is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 33, 12-12-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als de doelmatigste bereiding van chlorigzmrgas (Cl2 O3) wordt door Brandau opgegeven 10 deelen zuiveren benzol bij eene zachte warmte in 100 deelen zwavelzuur op te lossen, met 100 deelen water te verdunnen en na bekoeling hierbij te voegen 12 deelen gewreven zuiveren chloras kalicus. De ontwikkeling begint reeds bij de gewone temperatuur, men verwarmt echter het best in het waterbad bij eene temperatuur, die 50°C. niet te boven gaat. De toestel bestaat uit eene kolf met een langen niet te wijden hals, waarop de gasgeleidingsbuis is ingeslepen, om de aanraking van het gas met kurk te vermijden.

Bij hei onderzoek van kirsch brandewijn op zijne echtheid met guajakhout, is door Leube opgemerkt, dat men eerst het schraapsel van guajakhout in het reageerbuisje moet doen en daarop den kirschbrandewijn gieten. De blauwe kleur komt dan niet alleen dadelijk te voorschijn maar is blijvend, terwijl men, wanneer men omgekeerd te werk gaat, door namelijk het geschraapt guajakhout bij de kirsch te voegen, wel eerst de blauwe kleuring verkrijgt, maar zij verdwijnt na omschudden dadelijk, en treedt niet meer te voorschijn. Als middel om hout onverhrandbaar te maken, is door Reinsch eene oplossing van keukenzout even dienstig bevonden als de oplossing van waterglas, die daartoe algemeen wordt aanbevolen. Tevens wordt door hem deze oplossing aangeprezen als blusohmiddel in plaats van water, dewijl één deel zoutoplossing het water viermaal in vermogen om brand te blusschen overtreft, en hout, met eene zoutoplossing gebluscht, niet weder in brand geraakt, maar slechts langzaam weggloeit, terwijl hout, door water gebluscht, van zelf weder ontbrandt, indien niet voortdurend met het spuiten wordt voortgegaan. Crehelmmlddelen. G. Marki/iann’s pomade in pijpen is volgens Hager eenvoudig roet met talg en vet. Pommade selon la formule N°. 12059, 7 rue d’Hauteville Pharmacie Sarbi, Paris, eene zalf tegen huidziekten aanbevolen en verkocht a 10 Francs de pot van 3 ned. looden inhoud, bestaat volgens Wittstein uit 3 deelen rundertalg en 1 deel oleum olevarum, waar tusschen gemengd is 10 procent vaneen wit poeder, uit gelijke deden zinkoxyde en speksteen samengesteld. Openlijke Correspondentie. V. E. T. De ingezonden recensie wordt in haar geheel in het volgend nommer geplaatst. Advertentlën. APOTHEEK. Een jong mensch, met de receptuur volkomen bekend en van goede getuigschriften voorzien, wenscht zoo spoedig mogelijk geplaatst te worden, liefst als BEDIENDE EXTERN. Brieven franco, onder Letter Z,, bij den Boekhandelaren HOOG & KRUIJT, te Rotterdam. APOTH E E K. Wordt gevraagd, Februari a.s., lEMAND de receptuur kundig; benevens salaris, zal tijd en gelegenheid in overvloed gegeven worden zich te bekwamen. Brieven franc o, Lett. G. 0., bij den Boekhandelaar . D. B. CENTEN, te Amsterdam.

APOTHEEK. In eene der voornaamste steden van Friesland, wórdt ter OVERNAME aangeboden eene een reeks van jaren bestaande en nog in werking zijnde APOTHEEK, benevens HEERENHUIZINGE. De Apotheek, des verkiezende, 1 Januari e. k. te aanvaarden. Brieven franco, onder Letter 8., aan het adres van den Heer R. J OPWURDA, te Nijmegen. A P O T HEEK. Tegen Februarij 1870, vraagt men ineen Apotheek te Amsterdam, als INTERN een LEERLING of HÏÏLP-APOTHEKER, die de pharmaceutische collegiën wenscht bij te wonen. Adres franco, onder Letter H., bij de Boekhandelaars M. WESTERMAN & ZOON, Kalverstraat, E 50 te Amsterdam. De Apotheker E. BLOEMBERGEN te Leeuwarden, verlangt in zijne Apotheek een JONGELING, die in het vak wenscht te worden opgeleid. Hem zal gelegenheid worden gegeven de betrekkelijke lessen aan de Hoogere Burgerschool waar te nemen. Brieven franco. Een Leerling of Hulp-Apotheker, wien gelegenheid zal worden gegeven de collegiën waar te nemen, kan GEPLAATST worden, tegen genot van kost en inwoning. Adres franco, Lett. M. M., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. KAHLER’S PILLEA-MACHINE verkrijgbaar in het Magazijn van Chemische en Pharmaceutische Apparaten. (Prijscourant N°. 376). J. C. Th. MARIUS. Arnhem, Boekhorstenstraat. Magazijn van Apparaten voor Chemisch, Pharmaceutisch en Photographisch gebruik van A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 24 Amsterdam. Prijscouranten zijn op franco aanvraag te verkrijgen. Gram Gewigten en onderdeelen zijn verkrijgbaar bij W. G. L. PAUL, te Deventer. *** Bij P. K. BRAAT, te Dordrecht, is van de pers gekomen: het tweede deel van het BEKNOPT LEERBOEK DER SCHEIKUNDE, volgens de nieuwste beschouwingen der wetenschap, DOOR H. E. ROSCOÉ, Prof. inde Scheikunde aan het Owens College, Manchester. Bewerkt naar de 2de Duitsche uitgave van CARL SCHORLEMMEE, DOOK Dr. H. J. MENALDA VAN SCHOUWENBURG, Leeraar inde Scheikunde en Natuurlijke Historie aan de Hoogere Burgerschool te Dordrecht. Met talrijke afbeeldingen. Prijs der 2 deelen ƒ 3,80. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.