is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 21, 19-09-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACMITISCH WEEKBLAD

VOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN R. J. OPWIJRDA, ApotTieker te Nijmegen. Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Boekhan-J Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang,; zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur franco per post, ƒ 4.50. \ te Nijmegen, vóór Woensdag. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒl. , elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van liet Blad. Brieven franco.

©e Jaargang’.

ZONDAG 19 September 1809.

n°. ai.

Mededecllngen. Ingezonden stukken. Het hulp-apothekers-examen is Maandag 13 September te Utrecht aangevangen. Er hadden zich 34 candidaten aangemeld, waaronder 13, die het voorloopig examen moesten afleggen. Vóór het examen hebben zich in het geheel 4, tijdens het examen tot heden (Vrijdag) 5 teruggetrokken Van de 6 candidaten, die het voorloopig examen Maandag hebben afgelegd, zijn slechts 3, van de 5, die Vrijdag in dit litterarisch gedeelte zijn geëxamineerd, is slechts 1 tot het natuurkundig examen toegelaten. Van de eerste ploeg, die van Dinsdag morgen tot Vrijdag middag is geëxamineerd, is Vrijdag avond aan 5 candidaten de acte van hulp-apotheker uitgereikt, met name aan de Heeren: J. M. Baumann van Hardinxveld. A. J. A. de Bossou van Dordrecht, W. H. J. Gantvoort van Deventer. G. Jelgersma van den Helder. A. G. H. van Spanje van Utrecht. Er bleven Vrijdag in het geheel nog 14 over, om geëxamineerd te worden. PHARM ACEUTISCHE OPLEIDING AAN DE HOOGERE BURGERSCHOOL TE NIJMEGEN. Aan de lessen, die Woensdag 8 September weder zijn aangevangen, nemen thans 7 kandidaat-hulpapothekers deel. Zij wonen daartoe de gewone lessen bij inde natuurkundige wetenschappen, naar de mate hunner ontwikkeling inde 3de, 4de of sde klasse. Door welwillende beschikking van den Directeur zijn deze lessen zoodanig geregeld, dat de leerlingen ook nog in apotheken kunnen werkzaam zijn, bij eenige onvermijdelijke opofferingen van den kant der patroons. Een leerling-apotheker wordt zonder examen tot de lessen inde natuurkundige vakken op de 3de klasse toegelaten. Om aan het einde van het jaar tot eene hoogere klasse op te gaan, is hij voor zijne vakken aan de gewone bepalingen der school onderworpen ; zoo ook legt een leerling-apotheker, die dadelijk tot eene hoogere klasse verlangt te worden toegelaten , examen af in die gedeelten van de natuurkundige vakken, welke inde lagere klassen onderwezen worden, ien einde gelegenheid te geven het vroeger geleerde te repeteeren, is voorgeschreven, dat de kandidaathulpapothekers van eene hoogere klasse verplicht zijn de lessen inde natuurkundige vakken bij te wonen van de klasse, die deze voorafgaat. Noor ieder uur ’s weeks, dat onderwijs genoten wordt,

wordt 5 gulden ’s jaars betaald, zonder dat de som 60 gulden mag te boven gaan. Om de doelmatige regeling te doen zien, geven wij een overzicht der lessen, die de pharmaceutisohe leerlingen volgen: Natuurkunde (de heer P. van der Burg); 3de klasse 3 uren ’s weeks (Maandag 3—4, Donderdag 9—10), 4de klasse 3 uren ’s weeks (Maandag 9—lo, Woensdag 9 10, Zaterdag 9—10), sde klasse 3 uren’s weeks (Maandag 3—3. Donderdag B—9, Zaterdag B—9). Scheikunde (de heer E. J, Opwijrda): 3de klasse 3 uren ’s weeks (Dinsdag B—9, Donderdag B—9, Zaterdag B—9), 4de klasse 3 uren ’s weeks (Maandag B—9 Woensdag B—9, Vrijdag 9—10), practische oefeningen in het laboratorium Zaterdags 3—-4, sde klasse 3 uren ’s weeks (Dinsdag 9—lo, Vrijdag B—9), practisohe oefeningen in het laboratorium Woensdag en Zaterdag telkens 3—4. Plantenkunde (de heer Th. H. A. J. Abeleven): 3de klasse 3 uren ’s weeks, tot welker bijwoning de pharmac. leerlingen der 3de klasse verplicht zijn, zie boven, (Vrijdag 4, Zaterdag 11—13), 3de klasse 1 uur ’s weeks , (Dinsdag 3—4), 4de klasse 1 uur ’s weeks (Donderdag 23), sde klassó 1 uur ’s weeks (Dinsdag 3—4). Dierkunde en Delfstofkunde (de heer E. E. de Haan): Bde klasse dierkunde 1 uur ’s weeks (Maandag 3—3), —■ 4de klasse, dierkunde 1 uur ’s weeks (Dinsdag 11—12), delfstof kunde 1 uur ’s weeks (Vrijdag 3—3), sde klasse aardkunde 1 uur ’s weeks (Dinsdag 10—11). Eindelijk bestaat aan den Hortus Botanicus nog gelegenheid tot het verkrijgen van lessen in beschrijvende plantkunde en pharmacognosie en in mathesis. VERKOOP VAN SECALE CORNUTUM. Te Parijs werd onlangs, benevens eene vroedvrouw', een apotheker vervolgd, omdat hij op voorschrift der vroedvrouw seoale cornutum had afgeleverd, dewijl men aan de toediening hiervan de verlossing vaneen dood kind toeschreef. Dewijl het, naar' wij vernemen, ook ten onzent wel voorkomt, dat vroedvrouwen pulvis secalis cornuti zich uit apotheken aanschaflen of ontbieden, wensohen wij met een enkel woord over dezen verkoop te . spreken. De eigendunkelijke toediening van secale cornutum door vroedvrouwen aan barenden is kennelijk in strijd met hare bevoegdheid, omschreven bij al. 1 van art. 15 van Wet 111, om verloskundigen bijstand en raad te verleenen bij ongestoord natuurlijk verloop der baring. In hoeverre het nuttig zou zijn, vooral op het platte land, aan vroedvrouwen deze bevoegdheid te ver-