is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 6, 09-06-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deerd bevindt, zuivere koolzure soda en titreert vervolgens met joodoplossing. De arsenik wordt hierbij volkomen geoxydeerd en de zwavel afgescheiden (As S 5J -f- sHor=As0S+SHJ + S). De aanwezigheid der koolzure soda dient slechts, om het gevormde arsenikzuur op te nemen, hetwelk inden vrijen staat de ver-

dere inwerking van het jodium op den arsenik zou verhinderen. Bij deze methode mag natuurlijk aan den gepraecipiteerden zwavelarsenik niet het minste spoor zwavelwaterstof meer aanhangen. Zoo ook mag de aangewende koolzure soda volstrekt niet op het jodium werken. Tot het vullen van holle tanden wordt inde Pharm. Zeitung collodium aanbevolen, waarvan men 10 tot 15 droppels langzaam brengt ineen vol glas koud water. Er ontstaat een huidje, dat men voorzichtig verzamelt, met de vingers tot – een deeg kneedt en snel inden hollen tand brengt, na dezen vooraf goed met liquor Hoffmanni te hebben gezuiverd. Gansticnm compositum de chloreto zincico. Inde hospitalen te Londen wordt de volgende formule gebezigd; A : chloreti zincici part. 13, chloreti stibici. „ 8, pulv. amyli . „ 4, glycerini . . „ q. s. Men kan hierbij nog poeder van opium voegen , om de pijn te verminderen, die dit caustieum veroorzaakt. Door Foucher wordt de volgende formule voor een heelmiddel tot het verbinden van wonden opgegeven. : alcohol part. 400, glycerini „ 625, chloratis kalici „ 40. Deze vloeistof is doorschijnend en helder, heeft geen onaangenamen reuk en maakt linnen en pluksel spoedig vochtig. Het verband kan 24 uren lang op zijne plaats blijven en nog langer, zonder dat het uitdroogt. Eenvoudig eene afwassching met lauwwarm water voldoet , om alle sporen van het mengsel weg te nemen. Solutio tegen tic douloureux. IA : extracti opii, „ belladonnae, » stramonii aa part. 1, aquae laurocerasi part. 12. Men mengt de extracten met het laurierkerswater af en filtreert de vloeistof, van welke 4 a 10 droppels in het oor worden gebracht. Linimentum anodynum Starckii. Bp : olei papaveris albi, „ hyoscyami aa part. 6, vini opii aromatioi, ammoniae liquidae, succin. ammon. pyro-anim. liq. aa dr. 1. Misce agitando. Formulen van Dr. Velpeau. Boli antWennorrhagici. : pulv, pip. cubebae dr. 5, balsam. copaïvae dr. 2% , magnesiae ustae q. s. Misce fiant boli N°, 30. Gebruik : 4 a 6 per dag.

i Poius laxat. c. oleo ricino. 'A : 01. ricini dr. 10, pulv. gumm. arabic, q. s. , infus. herb. menthae unc. 3, svr. citri unc. 1. M. D. Püulae conii. Vf: pulv. sem. conii macul. dr. V2» lactucar. gallic. dr. 1, pulv. liquir. q. s. Misce fiant pilulae N°. 50. Gebruik: Eén ’s morgens en één’s avonds, opklimmende tot 6 a 8 per dag. 1 1 a 1 De Minister van Binnenlandsche Zaken, Gelet op art. 14 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad No. 59) maakt bekend, dat inden loop der maand Juli e. k. gelegenheid zal gegeven worden tot het afleggen der examens, bedoeld in art. 7 der wet, ter verkrijging van aoten van bevoegdheid als leerling-apotheker. Zij zullen worden afgenomen te ’s Hertogenbosch Arnhem, Amsterdam en Groningen. Zij, die tot deze examens wenschen te worden toegelaten , onverschillig waar zij met der woon gevestigd zijn, worden uitgenoodigd, daarvan vóór den lslen Juli e. k. schriftelijk opgave te doen aan den inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht voor die provincie, waar zij het examen wenschen af te leggen, namelijk; voor Noordbrabant dr. A. F. I. Ingenhousz te Breda, voor Gelderland dr. W. F. P. Kiehl te Arnhem, voor Noord-holland dr, J. Penn te Amsterdam en voor Groningen dr. W. H. Idzerda te Leeuwarden. Persoonlijke aangelegenheden. Te Nijmegen hebben de apothekers R. J. Opwijrda en D. H. -Wildschut de zaken, tot heden afzonderlijk door hen gedreven, gecombineerd en zullen ze verder voor gemeenschappelijke rekening voortzetten onder de firma Opwijrda en Wildschut. Advertenttën. APOTHEEK. Door bijzondere omstandigheden wordt ter overname aangeboden bovengenoemde zaak, gelegen in een fatsoenlijk en gunstig gedeelte binnen Amsterdam, en welke een reeks van jaren met succes wordt uitgeoefend. Inolineerenden adresseeren zich met fr a n c o brieven, onder het motto Apotheek, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, Eokin , te Amsterdam. Onder hetzelfde adres wordt bij eene Weduwe, zoo spoedig doenlijk, een PROVISOR verlangd. B. VAN DER DOLL heeft zich verplicht geacht JOHiM DE IHIÜHICK. uit zijne betrekking te ontslaan. Delft, 1 Juni 1867. Snelpersdruk van H, C. A. Thieme, te Nijmegen.