is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 34, 19-12-1869

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEÜTISCH WEEKBLAD

YOOR NEDERLAND. ONDER REDACTIE YAN R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen. Dit Blad wordt elkon Zaterdag uitgegeven bij den Bookhan-1 Alle stukken, welke men in dit Blad wenscht opgenomen te delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang,! zien, gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur ranco per post, ƒ 4.50. | te Nijmegen, vödr Woensdag. Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ 1.—, elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N°. van het Blad. Brieven franco.

6« Jaargang.

ZONDAG 19 December 1869.

M°. 34

Mededeelïngen. Ingezonden stukken. Het practisch gedeelte van het apothekers-examen wordt deze week te Utrecht in het laboratorium voortgezet en geraakt, zoo als wij reeds in het vorig nommer vermeldden, Zaterdag middag ten einde. Het theoretisch gedeelte wordt vanaf Maandag 20 December afgenomen inde localen voor anatomie aldaar, St. Jans-Kerkhof, Eén der candidaten heeft zich 1.1. Vrijdag gedurende de werkzaamheden teruggetrokken. Bij besluit van Z. M. van 13 December zijn met ingang van 1 Januari 1870, ter vervanging van den Sisten December e. k. aftredende en niet herkiesbare leden van de geneeskundige raden, tot pharmaceutische leden dier raden benoemd: Voor noord Brabant en limbdwo: P, J. Kijn, apotheker te ’s Hertogcnbosch. Voor zuidholland : J. C, Huysman, apotheker te Brielle en A. G, Cramer, apotheker te Rotterdam. Voor noordholland : G. J. van Hoolwerff Jr., apotheker te Hoorn, en D. Pas, oud-apotheker te Amsterdam. Voor zeeland: S. G. Nauta van der Grijp, apotheker te Zierikzee. Voor friesland en Groningen; E. Bloembergen, ajiotheker te Leeuwarden. Voor overijsel en Drenthe: H, E.'de Holl, apotheker te iïoogeveen, en C. D. Waszink, apotheker te Zwolle. Voor Gelderland en utrecht is geen nieuw phar- i maceutisch lid benoemd, maar daarentegen dr. P. J. van Kerckhoff, hoogleeraar te Utrecht. Tot plaatsvervangende pharmaceutische leden zijn benoemd: Voor noordbrabant en Limburg: H. P. J. Boersch te Maastricht. Voor Gelderland en utrecht: G. Duffer Blom, apotheker te Utrecht, G. L. Tjeenk Willink, te Zutfen. Voor zuid hólland : G. W. Boot, apotheker te ’s Gravenhage en J. C. Th. Vigelius, apotheker te ’s Gravenhage. Voor noordholland: J. Polak, apotheker te Amsterdam en W. Stoeder, apotheker te Amsterdam. Voor zeeland: P. M. de Ligny, apotheker te Middelburg. Voor overijsel en Drenthe: W, G, Top, apotheker te Kampen. Inde Tweede Kamer hebben de geheime geneesmiddelen bij de afdeeling Medische politie weder aanleiding

tot bespreking gegeven. De lieer Eombach wenschte, dat de verkoop niet te zeer zou belemmerd worden. De heer Idzerda ontwikkelde, dat de apothekers velen dezer middelen konden verkoopen, omdat hunne samenstelling door het werkje van Prof. Wittstein was openbaar gemaakt, en de apotheker dus in staat waste voldoen aan het vereischte van al. ,2 van art, 6. De minister van binnenlandsche zaken meende, dat het crediet. van den apotheker bevorderd werd, indien men hem in het verkoopen van geheime geneesmiddelen belemmerde. Op een adres van apothekers te ’s Gravenhage, om op de Hoogere Burgerschool gelegenheid te geven, dat toekomstige hulp-apothekers zich aldaar voor hun examen kunnen voorbereiden, is door den Baad afwijzend beschikt. Mijnheer de Redacteur. In uw blad van 5 dezer n°. 83, komt voor een uittreksel van het verhandelde inden geneeskundigen raad van Zeeland, in zake de, door de Gedeputeerde Staten aan den heer H. P. W. Steenkamp te Neuzen, verleende vergunning om aldaar geneesmiddelen te mogen aflevereA, Ook ineen uwer vorige bladen n°, 23, is deze zaak daar reeds met korte woorden vermeld en besproken, en daar bloote opsomming van feiten cn onbekendheid met de plaatselijke aangelegenheden, allicht tot soheeve en verkeerde beoordeeling aanleiding geven kan, zij het mij vergund , u voor onderstaand, eene plaats in uwe eerstvolgende Courant te verzoeken. Te Neuzen, eene gemeente van ruim 3000 zielen, zijn gevestigd twee geneeskundigen, de heer P. D. Buijze, j M. en A. O. Dr. en de heer P. van Renbroek, PI, H. en Vrm., benevens eene vroedvrouw A. H. Anemaet en een apotheker, de heer G. W. Houtzager. Yan deze twee geneeskundigen oefent de heer Buijze de verloskundige praktijk niet uit, zij berust dus in deze tamelijk aanzienlijke gemeente geheel in handen van den heer van Eenbroek en van de vroedvrouw, die echter in moeilijke en tegennatunrlijke verlossingen verplicht is zijne hulp in te roepen. Het zal dus geene verwondering baren, dat het gemeentebestuur van Neuzen in het belang der ingezetenen gunstig op het verzoek van den heer Steeakarnp adviseerde, ten einde op deze wijze de vestiging van eenen tweeden verloskundige te bevorderen. Wanneer de heer van Eenbroek door ongesteldheid verhinderd, of bij het waarnemen zijner buitenpraktijk soms een of twee uur van zijne gemeente verwijderd is, is Neuzen in moeilijke of dringende gevallen geheel van verloskundige hulp verstoken. Daardoor zijnde feiten niet zeldzaam, dat verloskundige hulp uit andere gemeenten wordt ingeroepen, en dan dunkt het mij, dat Gedeputeerde Staten, voorgelicht door het Gemeentebestuur, als het beste met de belangen der gemeente bekend zijnde, niet anders handelen konden, dan het verzoek van den heer Steenkamp, zij het dan ook in strijd met het ad-