is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 19, 08-09-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deelen axungiaj-; Unguentum hydrargyri fortius der Pbarm. Belg.; Unguentum nitratis hydrargyrici, Pharm. Belg.; Unguentum sahinae, volgens onze ondervinding het best te

bereiden door 1 deel herb. sabinae recens, fijn gesneden, mét water op te stampen en dan geruimen tijd met 4 deelen axungia warmte trekken, totdat alle vochtdeeleu verdivenen zijn, door te zijgen en inde doorgezegene vloeistof 1 deel geel was op te lossen ; Unguentum styracis compositum, Pharm. Belg. en Unguentum terebinthinaceum (balsaraum locatelli), die men het best zal bereiden door onder het mengsel van 6 deelen oleum olivarum, 4 deelen cera flava, 6 deelen terebinthina veneta en deel balsamum peruvianum, ya deel lignum santali, tot een zoo fijn mogelijk poeder gebracht, te roeren. Hedetleellngen. Ingezonden stukken. ONDERSCHEID TUSSCHEN DE PRAEPARATEN VAN JAMAÏCAEN VAN HONDURAS-SABSAPARILLA. Prof. J. Trap van St. Petersburg vermeldt daaromtrent de volgende bijzonderheden. Er werden hem te gelijk met de beide soorten van sarsaparilla, nauwkeurigbereide afkooksels hiervan ter hand gesteld. Het afkooksel der Jamaïcasarsaparilla had eene intensief bruinroode kleur, terwijl dat der Honduras lichtbruin van kleur was. Reuk en smaak van het eerste waren eveneens veel intensiever dan bij het laatste. Beide afkooksels vertoonden aanmerkelijk verschil inde volgende reacties : Afkooksel der Jamaï- Afkooksel der Ho nca- sarsaparilla. du ras-sarsaparilla. Uzerchloride kleurde het de- Had op het afkooksel geene coctum bijna zwart. werking. Neutraal azijnzuur loodoxy- Gaf een sterken neerslag, de veroorzaakte een sterken de vloeistof bleef echter bruin nederslag, maarde vloeistof van kleur, boven den neerslag werd bijna kleurloos. Azijnzuur uraanoxydehracht Vertoonde geene merkbare een vlokkigen bruinen neerslag verandering, voort; de daarboven staande vloeistof bleef intensief rood gekleurd. 12 Med. oneen Jamaïca-sarsaparilla met water uito-e-trokken , gaven 3 oneen en 7 drachmen fraai roodbruin extract (ter consistentie eener pillenmassa), terwijl dezelfde hoeveelheid Honduras-sarsaparilla 2 oneen , 6 drachmen bruin extract leverde. Evenals bij de afkooksels waren ook bij de extracten reuk en smaak zeer verschillend, namelijk veel intensiever bij het extract van Jamaïca-sarsaparilla Een voornaam onderscheid tusschen beide soorten van sarsaparilla geeft de werking van geconcentreerd zwavelzuur op den gespleten wortel. Het smilacine , dat zich voor- 1 namelijk inde houtige deelen bevindt, wordt door gecon- : centreerd zwavelzuur fraai rood gekleurd, terwijl de < zetmeelhoudeude kringen wit blijven. 'Vergelijkende proe- < ven met beide soorten toonden nu, dat de geheele door- i snede bij de Jamaïca-sarsaparilla door geconcentreerd zwa- < velzuur insentief rood, bij de Honduras slechts een klein ! gedeelte zwak rood werd. i De sarsap rilla van Jamaica van den Engelschen han- 1

. del (de eeuige soort, aie m ae Britsche Pharmacopoea ; van 18ö7 is opgenomen) zal afkomstig zijn van Smiiax offici. nalis Humb. et Bonpland. Zij zal niet op Jamaica zelf ge, kweekt worden, maar aldaar uit Guatemala, Columbia en • de Vereenigde Staten ingevoerd worden (volgens Wiggers), i Zij komt in losse en spiraal vormig ontwikkelde bundels, ; zonder knolstok inden Engelschen handel voor en is zeer rijkelijk bezet met vertakte dunn'e bijwortels, weshalve deze soort ook roodbaardig genoemd wordt. Het verbruik der sarsaparilla is in Engeland zeer groot. De Bngelschman rekent het tot plicht in het voorjaar Jamaica sarsaparilla-essence eenigen tijd door te gebruiken. BOOM- EN STRUIKACHTIGE VEGETATIES VAN METAALZOUTEN. Overeenkomstig _den vroeger vermelden scheikundigen plantengroei deelt Prof, Böttger nog eenige proefnemingen mede, om metaalzouten ais boom- en struikachtige vegetaties te bekomen. Indien men ineen eenigszins hoog en niet te smal cilindervormig glas met platten bodem, gevuld met eene oplossing van soda-waterglas van 22° Beaumé, kleine fragmenten, ter grootte eener erwt, van verschillende in water oplosbare zouten werpt, dan ziet men na korten tijd (dikwijls reeds onmiddellijk na het inbrengen dezer fragmenten in genoemde oplossing) , merkwaardig gevormde en eigenaardig gekleurde struikachtige weefsels langzaam van den bodem van het vat (meestal tot het niveau der vloeistof) omhoog stijgen , zoodat alles na verloop vaneen paar uur, het voorkomen vaneen „Urwald” in miniatuur verkrijgt. Dewijl het waterglas altijd eeuige koolzure soda bevat, heeft er bij de werking der metaalzouten steeds eene zwakke gasontwikkeling plaats en deze is de oorzaak dat de ontstane onoplosbare kiezelzure verbindingen naar boven worden gedreven. De geschiktste zouten voor dit doel zijn ; het gekristalliseerde ijzerchlorure , het ijzeichloride, kobaltchlorure , salpeterzuur uraanoxyde , zuavelzuur mangaanoxydule , salpeterzuur koperoxyde en koperchloride. Indien men het vat niet schudt, dan kan men de vegetatie zeer lang in haar oorspronkelijken vorm en in hare kleur behouden. Uittreksels uit binnen- en bnltenlandsclie tijdschriften. Grindelia robusta is eene plant in Californië, waarvan het kruid met het beste gevolg tegen astbma is aangewend. Men vervaardigt hiervan op de gewone wijze eene stroop, door sterke afkoking van het kruid, en voegt er eene kleine hoeveelheid jenever of brandewijn bij, om de gisting te verhinderen. De stroop is niet onaangenaam van smaak en oefent geene bijzondere, werking uit op maag, darmen, nieren of huid. Hare eenige werking openbaart zich op de ademhalingswerktuigen, vooral doordat zij de expectoratie bevordert. De plant behoort tot de Compositae ; zij heeft witte bloembladen en is vooral gekenmerkt door één of twee droppels eener harsige, melkachtige vloeistof, die steeds aan den bloemkelk vasthecht. Deze vloeistof heeft een balsamieken reuk en smaak.