is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 49, 03-04-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene zekere hoeveelheid water ontleed, ten gevolge waarvan aan den negatieven pool waterstof en aan den positieven pool zuurstof vrij wordt. Dewijl de zuurstof inden wordingsstaat eene krachtige werking uitoefent, zoo zal zij onmiddellijk de nieuwe verbindingen vóórtbrengen, die de oude wijnen kenmerken en anders voor hare vorming veel tijd en zorg vereischen. Voor eene vloeistof om vleesch te bewaren, is onlangs door Liebig het volgende voorschrift gegeven. In liter water worden 18 kilogrammen keukenzout en J kilogramme gekristalliseerde phosphorzure soda opgelost De bijvoeging der phosphorzure soda dient, om het keukenzout van kalk en magnesia te zuiveren. Wendt men zeezout aan, dan moet de bijvoeging van phosphorzure soda tot -j kilogramme stijgen. Men laat deze oplossing staan, totdat zij helder geworden is, en giet haar dan van den witten neerslag af. Bij sj* kilogramme van dit zoutwater voegt men 3 kilogrammen vleesch extract, f kilogramme chloorpotassium en 3 decagrammen sodasalpeter. Te Marienburg zijnde bediende en leerling eener apotheek de slachtoffers geworden eener vergiftiging door kooldamp. Zij hadden op hunne slaapkamer de onvoorzichtigheid gehad de klep der kachelpijp dicht te maken en de kacheldeur open te laten. De bediende werd dood in zijn bed gevonden, de leerling heeft nog eenigen tijd doch vruchteloos tegen den dood gekampt.

Het nieuw metaal Jargonium, hetwelk Sobry 1.1. jaar iu de zircoonaarde heeft aangewezen (zie N°. 50 van den oden jaargang) is door zijn ontdekker zelven weder uit de rij der metalen geschrapt. Bij latere onderzoekingen is hem gebleken, dat hij gedwaald heeft en dat de zwarte strepen in het spectrum, die hij als eigendommelijk voor het nieuw metaal aanwees, afkomstig waren van geringe hoeveelheden uranium, verbonden met zirconium inde zircoonaarde. Eeeds de aanwezigheid van gram uranium inde zircoonaarde is voldoende, om het spectrum van het zoogenaamde jargonium te voorschijn te roepen. Eieckher heeft in vele fuchsinesoorten van den handel een anenikgehalte aangewezen. Hij ging hiertoe op de volgende wijze te werk. De fuchsine werd met zuiver zink en verdund zwavelzuur samengebracht en het ontwikkelde gas in eene verdunde oplossing van nitras argenticus geleid, waardoor metallisch zilver werd gereduceerd, hetwelk door filtratie werd afgezonderd. Het Altraat werd in 2 deelen verdeeld. Bij de eene helft ontstond, na uitpraecipifeeren van den overvloediger! nitras argenticus door middel van keukenzout, bij toevoeging van zwavelwaterstof een geel praecipitaat, hetwelk in ammonia oplosbaar was, doch na bijvoeging vaneen zuur weder te voorschijn trad. De andere helft gaf na voorzichtige neutralisatie met ammonia een gelen neerslag van arseniis argenticus. Door vermeerderde bijvoeging van ammonia verdween de neerslag weder en gaf bij verwarming in het waterbad eene duidelijke reductie van metallisch zilver. Werd thans de gefiltreerde ammoniakale oplossing met salpeterzuur geneutraliseerd, dan verkreeg hij den bekenden bruinrooden neerslag van arsenias argenticus, die zoo wel in ammonia als in salpeterzuur oplosbaar was. Een vernieuwd bewijs dus, dat men, alvorens het fuchsine uit den handel tot het roodkleuren van sappen, likeuren, suikergoed enz. te bezigen, zich nauwkeurig overtuigd heeft of het wel volkomen arsenikvrij is.

Onder den titel //Geen geheimmiddel” vinden wijdoor de Pharm. Zeitung een middel tegen verkoudheid, hoesten, heeschheid, keel- en borstlijden aangeprezen, dat dooreen apotheker te Breslau vervaardigd en inden vorm van glanzende, niet bestrooide pillen: nborstpillen" vaneen zeer aangenamen smaak afgeleverd wordt. Genoemde apotheker heeft niet alleen bij de Redactie dier Zeitung het recept zijner pillen gedeponeerd, maar deelt tevens aan eiken apotheker, die zulks verlangt, de bestanddeelen mede. Van de waarde van zijn middel overtuigd en met het oog op de vele specialiteiten, die tot exploitatie van het publiek door kramers van geheimmiddelen worden gevent, wenscht die apotheker het middel in ruimeren kring te zien verspreid en biedt het zijnen collega’s als een rentegevend artikel bij den handverkoop aan. Een lersoh geneesheer vermeldt, dat sinds 5 jaren zich in het noorden van lerland aetherdriukers bevinden. Op deze treurige wijze beantwoordt de ongelukkige bevolking de ernstige pogingen der geestelijkheid, om hun het drinken van wiskey af te wennen. De eene dronkenschap heeft de andere vervangen. De gewone hoeveelheid aether, die ineens genomen wordt, is 2 a 4 drachmen'. Deze dosis wordt 2,3, soms 4 tot 6 maal per dag genomen. De moeielijke oplosbaarheid van den aether maakt, dat hij in zijn onverdunden staat wordt genomen, maar men gebruikt de voorzorg vóór en na het gebruik van den aether met water te gorgelen.

Van tijd tot tijd herhaalt zich voor de Engelsclie rechtbanken het tooneel, dat een lid der godsdienstige secte, onderden naam van nthe p eculiar people" bekend, zich heeft te verantwoorden wegens de dooding door achteloosheid begaan aan een famieljelid. Genoemde secte heeft als hoofdstelling aangenomen, dat het aanwenden van geneesmiddelen een verzet is tegen den wil van God, omdat iu de schrift staat: //Vervloekt, die zich op mensohen verlaat”, versmaadt zelfs inde zwaarste ziekte de hulp van den geneesheer en geneest volgens de methode, aangegeven bij Marcus VI: 13 en Jacobus V: 14,15 door zalving met olie en oplegging der handen. De rechtbanken beschouwen eene zoodanige behandeling der zieken als een strafbare achteloosheid en spreken van tijd tot tijd een veroordeelend vonnis uit. Sinds 2 jaar fabriceert een zekere graaf Mattei te Bologne eenige geneesmiddelen uit planten, die hij in hornatapathische doses (elke dag één droppel ineen glas water of 6 tot 8 strooikogeltjes ineen half glas water) laat nemen. Dewijl hij voorgeeft met deze middelen duizende zieken, zelfs lijders aan kanker te hebben genezen, heeft hij thans te Home een hospitaal opgericht, alwaar hij patiënten uitsluitend met zijne middelen laat behandelen. In kleine, hoeveelheden geeft hij zijne middelen gratis ten beste der menschheid. In het groot verkoopt hij ze echter tamelijk duur, namelijk een liter likeur voor 60 francs; eene vloeistof die hij //eleotrische vloeistof” noemt, kost het liter zelfs 100 francs. Met laatstgenoemde vloeistof wil hij tetanus genezen. Voor de vervaardiging van kunstmatige gebitten bedient men zich in Amerika sinds eenigeu tijd van collodiumplaten. Daartoe wordt het collodium in lagen uitgegoten, die men, nadat zij door verdamping vast geworden zijn, als platen opligt en, met weinig aether bevochtigd, in een vorm samenperst, die hun den vorm der mondholte geeft, waarvan de voorste rand de tanden draagt. Om