is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 28, 07-11-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wij lezen thans ppk van eene urepe der apothekersbedienden te Parijs. Zij willen het werk staken, ten einde eene vermindering hunner werkuren te verkrijgen. Uit vrees, dat de Keizer soms niet voldoende genoeg van geneesmiddelen zou worden voorzien, heeft de heer Mialhe-Grasse, apotheker van Z. M., den wensch zijner bedienden voorkomen en hun beloofd voortaan den winkel te sluiten ten tien in plaats van ten elf ure.

Aan de Redactie van hel Pharmaceutisch Weekblad. Wéled. Beer! Volgens art. 6 alinea 3 der Wet, regelende de uitoefening der geneeskunst, kunnen Gedeputeerde Staten der provincie in plaatsen, waar slechts één apotheker gevestigd is , na den Geneeskundigen raad gehoord te hebben, aan geneeskundigen verlof geven geneesmiddelen te leveren. Te N , eene bevolking van 3800 zielen, alwaar twee geneeskundigen zijn , die de bevoegdheid hebben tot het leveren van geneesmiddelen, is sedert September 1856 een apotheker gevestigd , wiens apotheek steeds inde beste orde is bevonden. Daar ter plaatse is sedert Mei 1869 een derde geneeskundige gevestigd, die aan Gedeputeerde Staten der provincie verzocht heeft geneesmiddelen te mogen leveren. De Geneeskundige raad heeft op dit verzoek afwijzend geadviseerd aan heeren Gedeputeerde Staten, waarna deze zich hebben gewend tot Burgemeester en Wethouders van N daet de vraag, of het voor die gemeente -wenschelijk is, dat aan den nieuw gevestigden geneeskundige de verlangde vergunning wordt verleend. Dat bestuur heeft ten gunste van den belanghebbenden geneeskundige geadviseerd , waarna het gevraagde verlof is toegestaan. Nu vraagt ondergeteekende of er hier gegronde motieven zijn, waarop die vergunning is toegestaan en of hielde apotheker niet in zijne hem bij de wet gewaarborgde rechten wordt verkort? Met de plaatsing en beantwoording dezer regelen zult UEd. zeer verplichten ÜWelEd. Dw. Dienaar, N Oct. 1869. H. Uit de Geneeskundige Courant van Zondag hadden wij reeds gezien, dat dit geval zich te Neuzen heeft voorgedaan. Het is niet de eerste maal, dat Gedeputeerde Staten eener provincie, in weerwil van het eenparig uitgesproken uitdrukkelijk afwijzend advies van den Geneeskundigen raad tot vergunning heeft besloten. Het is ons onbegüjpelijk, waaraan dergelijke handelingen, die tevens de waarde van het geneeskundig staatstoezicht miskennen, zijn toe te schrijven. Zeer zeker achten wij, dat daardoor de rechten van den betrokken apotheker zeer worden veikoit. Het beginsel der wet is; //scheiding van de uitoefening der geneeskunst van die der artsenijbereidkunst” en slechts afwijking van dezen regel bij hooge noodzakelijkheid , en elk, die met de zaak eenigszins bekend is, moet dit beginsel toejuichen. Wettelijk is er na de gegeven vergunning niets aan de zaak te veranderen. De 3 de alinea van art. 9 van Wet II onderwerpt de zaak zonder hooger beroep geheel aan de willekeur van Gedeputeerde Staten. Maar het is nuttig en noodig, dat dergelijke handelingen openbaarheid erlangen. Ommerschans, 38 October 1869. TFeled. Heer! In tegenspraak met de mededeeling geplaatst in ’t Pharm. Weekbl. van den 4den jaargang N°. 40, betreflende een onderzoek op het Büljrich’s Universeel zuiveringszout, als

zoude dit niets anders zijn dan Ricarbonas natricus, verzoek ik UEd. beleefdelijk in het eerstvolgend nommer van uw geacht blad mede te deelen, dat door microchemische en vergelijkende proeven door mij in het werk gesteld, het Bullrichs Universeel zuiveringszout bevonden is geworden te bestaan uiteen mengsel van carbonas natricus en bicarbonas natrious en niet alleen uit het bicarbonaat der natron. Ik ben hiertoe geleid (namelijk tot het onderzoeken er van), doordien een apotheker mij vermeldde, dat hij, na het resultaat der analyse van den //leerling-apotheker” vernomen te hebben, beproefd had, in plaats van Büllrich’s zout, te geven Natriumbicarbonaat onder dezelfde verpakking, doch dat het door de kalanten teruggebracht was, met de aanmerking //dat dat niet hetzelfde was, wat zij gehad hadden.” UEd. zult hiermede ten zeerste verplichten enz. M. L. IJ. van Bedden Huesebosch. Pharm. Stud. Uittreksels uit Kinnen- en Kultcnlandsclie tijdschriften. Een Fransch apotheker heeft een droogtoestel vervaardigd, waarin men de kruiden of plantendeelen, die inde apotheek vaak vochtig worden en schimmelen, zonder nadeel voor hunne geneeskrachtige waarde kan bewaren, Deze toestel bestaat uit eene houten bus met een zooveel mogelijk hermetisch sluitend deksel. Binnen deze bus bevindt zich aan den bodem eene gietijzeren nap of schaal met een hengel voorzien. Deze nap of schaal bevat gesmolten carbonas kalicus en is met een stuk gaas en doek overdekt. De kruiden of plantendeelen, welke men drogen wil, worden inde bus geschud en daarin eenige dagen gesloten, De carbonas kalicus neemt alle vochtigheid tot zich. Volgens den uitvinder kan men in dezen toestel vochtige squamae squillae zoodanig uitdrogen, dat men ze breken kan. Zuurstofwater. (Eau oxygenéegazeuse) is te Londen een handelsartikel geworden. Eenpraeparaat, bevattende 10 volumen zuurstofgas, wordtin flesschen van 130 grammen verkocht voor 1 gulden, in flesschen van 500 grammen voor 3 gulden. Het zuurstofwater is water, waarin onder eene drukking van 7 a 8 atmospheren afgewasschen zuurstofgas is opgelost. (Zie N°. 34 van den 4den Jaargang) Niettegenstaande de weinige oplosbaarheid van het zuurstofi Sas water, bevat deze oplossing eene genoegzame hoeveelheid gas, om de kurk der flesoh met geweld uit te drijven, wanneer men den ijzerdraad heeft doorgesneden. De glimmende pit eener kaars, in het ledige gedeelte der flesch gebracht, nadat deze ontkurkt is, moet gloeiend blijven en zal zelfs ontbranden, indien het w'ater goed bereid is. Het zuurstofwater wordt aanbevolen bij gebreken der spijsvertering, en aangewend in doses van eén a twee glazen bij eiken maaltijd, hetzij op zich zelf, hetzij vermengd met wijn. Volgens proefnemingen van Wood ondergaat citras ferrico-chinictis aan het licht eene merkwaardige verandering, vooral, indien hij vochtig is. De geelgroene doorschijnende kristallen worden donkerder en minder doorschijnend en gaan eindelijk tot een bruinachtig gekleurd schubbig poeder over. Wanneer dit in het water geworpen wordt, neemt het eene witte kleur aan, wordt volkomen ondoorschijnend en toont zich slechts moeilijk oplosbaar, veel moeilijker dan het zout inden gewonen staat. Monsters van dit zout uit verschillende fabrieken