrukl, over hel hoofd gezien.

Jldvencatiën. Attentie. In eene Apotheek te Dockum wordt, tegen f 500 salaris, benevens kost en inwoning, ten spoedigste een PROVISOR gevraagd, door Mejufvrouw de Wed. H. VAN DER WEEFF—GOLSTEIN. Apotheek. Een BEKWAAM BEDIENDE, die voldoende bewijzen van goed gedrag kan overleggen, kali terstond geplaatst worden bij T. W. VAN DER MEÜLEN te Leeuwarden. Door vergevorderde jaren en het inoeie- Bedienden krijgen, is er gelegenheid om eene bloeiende, goed beklante APOTHEEK enz. te kunnen overnemen, eene zaak, die reeds 40 jaren bestaat en een ruim bestaan oplevert. Inlichtingen franco, lett. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN te Amsterdam. Met primo Augustus of eerder, wordt gevraagd een PROVISOR, bij voorkeur van de P. (1., bekwaam om de Apotheek enz. enz. bij eene weduwe, ineen der aanzienlijkste steden van Friesland, waar te nemen. Op salaris en eene soliede behandeling intern kan gerekend worden. Brieven onder letter T., franco aan den Boekhandelaar A. AKKERINGA, te Leeuwarden. Een GEËXAMINEERD APOTHEKER, Prot. Godsdienst , wenschfe tegen Augustus eene plaatsing in eene drukke zaak. Belanghebbenden adresseeren zich met franco brieven , lett. Z. Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Ter opleiding in eene Apotheek wordt gelegenheid aangeboden voor een JONGELING van fatsoenlijken huize , tegen genot van kost en inwoning. Aanvrage franco, sub. litt. A. Z. bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, Eokin, Amsterdam. Bij ïï. 11. BLOTE, Apotheker Zeedijk , M. 188, te Amsterdam , zijn voor H.H. Apothekers en Drogisten voorhanden: uitmuntend droge en reukeloze CAPSULES DiTES MOTHES met Balsamura Copaivae , Oleum jeeoris Aselli, Oleum Rieini en Oleum Terebinthinae tot de volgende prijzen: 12 Doozon ƒ4; 25 Doozen ƒ8; 50 Doozen /15; 100 Doozen f 25. Brieven en gelden franco. *** Door J. GREVBN, Boekhandelaar te Utrecht, is uitgegeven: Prof. E. MULDER, Scheikundige aanteekeningen, dl. I; \—3 aflevering ƒ 2.60 ledere aflevering is afzonderlijk verkrijgbaar. A. W. lIOFMANN, Inleiding tot de nieuwere Scheikunde, bewerkt door Dr. H. F. B. Hubrecht . . . ƒ 2.90 *