is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 1, 01-05-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men biedt TE KOOP aan een zeer compleet REAGENTIA-KASTJE, bevattende circa zeventig gevulde glazen stopfleschjes, benevens eenig glaswerk. Te bevragen met fran co-Brieven, onder Lett. R., bij den Boekhandelaar SULPKE, te Amsterdam. Een ec*' doctor verlangt een ASSISTENTEXTERN, (bevoegd of niet) voor de Apotheek en eenige administratie. Brieven franco Lett. A. T. bij den Boekhandelaar D, B. CENTEN te Amsterdam. Doctor L U L O F S Sr., te Hardinxveld, verlangt tegen primo Julij of Augustus een bevoegd PERSOON voor het waarnemen van zijn apotheek. Adres in persoon of met franco Brieven. Cr. J. R O MIJN, Apotheker te Apeldoorn, vraagt tegen 1 Juni of eerder een bekwaam en voor de Receptuur bevoegd BEDIENDE. Aanbiedingen met overlegging van getuigschriften liefst in persoon of met franco Brieven. APOTHË EIL Wordt gevraagd in eene Apotheek te Sittard een geëxamineerd PROVISOR, liefst R. C. Adres postkantoor Sittard onder het motto APOTHEKER. APO TH EEK. H. J. VAN DE GOORBERGH, Apotheker te Breda, vraagt een BEDIENDS INTERN, tegen Salaris. Blieven franco. PETROLEUM DECOCTLAMPT Deze lamp is bijzonder spaarzaam en brandt zonder den onaangenamen reuk. Met deze lamp kan men eene hitte verkrijgen, gelijk staande aan de Berzelius lamp. Uitmuntend geschikt voor H.H. Doctoren ten plattelande en H.H. Apothekers, die geen gas kunnen branden. Aanvragen franco. Arnhem, J. C. Th. MARIÜS. Boekhorstenstraat G 401. VOOR LABORANTEN. GRAMGEWTGTEN vaneen gram tot 200 grammen, van geel koper ;vvan een centigram tot vijf decigram van nieuw zilver, onder glas; met pincet, in gepolitourde kistjes. Prijs ƒ 4,—. Reagcnstoestellen v. Fresenius, Botanische Etui's, Gaslampen, Mineralien-verzamelingcn uit Hcidelberg en Bonn enz. Deventer. W. G. L. PAUL. De gerenommeerde etiq. met gedrukten naam der GENEESMIDDELEN zijn in eene uitgebreide sorteering, elke naam in 6 verschillende grootten, verkrijgbaar bij J. C. AALDERS, Singel bij het Koningsplein X n°. 9, te Amsterdam, Tevens uitmuntende VERNIS, welke ook dein GOUD GEDRUKTE etiq. volkomen conserveert. Kartonnen Doozen, Signatures, Doctors- en Apothekers-Rekeningen, Visitezakboekjes en Visitelijsten, ook met klinisch overzicht, Zak-Apotheken, Microscopen, zeer portatieve Inductie-Toestellen, Bad-, Wand- en Zak-Thermometers,Oog-,Keel-,Oor- en Uterus-Specula. Onderhuids Injectie-Spuitjes, Vaccinatie-Doosjes, Bistouri’s, Forceps, Pincetten, Arterietangen, Trepans, complete en ledige Troussen, Breukbanden, Pessoirs, Lavement- en alle andere spuiten, Ceintures, Suspensoirs, Elastieke Kousen, Luchtkussens, Urinalen en alle verdere behoeften voor de Geneeskunst.

A. W. GSOOTE, Kalverstraat, E, 24, Amsterdam. EENIG AGENT VOOR NEDERLAND van het zoo gunstig bekende PAPIER RIGOLLOT MOUTARDE en feuilles pour sinapismes, ter vervanging der gewone mosterdpappen. H. H. Apothekers genieten een behoorlijk rabat. Extract, Cort. Radic. recent. Granatorum. D. VEEN & C°. te Haarlem bei’igten, dat zij weder eene ruime hoeveelheid van bovengenoemd extract van de Heeren RATHKAMP & C°. ontvangen hebben. Prof. D. DOIJER te Leiden gaf dienaangaande het volgende attest. »De ondergeteekende verklaart dat het Extr. Cort. rad. Granat., bereid door de Heeren RATHKAMP & G°. te Batavia, steeds met het beste gevolg door hem is toegediend bij jongeren en meer bejaarden tot afdrijving van taenia.” (was get.) D. DOIJER, Prof. extraord. Tevens voorhanden: BOEWA KEPAIJONG, een Indische vrucht hier en daar als borstmiddel aangewend. Bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam is van de pers gekomen: EERSTE BEGINSELEN DEK QUAIIÏATIEVE ANALYTISCHE SCHEIKUNDE. DOOR Dr. H. C. DIBBITS, Leeraar inde Scheikunde aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam. Prijs ƒ 0,90. DER NATUURKUNDE. Vrij bewerkt naar het IJoogduitsch van 11. Gretschel, DOOR Dr. S. R. J. VAN SCHEVICHAVEN, Leeraar inde Wis- en Natuurkunde aan het Gymnasium te Amsterdam. Met 117 inden tekst gedrukte figuren. Prijs ƒ 1,50. Nog eenige ex. voorhanden van: HET BOEK van den gezonden en zieken mensch, YAN Dr. G. E. BOCK. Naarden Vierden Hoogduitschendruk voor ons ■ land bewerkt, DOOK Dr. N. B. DONKERSLOOT. late Geneesheer aan het Kranhzinnigen-Gesticht te Dordrecht. 3 dln. f 3,85, gebonden f 4,25. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.