is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 36, 05-01-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pharmaceutisdi Weekblad

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAX E. J. OPWIJEDA, Apotheker te Nijmegen,

Het Pharmaceutisch Weekblad wordt eiken Zaterdag uitgegeven hij den Boekhandelaar D. B. GENTEN ie Amsterdam. Prijs per jaargang, franco per post, ƒ4,50. Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgekomen te zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur, onmiddellijk of onder couvertdi?an den Uitgever .uilerlijk vóór Woensdag te Amsterdam of vóór Donderdag te Nijmegen. Prijs der advertentiën: Van 1 lot 6 Regels fl.—, elke regel meer 15 Cis., behalve liet zegelrecht.

4e «Jaargang.

ZONDAG , 5 Januari 1868.

af". 36,

afschaffing van het medicinaal gewicht In Pruisen. Met den Dien Januari 1868 is het medicinaal gewicht ll> het koninkrijk Pruisen afgeschaft en door het gram’Uengewicht vervangen. De meeste Noord-Duitsche staten Zljn Pruisen gevolgd uitgezonderd Saksen en Mecklen-Wg, In Hamburg is het besluit genomen het gramtoengewicht tegen 1 April iu te voeren. In Zuid-Duitschiund heeft het Groothertogdom Baden het grammengewicht aangenomen, doch de termijn der invoering op 1 Juli gesteld. De Pruisische Regeering is omtrent de artsen vrijgeviger geweest dan omtrent de apothekers. Terwijl bij de wet het medicinaal gewicht afgesohaft en verboden is het na h Januari inde apotheken te houden, wordt aan de artsen Vl"ijheid gelaten , des verkiezende op de recepten het oude gewicht te blijven bezigen. De- apothekers zijn verplicht deze recepten te reduceeren, waartoe in alle apotheken feduciietabellen moeten voorhanden zijn. De apothekers hebben zich herhaaldelijk beklaagd over deze ongelijk- behandeling, het heeft echter niet gebaat, en, toen de Pharm. Zeitung zich ineen harer nomraers in w®t al te sterke bewoordingen over dit onderwerp uitliet, heeft de Regeering zelfs beslag op de exemplaren gelegd. Zoo staan wij dan met ons oud medicinaal gewicht aheen , te middeu van naburen, die aan de eischendes tijds gehoor gegeven hebben. In België is evenals in Frank- ! riJh reeds vóór jaren het decimaal stelsel bij de geneeskunde aangenomen, en, heeft men in> het eerst evenals biJ elke nieuwe zaak met moeite te kampen gehad, wij j gelooven niet, dat er thans eenige bezwaren meer bestaan. Wanneer zal voor ons Vaderland de tijd aanbreken, hut het oude stelsel verlaten wordt? Hoe lang zullende Blgeknotte pyramiden nog op onze toonbanken prijken , Ris gedenkteekens vaneen tijd , toen de natuurwetenschap-Peu voor het groote publiek met een sluier bleven bedekt? ‘ons misschien verandering bij de wijziging in >jkwezen of bij iet verschijnen eener nieuwe uitgave

| der Pharmacopoea? Wij hebben meermalen geneeskundigen de stem hooren verheffen tegen de vervanging van het medic. gewicht door het decimale stelsel. Vooral oudere practici zijn aan de doses bij medicinaal gewicht te zeer gewoon ; het zou hun bij de uitoefening der praktijk te moeilijk vallen alles om te rekenen, en men is vooral beducht voor gevaarlijke verwisseling inde bepalingen gram en grein. In tegenoverstelling der klachten van de Pruisische apothekers, meenen wij, dat de wet de geneesheeren moet vrij laten op hunne recepten het decimaal gewicht al dan niet te bezigen. Onze tegenwoordige wet bevat daaromtrent dan ook volstrekt geene bepalingen. De geneesheer kan teekens gebruiken of ouderwetsche aanduidingen (zooals pugillum of manus), ja hij zou des j verkiezende nu reeds in plaats van het medic., het grammengewicht op zijne recepten kunnen bezigen. De reductie is ! bovendien voor den apotheker zeer eenvoudig; reeds de Pharmac. Neerl. geeft hiertoe in hare tabellen aanleiding. (1 gram = 15,36 grein , 1 grein = 0,065 gram). Indien nooit het teeken gr. maar steeds de woorden gram. of grein gebezigd worden, is eene vergissing niet te verwachten bij de attentie, die de apotheker gewoon is aan de bereiding zijner recepten te wijden. Het is vooral voor vloeistoifeu , dat wij eene verandering in het bestaande wensohelijk achten. De medicinale maten worden volgens de wet door commissiën uit den geneeskundigen raad onderzocht en kunnen ook door den arrondissementsijker onderzocht worden. Er bestaat echter geen ijk voor deze maten en het onderzoek bij de winkelvisitatiën zou een eindeloos werk opleveren. Elk, die met de inrichting der apotheken bekend is, weet, hoeveel onjuistheid er inde medicinale maten heerscht. Wij hebben er reeds vroeger op gewezen, dat alle porseleinen maten inde apotheken te klein zyu. Controleert men ze door weging met gedistilleerd water, dan zullen de verdeelstrepen nooit met het gewicht overeenkomen. De reden ligt voor de hand. Deze maten zijn in Duitsohland vervaardigd, alwaar het med, pond niet als bij ons