is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 21, 19-09-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doet 100 C, C. der gefiltreerde vloeistof ineen glas en neutraliseert ze met zoutzuur, hetwelk vrij van chloor en zwavelzuur is. Dan maakt men de vloeistof zuur met omstreeks 30 O. C. van hetzelfde zuur en voegt zoolang eene getitreerde kameleon-oplossing bij, totdat het ferrocyanetum kalicum in ferridcyanetum kalicum is overgebracht. Indien men het gehalte der aangewende vloeistoffen kent, dan volgt de berekening der hoeveelheid zink gemakkelijk.

Andere metalen doen geen nadeel aan deze reactie, dewijl zij, bf, zoo als de oxyden van ijzer, aluminium, mangaan, in ammonia onoplosbaar zijn, öf, wanneer zij, zoo als loodoxyde, ineen weinig ammonia oplosbaar zijn, niet | in verdunde oplossingen door ferrooyanetum kalicum worden neergeslagen. Slechts de aanwezigheid van koper | maakt de reactie onnauwkeurig, dewijl dit zoowel door ammonia opgelost, als door ferrooyanetum kalicum wordt neergeslagen. Gehelmmlddelen. Door den fabrikant der eehte Lilionese is eene vervolging ingesteld tegen den hofleverancier Kühn te Konigsberg wegens het namaken van zijn fabrikaat en den verkoop van het namaaksel. Bij het onderzoek door deskundigen bleek, dat het namaaksel 2 grein sublimaat ' op de 4 oneen vocht bevatte, ten gevolge waarvan de verkooper tot 50 gulden boete veroordeeld werd wegens het onbevoegd verkoopeu vaneen artsenijmiddel. De zaak was zooveel te strafbaarder, omdat Kühn inde dagbladen had geannonceerd, dat de lilionese, die hij verkocht , door het departement voor geneeskunde onderzocht en onschaddij/e bevonden was. (De echte lilionese is volgens Hartung-Schwarzkopf eene geparfumeerde oplossing van carbonas kallens.) Als onhedriegelijk middel tegen tandpijn worden door eene Marië Danziger te Maagdenburg, voor den prijs van 1 thaler, watjes verkocht, volgens de Industrieblatter met oleuin caryophyllorum doortrokken, en met eenige kruidnagelen voorzien, waarbij dan nog een klein pakje gevoegd is met omstreeks 1 med. once lignum guajaci, om tot mondspoeling met melk te koken. liheumatisme-extract van Böhlen komt volgens de Industrieblatter met het volgende mengsel overeen: chloroform 7,5 gramme terpentijnolie 7,5 n petroleumaether 7,5 n kamfer 7,5 // mostaardolie 7,5 droppels alcoholische oplossing van rósamline eenige droppels. Een fleschje, inhoudende deze hoeveelheid, wordt voor 'ƒ 1,50 verkocht. Persoonlijke aangelegenheden. Met genoegen hebben wij gezien, dat door de Jury, benoemd door de Commissie voor de tentoonstelling van voorwerpen tot hulp, verpleging, vervoer en verblijf van zieken en gewonden te ’s Gravenhage een zilveren medaille is toegekend aan den heer J. van Rijn van Alkemade, le milit. apotheker te ’s Gravenhage, en aan den heer J. Broeker, mil. apotheker le klasse te Utrecht, aan den laatsten wegens vlaspluksel. De heer J. J. Thierens mocht op 13 September 11. zijn vij ftigjarigen werkkring als apotheker te Amsterdam herdenken.

Openlijke Correspondentie. Ik mis, voor eene collectie, N°, 32 van den Eersten Jaargang van dit Weekblad. Is iemand inde gelegenheid mij dit nommer af te staan, dan zou hij mij zeer verplichten het mij per post toe te zenden, OPWYRDA. Advertentlën. MUSB*" Men vraagt TE KOOP eene goed beklante Hr™*" APOTHEEK. H. H. Collega’s, genegen zijnde hunne zaak over te doen, kunnen zich alzoo daartoe adresseren, met franco brieven, onder Lett. R.p., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ~~ EEK JOMG ffIENSCH.7 die zijne studie wenscht voort te zetten, zag zich gaarne GEPLAATST bij een Apotheker, die genegen is hem te onderrigten. Reflecterenden gelieven hunne conditiën franco in te leveren, onder Letters G. A.,bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te.Amsterdam. Een jong, gehuwd Apotheker biedt zich aan als tijdelijk PROVISOR EXTERN, of als medewerkend DEELGENOOT in eene zaak van Droogerijen of aanverwante artikelen, met het vooruitzicht later een en ander te kunnen overnemen, bij voorkeur te Amsterdam. Brieven franco, Letter A., p.a. den Heer OPWIJRDA te Nijmegen. APOTHEEK In eene hoofdstad der N. Prov. is door bijzondere redenen eene florissante APOTHEEK TE KOOP, voor groote uitbreiding vatbaar, met modern, ruim, gedeeltelijk nieuwe behuizinge, pakhuis etc. Franco Brieven, Lett. X., p.a. den Heer OPWIJRDA te Nijmegen. IKK jmk. asEmr ac th»* van Chemische, Physische, Pharmaceutische Apparaten en Utensiliën. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Arnhem, 1869, J. C. Th. MARIUS. ATTENTIE! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapierper riem 8700 stuks, ƒ4.— Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6. circa 5800 stuks. Katoenpapier ƒ 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, ƒ 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van bet verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. * * Bij P. K. BRAAT, te Dordrecht, is van de pers gekomen: BEKNOPT LEERBOEK DER SCHEIKUNDE, volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap, DOOR H. E. EOSCOË, Prof. inde Scheikunde aan het Owens College, Manchester. Bewerkt naar de 2de Duitsche uitgave van CARL SCHORLEMMER, DOOR Dr. H. J. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Leeraar inde Scheikunde en Natuurlijke Historie aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. Met talrijke afbeeldingen. Ie deel ƒ 2,40. _ Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.