is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 6, 1869-1870, no 50, 10-04-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PHARMACEUTISCH WEEKBLAD

YOOR- NEDERLAND. ONDER REDACTIE VAN t R. J. OPWIJRDA, Apotheker te Nijmegen

Dit Blad wordt eiken Zaterdag uitgegeven bij den Bockhan- j delaar D. B. CENTEN te Amsterdam. Prijs per Jaargang,! f r an c o per post. / 4.50.

Alle stukken, welke men in dit Blad wensclit opgenomen te zien. gelieve men franco in te zenden aan den Redacteur tc Nijmegen, vóór Woensdag.

Prijs der Advertentiën: van 1 tot 6 regels ƒ I—. elke regel meer 15 ets., en 10 ets. voor een N° van het Blad. Brieven franco.

N°. 50.

ZONDAG 10 April 1870.

Jaargang.

Me «lede dingen. Ingezonden stnUlicn. — – / Het examen voor het verkrijgen der bevoegdheid van hulpapotheker is hl. Woensdag,. 6 April, aangevangen. De zittingen der commissie worden gehouden in het scheikundig laboratorium van het Atheneum Illustre, Groeneburgwal. Het eerst worden die candidaten onderzocht, welke het voorloopig of litterarisch examen moeten afleggen. Maandag 11 April vangt het examen voor apotheker aan, even als vroeger met het practisch gedeelte in het laboratorium. HET RAPPORT VAN ROÜSSIN BETREFFENDE DE VERGIFTIGING VAN JEAN KINCK DOOR CYAANWATEKSTOFZDÜR. Eoussin heeft inde maag en het duodenum van den verslagenen Jean Kinck Eerlij nseh-blauw, eene kleine hoeveelheid sulphuretum ferrosum en eene aanzienlijke hoeveelheid sulphas kalicus aangetroffen. Vrij blauwzuur openbaarde zich bij geen enkele der bewerkingen, waaraan maag en ingewanden werden onderworpen. Geen wonder, het vluchtige en zoo licht ontleedbare zuur zal de werking der rotting niet hebben ontgaan tijdens de 3 maanden, dat het lijk van Kinck onder de aarde lag. Hoogst merkwaardig is echter de bevinding van Eoussin omtrent de aanwezigheid van Eerlij nsch-blauw, zwavelijzer en kaliumsulphaat, omdat zij overeenstemt met eene der bekentenissen van den moordenaar Iroppmann. Deze heeft namelijk verklaard, zelf blauwzuur te hebben bereid dooreen mengsel van 3 deelen geel bloedloogzout, 2 deelen zwavelzuur en 2 deelen water te distilleeren, waartoe hij als toestel gebruikte 2 retorten, waarvan de eene het mengsel bevatte, terwijl haar hals sloot inden broederen hals der tweede retort, die ais ontvanger moest dienen en dooreen vochtigen linnen doek werd afgekoeld. De eerste retort werd verhit met eene alcohollamp. Nu is het, zegt Eoussin, volkomen zeker,' dat men zich uit deze grondstoffen in dien vreemdsoortigen toestel gemakkelijk blauwzuur kan verschaffen, geconcentreerd genoeg, om inde doses van eenige oubieke centimeters een bijna oogenblikkelijken dood te veroorzaken. De methode is bij alle scheikundigen bekend en wordt het meest toegepast voor de bereiding van blauwzuur, omdat het aldus bereide het langst goed blijft. Al de ingrediënten, noodig voor de bereiding dezer hoogst gevaarlijke zelfstandigheid, zijn gewone scheikundige producten, in eiken drogist- en verfwinkel te verkrijgen, daar zij bij vele belangrijke bewerkingen inde nijverheid

eene belangrijke rol spelen. Het eenige delicate punt der bereiding bestaat in eene doelmatige leiding der warmte, dat men namelijk den bodem der retort, waarin zich de vormende ingrediënten bevinden, langzamerhand verwarmt. Eene onmiddellijke hooge of eene te hoog pan gebrachte temperatuur is oorzaak, dat er in het kokende vocht sterke schuddingen ontstaan, ten gevolge waarvan vaste deelen mechanisch naar den ontvanger worden overgebracht. Deze onzuiverheden vermengen zich met het overgekomen blauwzuur. Zij zijn drie in getal: I°. zwavelzure potassa, 2°. zwavelzuur ijzeroxydule, B°. eene verbinding bekend onder den naam van ferrocyanuur van potassium en ijzer, die zich als een wit poeder vertoont, dat onoplosbaar is in water maarde merkwaardige eigenschap bezit dm in aanraking met de lucht onmiddellijk blauw te worden. Terwijl zuiver blauwzuur bij de ontbinding geheel zal ontwijken, zetten zich inde ingewanden na toediening van het met eene onbekwame hand bereide blauwzuur de 3 ge-

noemde ingrediënten af, De sulplias kalicus blijft daarbij onveranderd, de sulplias ferrosus gaat onder den invloed van carbonas en sulphohydras ammonicus, producten der verrotting, geheel of gedeeltelijk over in ijzeroxyde en zwavelijzer. Het ferrocyanuur van potassium en ijzer eindelijk, ondervindt langzamerhand de aanraking met de lucht en neemt eene blauwe kleur aan, die meer of min sterk is, naar gelang het in grooter of kleiner hoeveelheid aanwezig, of de toetreding der zuurstof meer of min volkomen geweest is. Al deze gevallen hebben zich hier bij maag en ingewanden voorgedaan en de conclusie van het rapport van Eoussin is geweest, dat, niettegenstaande geen vrij blauwzuur en geen spoor van eenig ander vergift inde organen van het lijk van Kinck konden worden aangewezen, de tegenwoordigheid der zwavelzure potassa, van het zwavelijzer en van het Berlijnsch-blauw, in verband met de bekentenis van Troppmann, het meer dan waarschijnlijk maken, dat Kinck is vergiftigd met blauwzuur, hetwelk de onzuiverheden bevatte, waartoe zijne bereiding door eene onervaren hand aanleiding had gegeven. BEPALING DER KINA-ALG ALOÏDEN. Na de mindere nauwkeurigheid inde methoden van Maitre, Glenard en Guillermont tot het bepalen der alcaloïden in kina te hebben aangewezen, geeft Gebles, preparator bij de scheikundige werkzaamheden aan I’Ecole supérieure te Parijs, eene nieuwe methode op, die hem de beste resultaten heeft opgeleverd. Een gedeelte der te onderzoeken kina wordt tot een half fijn poeder gebracht, hiervan worden genomen 30 grammen