is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 29, 17-11-1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wie zij, inwonende, gebruik kunnen maken van de hun gedeeltelijk ten dienste staande lessen, en verreweg allen ontbreekt, omdat zij in betrekking zijn, de noodige tijd.

Eigene studie, en daardoor vooruitgang zonder directe hulp, is schoon, doch hier ontbreekt het den een’ aan tijd, daar den anderen aan goed begrip, en alweder beiden de geldelijke middelen om zich te kunnen aanschaffen wat tot zijne verstandelijke ontwikkeling zoozeer wordt vereischt. Laat men ons vrij het „help u zelven” toeroepen, doch mannen van ons vak, menschen van kennis, zullen dadelijk toestemmen, dat het hier onmogelijk is, zich zelven tot hulp-apotheker en= apotheker te vormen. Is deze rang, door de verandering der geneeskundige wetten, voor den bemiddelde weggelegd , of moet de onbemiddelde nog vvaohten op betere toekomst? Het aantal bedienden is dun, dat der apothekers èn bedienden zal nog dunner worden, want het vooruitzicht voor een arm, doch weetgierig apothekers-bediende is bitter slecht. Het kan dus niet anders, of de een zal den ander waarschuwen om zich in dit moeilijk strijdperk te wagen, waar men niets dan treurende broeders ontmoet. Ik twijfel geenszins of de Heeren Apothekers zullen na verloop vanj tijd gediend worden door baronnen en money-men (?). Gaarne had ik, en ongetwijfeld ook mijne collega’s, immer hopende op iets goeds, eenig antwoord ineen volgend nummer van dit Blad. Pen geëxamineerd Leerling-Apotheker... Amsterdam, 10 November 1867. rERBDM OXYDATDM DIALYSATUM. Het aantal vormen , waarin men het ijzer als geneesmiddel wil aanwenden, vermeerdert nog dagelijks. Ter nauwernood is tijd gegeven , om de duurzaamheid en werkzaamheid van ijzersaccharaat en ijzerstroop (syrupus hydratis ferrici) te beproeven , of er treedt weder een nieuw praeparaat op onder den naam van Perrumoxydatum dialysatum. De bereidingswijze van dit praeparaat werd door zijn uitvinder Dr. Wagner Jr. te Pest geheim gehouden , maar weldra werd dooreen ander Hongaarsch apotheker de methode gevonden en ter algemeene kennis ge- i bracht. Bene koude zeer verdunde oplossing van ijzerchloride wordt bij eene koude sterk verdunde ammonia 1 liquida gebracht, het gevormde praeoipitaat met koud water goed uitgewassohen en nog vochtig gebracht in eene s koude oplossing van ijzerchloride, in hoeveelheid aequiva- s leerende met den neerslag van ijzeroxydehydraat. Onder 1 schudding heeft de oplossing langzaam plaats. Deze oplos- f sing dus vaneen ijzeroxychloride van de samenstelling: 1 Fe2 C1G, Fe2 03,3 H2 O Fe = 56) wordt met c zooveel water verdund , dat 1 once (30 gram) , 48 grein \ (3 gram) ijzeroxyde of 38,6 grein (2,1 gram) metallisch ijzer \ bevat. De gefiltreerde oplossing wordt gebracht ineen di- i alysator (een hoepel met perkamentpapier omspannen) , die £ op eene kuip met water drijft. Het water inde kuip i wordt alle 24 uren vernieuwd , totdat zilvernitraat daar- <: i» geene reactie meer voortbrengt, zoodat dus al het ijzer- \

i chloride inde oplossing aanwezig (als kristalloïde) door i het membraan is heengegaan. De oplossing van ijzeroxy. dehydraat inden dialysator teruggebleven, vormt eene don– kerbruine dikke, volkomen heldere vloeistof. Indien men ’ haar met zooveel water verdunt, dat 1 once 24 grein • ijzeroxyde of 16,8 grein ijzer bevat, geven 40 deelen dezer oplossing met 60 deelen suiker verwarmd eene vol* ■ komen heldere ijzerstroop. Groot zijnde voordeelen , die Wagner van zijn praeparaat inde therapie opgeeft. Het is onder anderen een zeer geschikt middel om het antidotum arsenici ex tempora te bereiden. Men volgt daartoe het voorschrift ; iy : hydratis ferrici dialysati unc. 4. Admisce inter agitationem mixturam paratum ex ammoniae liquida dr.y2 et aquae destillatae dr.1152.y2. ALUMEN USTUM. Het laatste nommer van „Ilaaxmaris Tijdschrift voor wetenschappelijke pharmacie” bevat over dit onderwerp een opstel, overgenomen uit het JahresbericM über Pharmacognosie, Pharmacie etc., voorzien met eene noot van den Eedacteur. In het opstel zelf wordt de werkzaamheid van de gebrande aluin afhankelijk geheeten van hare geheele oplosbaarheid in water en beweerd, dat hare waterbindende kracht uit de woekerende massa’s in wonden het water onttrekt en daarin alzoo eene contractie bewerkt. Haaxman voegt er bij, „dat het bij sommige uitwendige „gebreken, wonden enz. van de meeste beteekenis is, „dat het aangewende alumen ustum goed van water „bevrijd zij , dewijl het anders gemakkelijk door de „vochtigheid der ziekelijke deelen, waarop men het ap„pliceert, gesmolten wordt, daar het in dat geval als „een hevig bijtmiddel werkt, terwijl het, goed bereid, „meer door zijn vermogen, om de vochtigheid der won„den tot zich te trekken, zijne werking uitoefent.” Bij inspectiën der apotheken is hem gebleken, dat het alumen ustum door slechte bewaring meestal water had opgenomen; het behoorde tot de zeldzaamheden, dat de aaugetroffen gebrande aluin de proef van verwarming ineen platinaschaaltje doorstond, zonder in het opgenomen water te smelten. De opmerking van den heer Haaxman verdient alles-# zins de aandacht van heelkundigen en apothekers. Al schrijft de Pharm. niet bepaald eene nauwkeurige bewaring voor, zij wijst toch zeer duidelijk op de verandering, die alumen ustum aan de lucht ondergaat. H. ontraadt het branden van de aluin ineen kroes, omdat zoo lichtelijk een gedeelte van de aluin aan de wanden van den kroes te sterk gebrand en ontleed wordt, waardoor gedeeltelijk aluinaarde overblijft en eene noodzakelijke voorwaarde voor de werkzaamheid van de gebrande aluin, de geheele oplosbaarheid in water, wordt gemist. Als betere methode wordt door hem opgegeven eene niet te groote hoeveelheid aluin in eene vlakke schaal op glimmende kolen te zetten en zoolang