is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 13, 25-07-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treft; het getuigschrift wordt hun gratis uitgereikt; mochten nu de reis- en verblijfkosten tweemaal voor hen te zwaar zijn, welnu dat zij dan het examen ineens afleggen, zij worden immers niet verplicht het in tweemaal te doen. Alhoewel ik die splitsing voor altijd zou begeeren, zou ik ze toch zeker voor de eerste jaren wenschen; want onder de candidaten, die nu vooreerst zullen opkomen , zullen er zeker zeer vele zijn, die reeds onder de oude wet inde apotheek werkzaam waren en ook ingeschreven, dat is te zeggen wel geen twee jaren maar toch meer dan vier maanden vóór de invoering der nieuwe wet, en onder deze behoor ik ook. Hoe is het nu met ons gegaan ? Wij gingen inde apotheek, met de gedachte het examen volgens de toen geldende wet af te leggen, wij hadden de latijnsche school verlaten met letterkundige en wel is waar ook met eenige wiskundige kennis toegerust, maar toch niet zooveel als volgens de nieuwe wet voor het hulp-apothekers-examen vereischt wordt. Eenigen tijd inde apotheek werkzaam zijnde, werd de nieuwe wet ingevoerd. Wat moesten wij nu doen? De apotheek verlaten om weer naar het gymnasium te gaan ? Dat kon toch ook niet. Privaat les nemen, zult gij misschien zeggen. Ja dat moesten wij ook Wel doen, maar dat konden zij ook even goed doen die twee jaren voor de invoering waren ingeschreven, wij hadden even goed recht er op om van het litterarisch en wiskundig gedeelte ontslagen te worden als zij. Nu dat echter niet gebeurd is, dunkt mij dat het toch billijk was dat ons eene splitsing van het examen werd toegestaan, U hebt de opmerking gemaakt dat men de wiskunde toch moet onderhouden voor de natuurkundige vakken. Ja maar het zou mij heel wat anders zijn, als ik ze voor de natuurkundige vakken onderhond, dan om er nog examen in te doen, en ik zou mij met heel wat meer hoop van slagen aan het natuurkundig gedeelte onderwerpen dan wanneer ik nog vooraf het alles behalve aangename litterarisch en vooral wiskundig gedeelte moest afleggen; en dat zulks niet gemakkelijk is, heeft het laatst afgenomen hulp-apothekers-examen bewezen. Ook geloof ik niet dat het moeielijk zal zijn deze splitsing te verkrijgen, indien de commissie voor het hulp-apothekers-examen in haar eerstvolgend verslag aan zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, hem daar slechts eens opmerkzaam op maakte, want in het wetsontwerp tot regeling van het hooger onderwijs van dien Minister vindt men deze splitsing ook nagenoeg. Yoor het litterarisch examen, waarbij de wis- en stelkunst ook behoort, wordt een getuigschrift uitgereikt. Wel is waar worden bij dit examen ook nog de beginselen der natuurkundige wetenschappen gevorderd, maar ! dat zal ook wel zoo veel niet zijn, daar de natuurkundige vakken van het hulp-apothekers-examen, bij het eerste examen ter verkrijging van den graad van meester inde artsenijbereidkunde voorkomen. Ik vermeen nu mijne gronden duidelijk genoeg uit- j eengezet te hebben. Moge dit schrijven nu strekken tot vervulling van den reeds lang gekoesterden wensch, tot splitsing van het zoo uitgebreide hulp-apothekersexamen. Met achting enz. X. De stad Harderwijk, en wel het aloude Aoademiestraatje, is voor eenige dagen versierd met het meer dan levensgroote borstbeeld van Karei linnaeüs, dat

door de zorg van Burgemeester en Wethouders geplaatst is ineen nis van liet torentje, staande inden voormaligen Hortus Botanicus, in welken tuin Linnaeüs in 1735 gestudeerd heeft onder de leiding van David de Gorter Jz. Bij liet gemeentebestuur bestaat ook het plan, om een steen te plaatsen onder het borstbeeld van Linnaeüs,'ter herinnering aan Herman Boerhaave, die in het jaar 1698 aan de Hoogeschool aldaar tot ■Doctor inde geneeskunde werd bevorderd, (Ned. Tijdschr, voor Geneeslc.) Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsche tijdschriften. Geiatina physostigminata. Calaharhlaadjes. In plaats van het Calabarpapier met extract-oplossing wordt door Müller te Hersfeld het navolgende voorschrift opgegeven. Men bereidt een extract van Oalabarboonen (uit 30 gram zaad wordt 1 gram extract verkregen) en lost daarvan 0,1 gram in 5 gram alcohol op. Aan den anderen kant weekt men 1 gram geiatina in gedistilleerd water, verdampt in het dampbad totdat zij vloeibaar is, voegt de oplossing van het extract en eenige droppels eener oplossing van roseïne bij en giet het nauwkeurig verkregen mengsel op eene glazen plaat op eene oppervlakte van 70 vierkante centimeters. Na het uitdrogen laat de doorschijnende, roodachtig dunne laag met behulp vaneen weinig waterdamp tamelijk spoedig van het glas los en men kan haar nu door uitsteken met eene kurkeboor in blaadjes volkomen gelijk van grootte van omstreeks i vierk. centimeter verdeelen. Een zoodanig blaadje komt bijna met 0,0005 gram extract of 0,010 gram CalabarbOon overeen. Deze blaadjes veroorzaken geene prikkeling in het oog, dewijl zij spoedig week worden en spoedig oplossen. Uit dien hoofde is hunne werking ook zeer snel. Matthiesen en Whrigt van het hospitaal St. Bartholomew te Londen hebben in het opium eene nieuwe base ontdekt, die de samenstelling heeft van de morphine, minus de elementen vaneen molecule water en die de vreemdsoortigste physiologische werking uitoefent. Het schijnt, dat deze nieuwe base geheel vrij is van narcotische eigenschappen maar eender krachtigste braakmiddelen oplevert, alsmede een contra-stimulans is van de eerste soort. Men zegt, dat de subcutane injectie van een tiende grein dezer zelfstandigheid binnen 5 minuten hevige brakingen veroorzaakt, zonder dat cleze werking gevolgd wordt door eenige nadeelige bijwerking of eenige onaangename gewaarwording. Dit nieuwe lichaam zal dus waarschijnlijk plaatsnemen onder de meest werkzame stoffen der materia medica. Dr. Gee bestudeert met groote zorgde physiologische werking. De braakwekkende eigenschap dezer stof is zoo sterk, dat de proefnemers haar niet gedurende eenigen tijd konden behandelen zonder van brakingen te worden overvallen. (Cosmos). De emetine is door Lefort volgens de methode van Leprat met eenige wijzigingen op de volgende wijze j bereid: 100 Deelen ipeoaouanhapoeder worden eerst met iBS prooentigen, dan met 55 procentigen wijngeest door deplaceering uitgetrokken, en de vermengde aftreksels na afscheiding van het grootste gedeelte van den wijngeest tot stroopdikte verdampt. De stroopdikke vloeistof bevat de emetine, gebonden aan ipecacuanhazuur. Zij wordt in eene flesch met een. glazen stop met 3 deelen hydras kalicus ineen weinig water opgelost, en met een gelijk volume chloroform doorgesohud. Dewijl de emetine zeer oplosbaar is in bijtende loog en in deze