is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 18, 29-08-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Asafoetida wordt aangeduid als een middel om de paarden inden zomer tegen de steken van vliegen te beschutten. Men digereert de asafoetida met wijngeest of wijnazijn, en wascht met het aftreksel de liohaamsdeelen, die aan de steken zijn blootgesteld.

Volgens Koechlin is indigo oplosbaar in zoutzure alcaloïden en voornamelijk inde acetaten en chloruren van aniline, morphine enz. Wij lezen inde Bunzl. Pharm. Zeitung van 18 Aug. dat te Rome eene verordening is ontworpen om de apothekers te verplichten, aan hunne patiënten, bij eene lange kuur slechts op grond vaneen voorgelegd bieohtbriefje artsenijen te geven, op gelijke wijze als zulks vroeger aan de geneesheeren en heelmeesters bij langdurige behandeling van patiënten is voorgeschreven. Boekaankondiging. Griend iss der pharmaceutischen Chemie gemass der modernen Ansichten. Mn Leitfaden für den Unterricht, tugleich als Handbuch zum Repetiren für Pharmacenten und Mediciner, von Pritz Elsner, Apotheker. Berlin 1869. Verlag von Julius Springer. Dewijl er tot nog toe geen leerboek bestaat, waarin de nieuwere richting inde scheikunde op pharmaceutische preparaten is toegepast, meende de schrijver in deze leemte te voorzien door eene beknopte voorstelling, die tevens als vademecum bij de studie en in het laboratorium zou kunnen dienen. Men vindt in het werkje in zeer korte woorden de bereiding en eigenschappen der verschillende pharmaceutisch-soheikundige praeparaten opgegeven, terwijl de samenstelling en vergelijkingen door typische formulen worden uitgedrukt. Op de nieuwste bijzonderheden is tevens acht geslagen, Wij achten het werkje in het geheel niet zonder beteekenis, hoewel het ons voorkomt, dat de duidelijkheid op zeer vele plaatsen aan de kortheid is opgeofferd, De schrijver was reeds begonnen de bouwstoffen voor zijn werkje te verzamelen tijdens zijn studietijd onder Professor Dr. Schwanert te Greiswald, Genoemde Professor blijkt echter met deze uitgave van zijn gewezen leerling in het geheel niet te zijn ingenomen. Hij beschuldigt hem in eene zeer scherpe recensie, voorkomende inde Pharm. Zeitung van 5 Juni, opgaven van den leermeester bij de voordracht voor eigen werk te hebben willen doen doorgaan, daarbij onjuist te hebben genoteerd, veel belangrijks te hebben voorbijgezien enz. Hij wijst op een tal feilen en ei.,.ligt met het werkje te noemen: //een treurig bewijs, dat zijn streven, om zich bij zijne voordrachten voor eiken toehoorder verstaanbaar te maken, bij den heer Elsner, helaas, zonder gevolg is gebleven” en met //de candidaten inde pharmacie en medicijnen te waarschuwen voor het gebruik van het werkje bij hunne studiën, dewijl hun dit lichtelijk ten schade zou zijn”. Niet zonder waardigheid verdedigt zich Elsner ineen paar latere Hommers der Pharm. Zeitung (vooral in het nommer van 16 Juni) tegen de scherpe kritiek van zijn gewezen leermeester. Bij aandachtige doorlezing van het werkje voelen wij ons geneigd tè verklaren, dat het niet geheel //tadelfrei” is (hetgeen trouwens Elsner ook volgaarne erkent), maar dat de fouten, die Prof. Schwanert met zooveel ophef op den voorgrond stelt, grootendeels schrijfof drukfouten zijn , welke door de personen, voor wie het werkje bestemd is, als zoodanig dadelijk zullen worden herkend, en volstrekt geen vrijheid geven, om over het geheele werk zulk een algemeen afkeurend oordeel uit te spreken, als door den hooggeleerden heer is geschied.

Persoonlijke aangelegenheden. Door den Gouverneur-Generaal van N. Indië zijn bevorderd tot Apothekers 2de klasse, de Apothekers 3de klasse J. H. Nagelvoort, E. Polak en D. van Beuningen van Helsdingen. Adverf entlisn. EEUI JOMG MENSGH, geëxamineerd APOTHEKER, verlangt primo November als PROVISOR geplaatst te worden, liefst daar waar uitzigt bestaat later de zaak te kunnen overnemen. Brieven franco, onder Letter Y. Z, aan den Boekhandel. F. J. DE ZWAAN, Hoogstraat N°. 7 te ’s Hage. Een bekwaam Apothekers-Bediende, P. 0., en van de voldoendste testamonia voorzien, zag zich tegen October of later GEPLAATST, ineen drukke zaak of bij een Geneeskundige. Adres franco, met opgave van conditie, onder Letter X., bij J. D. VOORN BOERS, Steen-en Handelsdrukkerij Leuvehaven 3—15 Rotterdam. APOTHEEK7 Een geroutineerd APOTHEKER wenschte met October aanstaande als PROVISOR of BEDIENDE geplaatst te worden. Information kunnen genomen worden bij zijn vroegere en tegenwoordige patroons. Adres, franco brieven, onder Letters T. M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. In eene APOTHEEK ineen der hoofdsteden des lands wordt gevraagd een BEDIENDE INTERNE. Met een salaris van f 800 ’s jaars wordt tevens gelegenheid tot verdere studie en aangenaam huiselijk verkeer aangeboden. Adres franco, onder Letter S. J., bij den Boekhandelaar H. A. TJEENK WILLINK, te Arnhem. APOTHEEK. lemand, volledig bekend met de receptuur, zag zich gaarne primo of medio October GEPLAATST in een soliede APOTHEEK. Brieven franco, onder Letter 8., aan de Boekh. SGHELTEMA & HOLKEMA te Amsterdam. P. M. DE HtJNY, " (lirma DE BLAEOKE DE LIGNY & ZOON), Apotheker te Middelburg, vraagt tegen 1 October of later een BEDIENDE EXTERNE. Bij den Boekhandelaar H. KUIPERS te Leeuwarden en verder alom is verkrijgbaar: HANDLEIDING TOT HET lEERLIN6-APOTHEKERS-EXAME», DOOR P. G E E R TS. Prijs ƒ -,60. ATTENTIES Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat hij de Wijde Steeg, F. 27. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.