is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 5, 1868-1869, no 40, 31-01-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Volgens de Pharm. Zeilung is het woord „pot-pourri" aan de Pharmaceutische technologie ontleend en beteekent woordelijk overgebracht „rotte pot (verfanlter Topf).” Het. nieuwe spraakgebruik bedient zich van het woord in de beteekenis van mischmasch, mengsel, en het wordt voornamelijk, zooals bekend is, inde muzikale wereld gebezigd. De „verfaulte Töpfe” werden inden „goeden ouden tijd” tot het parfumeeren der kamers gebruikt en op die wijze ingerioht , dat men aromatische plantendeeleu , bladen, bloemen enz. (in het geheel 43) in eene aarden pot met 3 zouten (carbonas kalicus, chloretum ammonicum en chloretum natricum), mengde, alles met water bevochtigde, waarua de pot zoo vast mogelijk gesloten en inde kamer geplaatst werd. Graebe en Liebermann hebben mededeeling gedaan van eene belangrijke ontdekking, namelijk, dat het hun gelukt is de kleurstof der meekrap, het alizarine, kunstmatig te bereiden uit het anthraceen, eene vaste koolwaterstof, die zich in steenkolenteer bevindt. Zij hebben reeds proeven overgelegd van hun praeparaat en van daarmede gedrukt katoen. Voor de galvanische batterij heeft Ney een constant, goedkoop en licht vervoerbaar element aanbevolen , hetwelk bestaat vooreerst uiteen buitenste vat, gevuld met eene oplossing van salmiak, waarin een strook geamalgameerd zink geplaatst is , en ten tweede uit eene poreuse pot met koolzuur koperoxyde, waarin eene koperplaat staat. Om de batterij te onderhouden , is het voldoende van tijd tot tijd kristallen van salmiak bij te voegen. In plaats van salmiakoplossing kan inde buitenste cel zand , met eene oplossing van salmiak doortrokken , gebezigd worden. Bij besluit van den 25sten dezer, No. 3, heeft Z. M. goedgevonden te benoemen : tot lid en voorzitter der commissie, in 1869 belast met het afnemen der examens van hulp-apotheker en apotheker, volgens artt. 8 en 9 der wet van 1 Juni 1865 (Staatsil. No. 59): dr. P. J. van Kerkhoff, hoogleeraar te Utrecht; tot lid en onder-voorzltter dier commissie: dr. 0. A. J. A. Oudemans, hoogleeraar te Amsterdam ; tot lid en secretaris dier commissie; C. H. van Ankum, apotheker te Groningen ; tot leden dier commissie : dr. J. Bosscha jr. , inspecteur van het middelbaar onderwijs, te ’s Gravenhage, en R. J. Opwijrda , apotheker te Nijmegen ; tot plaatsvervangende leden dier commissie: J. J. Bruinsma , apotheker te Leeuwarden; dr. C. H. D. Buijs Ballot, hoogleeraar te Utrecht; dr. D. J. Coster ,te Amsterdam ; dr. E. S. Tjaden Modderman , hoogleeraar te Groningen , en J. P. C. van Tricht, apotheker te Arnhem. Bij de commissie tot het afnemen der geneeskundige examens is o. a. als lid benoemd: A. Stellingwerf!, oudapotheker te Amsterdam.

Advcrtentiëu. APOTHEEK. P. H. BLOEMEN, Apotheker te Sneek, VERLANGT met 1 Maart of eerder een BEKWAAM 151-> DXENDE. PR”oV I S O~R~ In eene der voornaamste steden van Friesland wordt tegen primo Mei GEVRAAGD : een PROVISOR intern P. G., voorzien van goede getuigschriften. Men adresseere zich met franco brieven onder letters G. G., aan den Boekhandelaar A. AKKEEINGA, te Leeuwarden. • apotheek' In eene stad, waar uitmuntende gelegenheid bestaat zich te bekwamen, VERLANGT men ineen soliede Apotheek op zeer billijke voorwaardeu een JONGMENSCH, die behalve gelegenheid tot waarneming der lessen, een vrije kamer voor zijne studie heeft en onderricht zal ontvangen, terwijl hem ook gelegenheid zal gegeven worden zich inde APOTHEEK te bekwamen. Brieven franco Lett. O. C., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam. "a P O fïï EEK. In eene APOTHEEK te Leeuwarden wordt tegen primo Mei of eerder GEVRAAGD een BEKWAAM BEDIENDE. Franco brieven Lett. A. 8., bij den Boekhandelaar H. KUIPERS te Leeuwarden. 11. BENNEMA Jzn., Apotheker te Groningen VRAAGT tegen primo Mei aanstaande een bekwamen LEERLING- of HULP-ABOTHEKER. Brieven franco. APOTHEEK. W. G. F. MANN, Apotheker te Haarlem, VERLANGT tegen 1» April een BEDIENDE, bij voorkeur geëxamineerd APOTHEKER of HULPAPOTHEKER. Apotheek Drogerijen. L. P. VAN SON, te Amsterdam, VRAAGT een BEDIENDE intern van den P. G., goed kunnende reoepteeren en genegen in eene drukke winkelzaak werkzaam te zijn. Brieven franco. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts, gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50 , groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.—• Gesneden reeeptenpapier, zwaar, per riem f6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. »Bij bestelling op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” AstsTBEDAM, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, P. 27. Snelpersdruk van H. C. A. Thieme, te Nijmegen.