is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 5, 29-05-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het crotonzuur: C4 H6 0„, is door Stacewicz synthetisch verkregen dooreen mengsel van chlooraoeteen (C2 H3 Cl, een product der inwerking van carbonylchloride of phosgeengasCO Cl2, op aldehyde) en monochloorazijnzuur (C2 H3 Cl 02) met poedervormig zilver in eene gesmolten glazen buis tot 140° C te verhitten: C„ H3 Cl + C2 H3 Cl 02 -f- 3Ag= C4 H6 02 -f 3Ag CL chlooraceteen monocliloorazijnz. crotonzuur chloorzilver. Het crotonzuur op deze wijze verkregen, is even als dat, hetwelk uit de crotonolie wordt afgescheiden, eene olieachtige vloeistof vaneen zwakken aromatieken reuk, kookt bij 127° C. wordt door water opgelost en werkt prikkelend op de huid. Clehelmnilddelen. Schvarlose's Galêne-inspuiting a ƒ 3,60 de flesch met 100 gram inhoud verkocht, eene stroopdikke, bruine, tamelijk heldere vloeistof, bestaat volgens de analyse van ! Hager uit: acet. plumbic. crystall, 45 deoigram, gummi arabic. 25 gram, vin. opii aromat. 5 gram, aquae 655 decigram. Wilhelm' s antiarthritische-cmtirheumatische bloedzuiverende thee bestaat uit gelijke deelen sennebladen, sarsaparillewortel, zoethout, graswortel, rood sandelhout en 'bitterzoet. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft benoemd tot plaatsvervangend lid van den geneeskundigen Raad voor Gelderland en Utrecht den heer W. C. Holm, apotheker te Zeist. Advertentiën. APOTHEEK. In eene voorname stad van Zuid-Holland wordt in eene stille Apotheek een BEDIENDE INTERNE gevraagd tegen Augustus. Brieven franco, onder Lett. A. 8., bij den Heer R. J OPWIJRDA, te Nijmegen. APO ï H E E K, Inde Apotheek van de Wed. VRIJDAG ZIJNEN te ’s Gravenhage wordt met primo Juni een BEDIENDE gevraagd. Üillilir" ®oor bijzondere omstandigheden wordt eene florissante APOTHEEK TE KOOP aangeboden voor eene som van f 8000, waarvan de betaling zoo gemakkelijk mogelijk zal gemaakt worden. Brieven franco, onder het motto PHARMACIE, aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. kenk ii o i r & coT verlangen tegen 1 Augustus een bekwaam BEDIENDE hetzij IN- of EXTERNE, tegen ruim salaris. Adresin persoon of per franco brief, KERKHOFF & CL, Leidschestraat hij de Prinsengracht, 33, Amterdam. Een APOTHEEK, netto meer dan ƒ 5000 jaarlijks renderende, wordt met of zonder Huis, op bijzonder gemakkelijke voorwaarden AANGEBODEN. Bij soliede borgen behoeft slechts de a inventaris contant te worden betaald. Adres franco, Letter 8., hij den Boekhandelaar J. L. VAN BIETEN, Rotterdam. H.H.A PO THEKERS. Een jong mensch, bevoegd als BEDIENDE te fungeeren, verlangt tegen Augustus geplaatst te worden. Brieven franco, met conditiën, onder Letter Z., bij den Boekhand. J. A. WEINBEOK, Spui, Rotterdam.

Voor eiken Landman, voor ieder die dieren of vee houdt, zijn in alle Boekwinkels en bij den Uitgever B. DEKEMA te Utrecht te bekomen de 9 eerste afleveringen, a 80 ets., van het geïllustreerde Yeeartsenijknndig Handboek van ZIPPERLIN, Hoogleeraar te Wurtemberg, door bij de 300 afbeeldingen zoo duidelijk en aanschouwelijk gemaakt, als met den vinger aangewezen, hier en daar met bijvoegselen voorzien of omgewerkt door F. O. HEKMEIJER, Leeraar aan de Veeartsenijschool te Utrecht. Aan de worden niet meer dan 10 afleveringen in rekening gebragt; zij ontvangen dus de 11de en 13de aflevering,_ waarmee het werk compleet zal zijn, gratis. Een naauwkeurig register, naamlijst en omslag voor het geheele werk worden bij de laatste aflevering gevoegd, zoodat het, ingenaaid of gebonden, een zwaarlijvig boekdeel zal zijn, dat voortdurend den veehouder als vraagbaak zal dienen bij ziekteverschijnselen, verloskunde, dierenkennis, enz. voor geneesmiddelen. cïiSiiïi» Onder de kali- en zouthoudende minerale bronnen bekleedt die van Carlsbad de VOORNAAMSTE plaats. Door zijn buitengewoon heilzame werking staat het minerale water van Carlsbad boven aan de reeks der natuurlijke geneeskrachtige wateren, en zeer terecht, want lijders aan de meest verschillende ziekten en kwalen hebben daar genezing gevonden. Koud gebruikt, is het mineraal water van Carlsbad meer oplossende, dan wanneer het warm is. Om die reden is het aanwenden daarvan op die wijze zeer aan te bevelen als voorkuur, voornamelijk voor volbloedige personen of die aan hardnekkige chronische verstoppingen lijden. Het vullen en verzenden van mineraal water, van de Sprudelsalz, Sprudelseifc en Sprudelzeltehen geschiedt uitsluitend door HEINRICH MATTONI, Chef der mineraal water-expeditie te Carlsbad (Bohemen). Het natuurlijk mineraal water van Carlsbad en de daaruit verkregen producten zijn bij de meeste apothekers en inde depóts van minerale wateren steeds verkrijgbaar. PS. Ik neem nog de vrijheid ter kennis van Heeren Geneeskundigen te brengen, dat ik het bronwater in loco gratis beschikbaar stel, indien zij dit verlangen; bij directe bestelling ten behoeve van gestichten, enz., wordt de prijs aanmerkelijk lager bèrekend. PETROLEUM DECOCTLAMP, Deze lamp is bijzonder spaarzaam en brandt zonder den ouaangenamen reuk. Met deze lamp kan men eene hitte verkrijgen, gelijk staande aan de Berzelius lamp. Uitmuntend geschikt voor H.H. Doctoren ten plattelande en H.H. Apothekers, die geen gas kunnen branden. Aanvragen franco. Arnhem, J. C. Th. MARIUS. Boekhorstenstraat G 401.- A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 34, Amsterdam. EENIG AGENT VOOR NEDERLAND van het zoo gunstig bekende PAPIER RIGOLLOT MOUTARDE en feuilles pour sinapismes, ter vervanging der gewone mosterdpappen. H. H. Apothekers genieten een behoorlijk rabat. Snelpersdruk Van M. J. Portielje te Amsterdam,