is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 26, 25-10-1868

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene nieuwe bereidingswijze van borax is door Jeau gegrond op de reactie vaneen zwavelaloalimetaal met boorzuur en water. Hierbij toch wordt het water ontleed , de waterstof verbindt zich met de zwavel en de zuurstof dient tot de vorming van het boorzure zout, bijv. Na2S -f-332 -f- H2O = H2S + Na2B407 zwavelnatrium boorzuur- zwavel- natriumboraat anhydrid waterstof of borax. Deze methode verdient de voorkeur, omdat het zwavelsodium goedkooper is dan de koolzure soda, die gewoonlijk gebezigd wordt. Het zwavelsodium wordt langs den gewonen weg bereid of door middel eener bijzondere methode , volgens welke zwavelzure soda in het bovenste gedeelte eener staande , met cokes gevulde, aarden retort gebracht en dan alles tot roodgloeiens verhit wordt. Het gevormde zwavelsodium vloeit aan het benedenste gedeelte van den toestel af. Het wordt na bekoeling in kleine stukken geslagen en, evenals het boorzuur, afzonderlijk in linnen zakken gedaan , die in het bovenste gedeelte vaneen , met koud water gevuld , gesloten cilindervormig vat gehangen worden. Het vrij geworden zwavelwaterstofgas wordt door middel vaneen tubulator in eene geschikte ruimte geleid, waarin het tot het een of ander gebruik wordt bewaard. De gevormde boorzure soda wordt opgelost, hetwelk men door verwarming van het water kan bevorderen. De loog wordt gekristalliseerd. De zwavelstof kan worden verbrand en daaruit zwavelzuur gemaakt, of men kan er door middel van zwaveligzuur zwavel uit afscheiden. Hydras magnesicus, Magnesia hydrica (MgH202) wordt volgens den Franschen Codex bereid door magnesia usta met eene 20 of SOvoudige hoeveelheid gedistilleerd water te vermengen. Men laat de massa gedurende 20 uren koken en brengt haar dan op linnen. Eindelijk wordt zij bij 50° C gedroogd , totdat het gewicht niet meer afneemt. Arsenikznre soda wordt volgens Werner het best en zonder gevaar van schadelijke dampen bereid , door arsenigzuur in bijtende sodaloog bij verwarming zooveel mogelijk op te lossen. Vervolgens neemt men salpeterzure soda, een223/3 gedeelte'van het gebezigde arsenigzuur, en doet deze oplossing bij het inde bijtende soda opgelost arsenigzuur, verdampt het mengsel onder voortdurend omroeren in het waterbad tot droogwordens en gloeit vervolgens de massa ineen Hessisohen smeltkroes, die in een goed trekkenden windoven geplaatst wordt. Er ontwikkelen zich hierbij dampen van salpeterigzuur en ammoniak , waarin geen spoor arsenik is aan te wijzen. Om ruwe azijnzure kalk te zuiveren voegt Condy chloorcalcium bij eene oplossing van dit zout. Er kristalliseert alsdan een dubbelzout van chlooroaloium en azijnzure kalk, hetwelk vrij is van de onzuiverheden der ruwe azijnzure kalk en waaruit door bijvoeging vaneen sterk zuur en distillatie zuiver azijnzuur kan worden verkregen.

Permanganas argenticns (Overmangaanzuur zilveroxyde), hetwelk onlangs (zie N°. 6 van den vorigen Jaargang) door Crookes is aanbevolen tot zuivering van het water van organische stoffen, wordt bereid door 170 deelen nitras argenticns en 158 deelen permanganas kalicus, beide in warm water opgelost, met elkander te vermengen. Na bekoeling zet zich de permanganas argenticns in naaldvormige kristallen van eene bronzen kleur af. Deze kristallen zijn oplosbaar in 130 deelen water. Door de aanwending van dit zout wordt de noodzakelijkheid van gedistilleerd water inde photographie geheel op zijde gezet en vervallen dus de klachten over de onzuiverheid van .het gedistilleerd water van den handel. Brengt men de purperkleurige oplossing van dit overmangaanzuur zilveroxyde droppelsgewijze bij gewoon water , totdat zij niet meer ontkleurd wordt, dan ondergaat dit water eene volkomene zuivering. Extractnm ferri pomatum wordt volgens Baumgarten het best op de volgende wijze bereid. Nadat het ijzerpoeder in het appelsap ouder verwarming is opgelost, kookt men het op het vrije vuur tot de helft in , giet ineen steenen vat met zoutglazuur en niet te wijden bodem, en laat vervolgens B—lo dagen rustig staan. Na verloop van dezen tijd hebben zich alle verontreinigingen, afkomstig van de appelen, zooals plantenlijm enz., als eene volumiueuse geleiachtige massa afgezet. Men giet de nu spiegelblanke vloeistof in eene porseleinen schaal en dampt tot de behoorlijke consistentie in. Het aldus bereide extract geeft eene zeer heldere oplossing zonder dat er eenig bezinksel ontstaat. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft den apotheker 3de kl. J. B. Nagelvoort, van het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht van het leger hier te lande, thans voor den tijd van 5 jaren gedetacheerd bij het leger in O. 1., in zijn rang en anciënniteit overgeplaatst bij het personeel van den geneeskundigen dienst van laatstgemeld leger Advertentien- APOTHEEK. In eene soliede APOTHEEK wordt ten spoedigste GEVRAAGD een BEKWAAM BEDIENDE, bij voorkeur externe, tegen ruim salaris. Franco te adresseerén onder lett. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. ATTENTIE!- Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts, gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem circa 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.