is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 4, 1867-1868, no 43, 23-02-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zoodra zij bier uittreden, ontbranden zij , en de hitte, die deze vlammen verspreiden, is zoo groot, dat zij in -gtaat is 1 liter water binnen circa vijf minuten in sterk koken te brengen. De lamp brandt dus op twee plaatsen , boven aan den cilinder en beneden bij den uitgang van den bak. De sterkte der vlam is echter niet alleen gelegen in deze verdubbeling , de benedenste vlam is slechts bestemd , om de bovenste lot hare hoogste werking te brengen. Wil men alleen de bovenste vlam laten branden , om eene matige hitte te hebben, dan blaast men de benedenste vlammetjes uit, hetwelk zeer gemakkelijk geschiedt. Door eene kleine wijziging kan deze dubbele lamp tot eene uitmuntende soldeerlamp worden iugericht. (In het eerst uitkomend Nommer van het Tijdschrift voor toegepaste scheikunde geven wijde afbeeldingen van deze lampen , waaruit hunne inrichting elkeen gemakkelijk in het oog valt). DE EHARMACEÜTISCHE AREOMETER. De heer E. vraagt ons, hoe men voor den pharmaceutischen areometer aan het getal 144 als grondslag is gekomen en geeft daarbij tevens de misschien niet algemeen bekende methode op, om uit het aantal graden het specifiek géwicht te berekenen. Het getal 144 voor het elemeutvolumen van den areometer is afkomstig van de oude verdeeiing van den voet in 13 duimen en 13 strepen. Elke graad van den areometer is een Vl44Sle gedeelte van het elemeutvolumen, dat ia van het volumen beneden 0 (zuiver water bij -f 4° C). Om uit het aantal graden het specifiek gewicht eener vloeistof te berekenen, gaat men op de volgende wijze te werk. Men telt bij vloeistoffen, lichter dan water, het getal der graden bij het getal 144 en deelt de som in 144; Bijv. eene vloeistof, die 33° op den pharm. areometer voor lichtere vloeistoffen aanwijst, heeft een specifiek 144, gewicht van 0,818, want = 0,818. Bij vloeistoffen, zwaarder dan water daarentegen, trekt men het aantal graden van 144 af en deelt weder op 144. Bijv. eene vloeistof , die 33° op den pharm. areometer voor zwaardere vloeistoffen aanwijst, heeft een spec. 144 gewicht van 1,386, want = 1,386. Om aan den anderen kant uiteen bekend spec. gewicht het aantal graden eener vloeistof te vinden, deelt men voor vloeistoffen lichter dan water het spec. gewicht in het getal 144 en trekt van het quotiënt het getal 144 af bijv. 144 = 176-144 = 330. . Bij zwaardere deelt men eveneens het spec. gewicht in het getal 144; maar trekt dan van het getal 144 het quotiënt af, om het aantal graden te verkrijgen; bijv, 144, = 113 ; 144-113 = 330.

Het behoeft geeu betoog, dat bij den lOOdeeligen areometer , zooals hij voor de belasting op het gedistilleerd door het Gouvernement is ingevoerd, deze berekeningen veel eenvoudiger zijn. Wij verwachten, dat bij de nieuwe uitgave onzer Pharm, onze 144deelige areometer zal worden vervallen verklaard. Advertentiïn. den Hulp-Apotheker, P. G., van goede getuigschriften voorzien, wenscht met 1 Mei geplaatst te worden in eene der Akademiesteden. Adres franco onder letter K. aan den heer D. B. CENTEN te Amsterdam. APOTHEEK. Een solied Jongmensch, R. C., HULP APOTHEKER , gedurende zes jareu in EÉNE betrekking werkzaam, wenschte met 1 Mei in eene andere apotheek geplaatst te zijn. Brieven franco , lett. Z. aan de Boekhandelaars VAN DEN HEÜVELL EN VAN SANTEN te LEIDEN. Apotheek. Ben fatsoenlijk Jongmensch, geëxamineerd APOTHEKER, en van de beste getuigschriften voorzien, zag zich met 1 Mei aanstaande gaarne verplaatst als bediende ex- of intern, liefst te Amsterdam of Rotterdam. Brieven franco onder letters A. M. Z. bij D. B. GENTEN te Amsterdam. ïï. van Uorssen Az., Apotheker en Drogist te , Utrecht, verlangt zoo spoedig mogelijkj, een BEKWAAM BEDIENDE. Brieven franco. Bij A P. Aorritsma, Apotheker te Sneek, kan dadelijk geplaatst worden een fatsoenlijk Jongmensch: ter opleiding tot Hulpapotheker en Apotheker. Alhier bestaat de beste gelegenheid om een hink examen te doen, daar Doctor VERVER, Dir. der Hoogere burgerschool, speciaal voor pharmaceuten cursus houdt. APOTHEEK. Met 1 Mei a.s. wordt verlangd in eene APOTHEEK TE UTRECHT, een BEKWAAM BEDIENDE van de P. G., tegen ruim salaris. Adres franco onder lett. A. Z. bij den Boekdrukker J. VAN BOEKHOVEN te Utrecht. APOTHEEK. In eene APOTHEEK TE AMSTERDAM wordt verlangd , een BEDIENDE, of iemand, het recepteren kundig. Ook bestaat er gelegenheid tot plaatsing vaneen LEERLING-, Adres franco onder letter S. aan den Boekhandelaar G. L. PUNKE te Amsterdam. Snelpersdruk van H. C. A, Tbieme, te Nijmegen.