is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 13, 24-07-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dezer dagen maakte de hoogleeraar Stein te Dresden, sprekende over de bewaring van vleesch, eene doos open, bevattende rundvleescli, die in 1851 door den beroemden Appert in persoon gesloten was. Het vleesch had na 19 jaren nog al zijn smaak en zijne frischheid behouden. Lactarine i§ eene zelfstandigheid, die inden laatsten tijd in plaats van albumine bij het drukken van goed wordt aanbevolen. Het komt voor als een geelwit poeder, dat een zwakken reuk naar droge kaas heeft. Bij onderzoek is gebleken, dat het lactarine niets anders is dan caseïne, met een weinig vet en de zouten der melk verontreinigd. Advertentlën. agR- Bij eene weduwe te ’s Gravenhage wordt * ten spoedigste een BEDIENDE gevraagd. Brieven franc o, onder Letter A., bij de GEBROEDERS VAN CLEEF, Boekhandelaars te ’s Gravenhage. Ineen Apotheek te Groningen wordt zoo spoedig mogelijk een BEDIENDE gevraagd, bevoegd en bekwaam voor de receptuur. Desverkiezende kan er ook gelegenheid gegeven worden tot bijwoning der Academische lessen. Brieven franc o, onder Letters N. L., bij den Boekhandelaar P. NOORDHOFF, Groningen. |SW||jS“' Wordt gevraagd een BEDIENDE, geëxamineerd Apotheker, onverschillig van de oude of nieuwe wet, salaris INTERNE ƒ 1000. Adres franco, onder Lett. 8., bij den Boekhandelaar en Snelpersdrukker E. DE BONT, Rotterdam. IPOTHEEK. JAVA. Men verlangt in eene Apotheek te Batavia een GEËXAMINEERD BEDIENDE, liefst niet boven dertig jaren oud, op een salaris van ƒl2OO ’sjaars, met kost en inwoning, of ƒ 2400 externe, met eene jaarlijksche verhooging van minstens ƒ 300, tot ƒ 2400 s jaars interne of ƒ 3600 externe. Voorts vrije passage als kajuitspassagier en des verkiezende met een voorschot voor uitrusting tot ƒ 500. Men adresseere zich in persoon of met franco brieven bij D. VEEN & Co. te Haarlem. A P O T H E EK Met Augustus wordt ineen Apotheek te Amsterdam een BEDIENDE of LEERLING-APOTHEKER gevraagd. Adres, Letter A., franco in te zenden bij den Boekhandelaar C. F. STEMLER, te Amsterdam. J. VIEL & COMP^ Apothekers te Utrecht, verlangen tegen September aanst. een DEGELIJK ADSISTENT INTERNE in hunne zaak. Liefst geëxamineerd Apotheker. Salaris naar bekwaamheid. GRAMME N^^OCÏITEN in kistjes met koperen Centimeter-maat. GRAMMENMATEN van Glas, Porcelein en Tin. Verkrijgbaar bij B. MIEDEMA te Arnhem. Aanvragen franco. A. W. GtROOTE, Kalverstraat, E. 24, Amsterdam. EENIG AGENT VOOR NEDERLAND van het zoo gunstig bekende PAPIER RIGOLLOT MOUTARDE en feuilles pour sinapismes, ter vervanging der gewone mosterdpappen. H. H. Apothekers genieten een behoorlijk rabat.

Bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN te Amsterdam is van de pers gekomen: EERSTE BEGINSELEN DER QUALITATIEVB ANALYTISCHE SCHEIKUNDE. DOOK Dr. H. C. DIBBITS, Leeraar inde Scheikunde aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam. Prijs ƒ 0,90. as# «C3 h jês: rmc ms DER NATUURKUNDE. Vrij bewerkt naar het Iloogduitsch van H. Gretschel, DOOR Dr. S. R. J. VAN SCHEVICHAVEN, Leeraar inde Wis- en Natuurkunde aan het Gymnasium te Amsterdam. Met 117 inden tekst gedrukte figuren. Prijs ƒ 1,5 0. Nog eenige ex. voorhanden van: HET BOEK YAN DEN GEZONDEN EN ZIEKEN MENSCH, VAN Dr. C. E. BOCK. Naarden vierden Hoogduitschendruk voor ons land bewerkt, DOOK Dr. N. B. DONKERSLOOT, Iste Geneesheer aan het Krankzinnigen-Gesticht te Dordrecht. 2 dln. ƒ 3,85, gebond. ƒ 4,25. DE ZIELSZIEKTEN en derzelver aanvankelijke behandeling, door Dr. A. ERLENMEYER. Uit het Hoogduitsch vertaald DOOR Dr. J. H. C. BASTING. Prijs f 0,90. HET VERMOGEN VAN ZELFBEHEERSCHING. Een middel, om krankzinnigheid te voorkomen of in bedwang te houden. Naar het Engelseh bewerkt en met toelichtende en wijzigende aanmerkingen voorzien, DOOR Dr. Th. KROON T.Hz. Prijs ƒ 1,40. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.