is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 7, 16-06-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dane vragen , en het minder goed slagen der candidaten te zoeken is, waarom eene splitsing, even als dit thans bij het natuurkundig examen tot verkrijging van den titel van artsplaats vindt, de voorkeur zoude verdienen.

Leiden, 8 Juni 1867. L. G. Smeenk. (Hiermede sluiten wijde discussies over de zaak in kwestie. Eed.) Verscheidenheden. De glancodot, dana'it en de arsenikhoudende pyriet of mispikkel zijn mineralen , die isomorphismê vertoonen. Zij kristalliseeren alle in rhomboëders. De glancodot is een arsenikhoudende pyriet, waarin 2 aeq. Ee zijn verplaatst door 2 aeq. Co, die dus tot samenstelling heeft : Fe2CosAsSj. De natuurlijke sulfarsenuren, waarin de hoeveelheden kobalt en ijzer minder zijn dan inden glancodot en den mispikkel, hebben den naam van danaïlen ontvangen. In Zuid-Australië is eene bismuihmijn ontdekt. Proeven van het erts in Engeland aangebracht, zijn zeer bevredigend bevonden. Deze ontdekking is van veel beteekenis bij den hoogen prijs, die voortdurend voor het bismuth bedongen wordt, omdat de mijnen in Europa hoe langer zoo minder blijken óp te leveren. Loret heeft de damp dichtheid van het ozon bepaald. Hij is tot dit resultaat gekomen door de wet van de diffusie der gassen. De diffusie der gassen staat in omgekeerde reden tot den vierkantswortel hunner dichtheid. Bij vergelijking tusschen de diffusie in zuiver zuurstofgas vaneen mengsel uit chloor en zuurstof met een mengsel uit zuurstof en ozon , door tusschenstelling vaneen diaphragma, vond hij voor de dichtheid van het ozon het getal 1,50. Toen hij het chloor verplaatste door koolzuurgas , waarvan de dichtheid is 1,67, kwam hij bjj beide mengsels tot bijna gelijke resultaten, hetwelk hem in zijne stelling omtrent het getal 1,50 voor het ozon bevestigde. deheltumlddelen. Br. Eudson’s schoonheidspasta van Fenus zal volgens het bericht bereid zijn naar een recept, in gebruik bij Mademoiselle de Ceronel, later Hertogin van Portmouth, beruchte maitres van Karei 11. Het bevat: wit was 18 ptoc. , stearine 4 proc., ricinusolie 50% proc., glycerine 18 proc., gepraecipiteerde zwavel 1% proc., welrieken de olie 5 proc., vochtigheid 3 proc. Br. Koch’s manbaarheid’s-substantie, per flesch a ƒl,BO verkocht, bestaat uit 6 med. oneen eener vloeistof van een limonade-achtigen smaak met eene kleur gelijkende op Tokayerwijn. Deze vloeistof bevat 1 deel eener geringe soort van wijn en 2 deelen gezuiverden honig; voor den zuurachtigen smaak is een weinig cremortart en voor het aroma een weinig azijnaether bijgevoegd. Pitoni’s kofiesurrogaal in blikken busseu van % tot i/4 kilo inhoud voor 70 ets, en ƒ1,40 verkocht, is volgens Wittstein extractum cichorei tot droogwordens uit. gedampt en tot poeder gebracht.

Sturzenegger’s zalf voor lijders aan breuken, eene witte zalf a ƒ5,40 de 1% med. once verkocht, is niets anders als zuivere reuzel. De Industrieblatter vermelden de volgende curiositeit uiteen proces tegen den uitvinder der Revaliescère. Onder dezen naam heeft men de Eevalenta arabica op nieuw als geheimmiddel willen exploiteeren. Het huis Barry-du-Barry had een expediteur opgedragen 187 kisten van Dieppe naar Weenen te zenden. Er werd hem tevens aangewezen gebruik te maken van het internationale tarief der oostelijke spoorwegmaatschappij, hetwelk voor meel, dat tot voedsel bestemd is , eene geringere vracht stelt dan het algemeene tarief. De beambten gingen daartoe ten opzichte van de Revaliescère niet over en lieten 759 franc meer aan vracht betalen. Het huis du Barry weigerde de vergoeding dezer gelden en toen de zaak voor de rechtbank werd gebracht, verklaarde het huis openlijk, dat de revaliescère wel als gezondheidsmeel werd verkocht, maar wezenlijk niets anders is als een. mengsel van linzen- en bognenmeel en daarop dus het tarief voor gewoon meel tot voeding bestemd, behoorde te worden toegepast. De maatschappij voerde daartegen aan : Revaliescère is geen gewoon meel, maar een zeer duur gezondheidsmeel, dat geen derde klasse kan reizen. Du Barry werd veroordeeld de 759 franc met renten en kosten te betalen. Handelsberlchten van Cehe en Cle. Inde maand Mei zijnde volgende hoofdartikelen in prijs gestegen of gedaald. Gestegen: Aethers in alle soorten wegens de hooge prijzen van den spiritus; zoo ook Alcohol absolutus, verder Aerugo, Balsamum peruvianum, Camphor, Chloretum stannosum , Cortex quillayae , Elemi, Kousso , Morphinum , Oleum jecoris (de levertraan is ten gevolge van ongunstige berichten uit de productieplaatsen binnen eenige dagen reeds 33% gestegen; te Bergen bleef de opbrengst van fijne kwaliteit zeer gering; de prijs steeg aldaar reeds van 18 tot 24 species [een species = ƒ3,755] , tot welken prijs alles wegging , zoodat de onbevredigd geblevene aanzienlijke behoefte op nieuwen toevoer moet wachten, die echter slechts gering en wellicht eveneens duur zal zijn), Oleum menthae crispae et piperitis Amer,, Oleum sinapis, Radix zingiberis condit. en Sapo hispanious. Gedaald: Agaricus, Aloë, Bichromas kalicus , Groens , Curare, Gummi arabic, nativ., Gummi Senegal, Gutti, Kino, Lacca in tabulis, Oleum cardamomi, Oleum crotonis, Oleum eucalypti, Oleum ligni cedri, Radix angelicae Radix ipeca cuanhae , Radix rhei angl,, Stanniol en Sulphas chinicus. Van Kamala en Wintergroenolie (Oleum Oaultheriae procimbentis) , die langen tijd geheel ontbraken en tot spijt van velen gemist werden, kwam een, hoewel kleine toevoer, zoodat beide weder te verkrijgen zijn. Extractum alcannae en Extractum ligni santali zijn bevonden geschikt te zijn voor pharmaceutisch gebruik.