is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 3, 15-05-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEEK. Een bekwaam, accuraat en vlug RECEPTARIUS biedt zich aan tegen 1 Augustus. Brieven franco, met opgaaf van conditiën, onder Letters M. M., bij den Boekverkooper A. H. BAK- , HUIJZEN, te ’s Gravenhage. APOTHEEK. Wordt gevraagd in eene Apotheek te Sittard een geëxamineerd PROVISOR, liefst R. C. Adres postkantoor Sittard onder het motto j APOTHEKER. Er wordt tegen Augustus gevraagd, een APOTHEKERS-LEERLING, wien de gelegenheid wordt gelaten tot bijwoning van den Pharmaceutischen Cursus. Adres, met franco Brieven, onder Letter A., bij de Heeren VAN DRUTEN & BLEEKER, te Sneek. Men verlangt in eene solide Apotheek in ■rMr cle Provincie Noord-Holland, waar eene Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus bestaat: een LEERLING-APOTHEKER te engageren tegen 1 | Augustus e.k., wien gelegenheid zal gegeven worden, de des benoodigde lessen aan die school bij te wonen, ten einde zich te kunnen bekwamen tot het examen van Hulp-Apothcker. Adres met franco Brieven, onder het motto APOTHEEK, bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. C. G. VAN DER POST heeft uitgegeven en alom verkrijgbaar gesteld: No. 1 van het MAANDBLAD der Sectie voor Natuurwetenschappen, van bet Genootschap ter bevordering van Natuur-*. Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Commissie van Redactie: Prof. J. W. GUNNING, Prof. C. A. J. A. OUDEMANS, Dr. B. J. STOKVIS, Dr. H. C. DIBBITS, Dr. H. SANDERS. Ez. Voor H.H. Geneeskundigen, Pharmacenten en Studeerenden. Bij C. v. n. POST Jr. te Utrecht en C. G. v. n. POST te Amsterdam is verschenen: J»r. MM. C fPS M iJtt, BIJ BENADERING AANGENOMEN VERHOUDING van het Nederlandsch Medicinaal en Decimaal Gewicht. Prijs ƒ 0,35.

üÜMftüSfI*’1*’ Men vraagt iemand, die bekwaam is, om Kr®*!? een soliede receptuur zonder Administratiën waar te nemen, op zeer aannemelijke voorwaarden. Nader e inlichtingen te bekomen, franco onder Lett. M. L., bij den Heer R. J. OPWIJRDA, te Nijmegen. Hiraaaflg*» Liefst zoodra mogelijk wenscht men met iemand in onderhandeling te treden over eene betrekking als ADSISTENT. Alleen zij die voor de receptuur voldoende bekwaam zijn, gelieven zich te adresseren, franco onder Lett. D. W., bij den Heer R J. OPWIJRDA, te Nijmegen. Onder de kali- en zouthoudende minerale bronnen bekleedt die van Carlsbad de VOORNAAMSTE plaats. Door zijn buitengewoon heilzame werking staat het minerale water van Carlsbad boven aan de reeks der natuurlijke geneeskrachtige wateren, en zeer terecht, want lijders aan de meest verschillende ziekten en kwalen hebben daar genezing gevonden. Koud gebruikt, is het mineraal water van Carlsbad meer oplossende, dan wanneer het warm is. Om die reden is het aanwenden daarvan op die wijze zeer aan te bevelen als voorkuur, voornamelijk voor volbloedige personen of die aan hardnekkige chronische verstoppingen lijden. Het vullen en verzenden van mineraal water, van de Sprudelsalz, Sprudelseife en Sprudclzelteben geschiedt uitsluitend door HEINRICH MATTONI, Chef der mineraal water-expeditie te Carlsbad (Bohemen). Het natuurlijk mineraal water van Carlsbad en de daaruit verkregen producten zijn bij de meeste apothekers en inde depóts van minerale wateren steeds verkrijgbaar. PS. Ik neem nog de vrijheid ter kennis van Heeren Geneeskundigen te brengen, dat ik het bronwater in loco gratis beschikbaar stel, indien zij dit verlangen; bij directe bestelling ten behoeve van gestichten, enz., wordt de prijs aanmerkelijk lager berekend. Magazijn van Apparaten voor Chemisch, Pharmaceutisch en Photographisch gebruik van A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 24 Amsterdam. Prijscouranten zijn op f r an c o aanvraag te verkrijgen. PKTB.OIMW IIECOCTUHPr Deze lamp is bijzonder spaarzaam en brandt zonder den onaangenamen reuk. Met deze lamp kan men eene hitte verkrijgen, gelijk staande aan de Berzelius lamp. Uitmuntend geschikt voor H.H, Doctoren ten plattelande en H.H. Apothekers, die geen gas kunnen branden. Aanvragen franco. Arnhem, J. C. Th. MARIUS. Boekhorstenstraat G 401.

Het natuurlijk Medriclishaller Bitter water (dat uitmuntend als Bronkuur tehuis, zelfs inden winter kan worden gebruikt) is een beproefd openend en krachtig oplossend geneesmiddel. Het verbetert den eetlust, de vertering en de voeding; doet hypochondrische gemoedsstemming verdwijnen, en geeft levenslust en lust tot arbeid. Het geneest Catarrhe der verterings- en borstorganen en heeft voornamelijk bij langdurige onderhuikskwalen uitstekende gevolgen. Ook is zijne werking bij verstoppingen, Hamorroïden, stremming inden onderbuik, opstijging van bloed naar het hoofd en de borst en ontsteking van de baarmoeder algemeen erkend. Verder is het met goed gevolg aan te wenden bij zwaarlijvigheid, ontsteking van het ribbevlies en de ongemakken der zwangerschap, alsook als ondersteuning bij wei- en andere kuren bij Syphilis. Al deze gunstige gevolgen ondervindt men bij kleine giften, zonder dat een bijzonder dieet of storing inde beroepsbezigheden noodig is. Met gedrukte gebruiksaanwijzing te bekomen bij alle handelaars in Mineraalwateren en Apotheken. Fricdrichshall bij Hilburghausen, De Brondirectie •C. OPPEL & C°. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.