is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 9, 26-06-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JODIUM, ALCOHOL EN CHLOROFORM, Wanneer men een korreltje jodium brengt in eene vloeistof, die alcohol en water bevat, en eenige oogenblikken later eenige droppels potassaloog bij de warme oplossing voegt, ontstaat er eerst troebeling en vervolgens een citroengele, uit microscopische naalden bestaande neerslag van jodoform. (ZieN0. 41 van den 6den Jaargang). Hager maakt gebruik van deze eigenschap, om alcohol in chloroform aan te wijzen. Men vermengt i—2 C. C. chloroform met s—lo C. C. water, verwarmt tot 30 a 40° C., schudt het mengsel goed dooreen en filtreert. Nu voegt men er eene met jodium oververzadigde oplossing van jodetum kalicum in eene 5—6 voudige hoeveelheid bij, totdat er eene bruine kleur ontstaat, en vervolgens in langere pauzen, droppelsgewijze posassa liquida, totdat er ontkleuring volgt. Men zet alles 12—24 uren ter zijde en brengt dan een droppel van het gevormde bezinksel onder den microscoop, om zich van de aanwezigheid van jodoform nader te overtuigen. Vlij voegen hier nog bij, dat de bewering van Hager, als zou volkomen zuiver chloroform, uit chloralhydraat bereid, aan bet zonlicht blootgesteld, geen verandering ondergaan, wederom ernstig is tegengesproken door Biltz te Erfurt, die inde Pharm. Zeitung vermeldt, dat bij hem chloroform, uit zuiver chloralhydraat bereid, vaneen spec. gewicht van 1,5019 bij 15° C., kookpunt 62°,37 G., reeds na 10 uren aan het licht blootgesteld te zijn geweest, verandering had ondergaan. Vóór dien tijd geheel indifferent tegenover jodetum kalicum, ver- | toonde het na blootstelling aan 'het licht bij het schudden met eene oplossing van jodetum kalicum reeds eene loodachtige kleur; later ging de ontleding verder. Biltz erkent dus, dat de voorzorg om chloroform in hel donker te bewaren, zeer gewettigd is. j

Inde Stads-apotheek te Haarlem zijn gereed gemaakt in 1869; 30357 recepten voor f 4000, dat is ruim 13 Ct. per recept. (Haarlemmer Courant.) Inde Stads-apotheken te Amsterdam: in het Binnen-Gasthuis 336776 in het Buiten-Gastlmis 83329 tezamen 420105 recepten voor f 35466,245, dat is Ct. per recept. {Handelsblad, 30 April.) WERKING VAN CHLOOR OP ALCALIME TALEN. Men heeft verondersteld, dat de verwantschap van chloor tot de alcalimetalen sterk moet wezen, en wanneer men ziet, dat antimoon en arsenik in chloor gebracht, j dadelijk met een schitterend licht verbranden, was het niet vreemd te veronderstellen, dat de werking van chloor op sodium nog heviger zijn moet. Wanklijn heeft echter aangetoond, dat, wanneer men chloor over sodium laat strijken, zelfs wanneer dit gesmolten is en dan in aanraking met het gas geschud wordt, toch niets plaats heeft. Een glazen vat, dat een stuk sodium bevatte, werd gewogen, en nadat er onder de zoo even genoemde omstandigheden chloor doorgelaten was, woog men het weer en bleek het gewicht onveranderd te zijn. {Qualerly Journal of Science. April 70. pag. 258.) i

onschadelijke petroleum. Volgens les Mondes (1870 N°. 12 pag. 476) heeft zekere Hurtault een gemakkelijk aan te wenden en onkostbaar middel uitgevonden om alle minerale oliën onontplofbaar te maken, wanneer zij met een brandend voorwerp worden in aanraking gebracht; dit middel bestaat daarin, dat men bij de olie eene zekere evenredigheid amylalcohol voegt. Men verkrijgt daardoor volgens Hurtault: 1. een schoon licht; 3. volledige veiligheid ; 3. besparing op den duur inde consumtie; 4. groote besparing op den inkoopprijs, omdat de bij het petroleum gevoegde stof minder kost. H. heeft op deze uitvinding octrooi genomen. Gustav Streit en Bruno Eranz deelen in het Journal für pract. Chemie CVIII pag. 61 het volgende mede: //Toen zij ter bereiding van chloralhydraat droog chloorgas door absoluten alcohol leidden, viel er toevallig een zonnestraal op. Dadelijk had er eene met een zwakke knal verbonden detonatie plaats. Bij voortdurende bestraling volgden de detonatiën elkander snel op, met fruurverschijnselen op de plaats waar de gasbellen inden alcohol traden. Tegelijker tijd werd de alcohol zwart en geheel ondoorzichtig; tot rust gekomen zette zich daaruit een zwart poeder af. Hetzelfde verschijnsel werd door magnesiumlicht en door de vlam, die ontstaat bij verbranding van stikstof bezwangerd met zvvavelkoolstofdamp, te voorschijn geroepen.” Dit verschijnsel verdient mijns inziens nog wel degelijk bevestiging. g_

De Pharm. Zeituug vermeldt uit de Berliner Ger. Zeit. de volgende vreemdsoortige geschiedenis (//amerikanisch – klingencle Geschichte,” zooals zij het uitdrukt); Ineen huis te Berlijn (Priedrichstrasse No. 20) woonde geruimen tijd een zadelmaker, Muller geheeten, die een oogzalf had uitgevonden, van welks verkoop hij een vrij goed inkomen had. Onlangs ging dit huis in handen vaneen anderen eigenaar over. Deze overtuigde zich spoedig, dat met de oogzalf goede zaken te maken waren en besloot | den zadelmaker als huurder te laten vertrekken en zelf de affaire met de oogzalf voort te zetten. Hij asso! cieerde zich daartoe met een apotheker, eveneens C. ! Midi er geheeten, die hem eene //onfeilbare oogzalf” moest leveren. Nu werd den zadelmaker eene zoo groote verhooging van huurprijs aangezegd, dat deze het huis verliet en zich juist daar tegenover vestigde, terwijl de nieuwe eigenaar en debitant van oogzalf het oude huis betrok. De zadelmaker ondervond al spoedig in zijn nieuwe huis, dat het onwetende publiek niet hem, maar zijne vroegere woning opzocht. Hij plaatste toen een uithangbord voor zijne woning, waarin de ooglijders op de ware oogzalf van C. Midler werden gewezen. Het hielp echter niet genoeg, waarop hij een man engageerde, die voor No. 20 met een plakkaat werd geplaatst. De eigenaar der nieuwe firma C. Muller in het oude huis besloot met gelijke munt te betalen. Hij engageerde een boomsterken man, om dezelfde functiën voor zijn huis waar te nemen. Nu hebben de ooglijders, die de zalf begeeren, het genoegen door de twee tegenover elkander geposteerde bedienden heen en weder getrokken en onderricht te worden, //wo der wahre Muller zu finden sei.”