is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 11, 12-07-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Hoogst waarschijnlijk”, voegt het bericht er bij, „is kalkhydraat aangewend tot bereiding van het polysulphuur en dit met zwavelzuur behandeld, zoolang er nog iets nedersloeg. De verhouding der hoeveelheden zwavel 46 pet. en gips 54 pet. geeft ten minste aan deze onderstelling veel waarschijnlijkheid.” CIGARETTENPAPIER. Wanneer men dit papier met eene verdunde oplossing van waterglas drenkt, en daarna droogt, dan verdwijnt door dit eenvoudig middel niet alleen de branderige reuk van het glimmende papier, maar ook het afvallen van den brandenden tabak wordt tegengegaan. HERKENNING VAN MET AAL ZO ETEN VOOR DE BLAASBUIS. J. Landauer beveelt de chloorzure kali aan, om spoedig kleine hoeveelheden van metaalzouten aan te wijzen. Men gebruikt hiervoor het beste aan het eene einde opene, niet te dikke glazen buisjes van ongeveer 0.15 m. lengte en 5 mm. wijdte, waarin een weinig chloorzure kali met de te onderzoeken zelfstandigheid gebracht wordt; daarna wordt met de blaasbuis verhit, totdat er geen zuurstof meer ontwikkelt. De massa vertoont bij aanwezigheid van verschillende metalen de volgende kleuren: ijzer-vleesohkleur, lood-geelbruin, koper-zwart of grauwzwart, mangaan-purper, kobalt-blauw tot zwart, nikkel-zwart. V. T. Uittreksels uit binnen- en buitenlandsche tijdschriften. Om dextrlne en arabische gom in hunne oplossingen te onderscheiden wendt Roussin eene zoo neutraal mogelijke oplossing van ijzerchloride of zwavelzuur ijzeroxyde aan. Indien men bij eene oplossing van arabische of senegalgom een weinig der vermelde ijzeroxydezouten voegt dan ontstaat een gele, volumineuse, geleiachtige neerslag , die bij eene niet verdunde oplossing der gom het mengsel weldra in eene gelei omzet. In oplossingen van dextrlne heeft deze reactie niet plaats en zij wordt ook niet voortgebraoht door suiker of glucose. Bij de aanwending eener oplossing van kersengom wordt zij waargenomen. De bereiding eener zoo neutraal mogelijke oplossing van ijzerchloride geschiedt op zoodanige wijze , dat men bij eenige C. C. der ohloreti ferrici solutio eenige droppels verdunde ammonia voegt en schudt, totdat de ontstane neerslag weder is opgelost. Heeft geene oplossing plaats, dan droppelt men zoolang solutie van ijzerchloride onder omschudden bij , totdat alles is opgelost. Poeder van senegalgom is volgens Hager gemakkelijk van poeder van arabische gom te onderscheiden door zijne zure reactie, De methode van Schmidt tot het opsporen van picrotoxine (het vergiftige beginsel der kokkelkorrels) in bier bestaat daarin , dat men het verdachte bier op een derde van zijn volume indampt, dan met dierlijke kool behandelt, vervolgens met loodazijn neerslaat en Altreert. Is

het Altraat meer dan geelaobtig gekleurd , dan moet het nogmaals met dierlijke kool behandeld worden. Men voegt bij het Altraat omstreeks 10 0. C. amylalcohol, schudt meermalen krachtig om en hevelt na 34 uren staan den amylalcohol af, die het grootste gedeelte van het picrotoxine houdt opgelost, en herhaalt deze bewerking met eene nieuvye hoeveelheid amylalcohol. Wordt deze oplossing aan eene vrijwillige verdamping overgelaten, dan blijft er een met hars gemengd picrotosine terug. Men lost dit in slappen wijngeest, verdampt tot droogwordens , neemt het terugblijvende op in water, hetwelk met zwavelzuur zuur gemaakt is, laat een uur koken en ontkleurt met dierlijke kool. Het terugblijvende , door indrogen der heldere vloeistof verkregen , wordt met aether geschud, die het picrotoxine oplost. By de aetherische oplossing wordt eenige wijngeest gevoegd , men laat verdampen en neemt het terugblijvende in kokenden wijngeest op , waaruit zich het picrotoxine in kristallen afscheidt. Volgens Bolley vertoont zeep eene zeer geringe oplosbaarheid in benzol. In 1000 deelen benzol lost slechts 1,3 deel zuivere zeep op. Dewijl nu vetten zeer oplosbaar zijn in benzol , geeft dit verschil in oplosbaarheid een zeer geschikt middel aan de band, om onverzeept, neutraal vet in zeep aan te wijzen. Tot coleeren wordt in apotheken, bij distillaties enz. thans nog veelvuldig Aanel aangewend, dat echter het nadeel heeft, na meermalen uitgewasschen te zijn pluizerig te worden en dan niet meer dienstig is tot gebruik. Ook zoogenaamd zakkegoed is niet geschikt tot coleeren, dewijl het niettegenstaande de Ajnheid van het weefsel onzuiverheden doorlaat, terwijl de openingen lichtelijk verstoppen. Volgens Überhark heeft men bij het gebruik van bombazijn tot coleeren geen dezer nadeelen te wachten. Het houdt de Ajnste onzuiverheden terug en behoudt ook, na meermalen te zijn uitgewasschen , zijn vermogen, om vocht door te laten. Verscheidenheden. Tegenover de algemeen verspreide meening der geneesheeren , dat loodzouten , tot het zwartkleuren van het haar gebezigd, schadelijk zijn voor de gezondheid, meent het Würtemhergisches Gewerbehlatt, dat de absorptie van het lood door het haar uiterst gering is en uiteen hygiënisch oogpunt geen bedenking oplevert. De zwartbruine kleur ontstaat door vorming van zwavellood wegens het zwavelgehalte van het haar. Voor eene daartoe geschikte pomade tannique wordt als voorschrift opgegeven : 1 méd. once gewone pomade met 1 scrupel loodsuiker en eenige greinen awavelmelk. Skey heelt in c nderscheidene soorten van loodvrij glaswerk , zooals Duitsche reageerbuisjes, Boheemsche verbrandingsovens , p/iosphomuur aangetroffen. Om dit phosphorzuur aan te wijzen, bracht hij het glas tot een zeer Ajn poeder en schudde het met het dubbel volume verdunde ammonia. Dan laat men het staan, totdat de