is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 15, 07-08-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of drie eenvoudige metaalzouteu gegeven, om daarvan de bestanddeelen qualitatief op te sporen. Inde apotheek van het Binnengasthuis moesten de bewijzen van kennis en geschiktheid noodig tot het gereed maken van recepten, worden gegeven. ■ Voor dit examen hadden zich aangegeven 31 candidaten ; 4 daarvan trokken zich echter vóór den aanvang daarvan terug. Onder de 27 overigen waren er 11, die zich nog aan het literarisch wiskundig examen hadden te onderwerpen. Slechts drie daarvan slaagden; hiervan trokken zich echter twee spoedig na den aanvang van het examen inde natuurkundige vakken terug. Derhalve werd het examen inde natuurkundige vakken met 16 candidaten voortgezet en ten einde gebragt. Van dezen werden niet meer dan vier door de Commissie geoordeeld aan de bij de wet gestelde eischen te voldoen, zoodat hun, nadat zij den eed, bij art. 12 der aangehaalde wet voorgeschreven, hadden afgelegd, de acte van bevoegdheid als hulp-apotheker werd uitgereikt. C. Het examen van apotheker, art. 9 der wet. Dit examen ving aan met de praktische werkzaamheden in het laboratorium, onder het voortdurend opzicht eener sub-eommissie uit twee leden. Aan elk der candidaten werd, uit elk der volgende seriën van werkzaamheden, door het lot ééne toebedeeld en de noodige praeparaten, toestellen en hulpmiddelen met ruime hand verstrekt. Tevens werden de candidaten vrijgelaten inde keuze der te volgen methoden en in het raadplegen vUn werken over praktische chemie. Van de volgende praeparaten moesten bepaalde hoeveelheden worden bereid. Serie A. De bereiding van pharm.-chemische en galenisc/ie praeparaten. Hiervoor waren gekozen: 1. Brometum kalicum, 2. Trisulphuretum kalicum, Chloreti ferrici solutio, Jodetum kalicum, Cyanetum kalicum, Acidum benzoïcum, Stryohninum, Aceton, Extract, florum cinae, Extract, nuoum vomicarum, Syrupus jodeti ferrosi. Empl. oxydi plumbici. 8. Oxydum zincicum, 4. Ammonia liquida, Oxysulphuretum stibic., Chloretum hydrargyrioum, Chloretum hydrargy- Nitras bismuthious basicus, ricum et amididum Sapo medioatus, hydrargyrioum, Oxydum aethylicum, Sulphas chinicus basicus, Extract, ratanhiae. Acetas aethylicus, Empl. aromaticum, 5. Acidum phosphorioum, 6. Acidum hydro-chloricum, Sulphidum stibicum, Nitras hydrargyroso-ammo- Sulpho-stibias natricus, nicus basicus, Acidum sucoinicum, Chloretum hydrargyrosum, Chloroformylum, Sulphas cinchonicus basicus, Extract, sarsaparillae. Pepsinum, Empl. gummosum. 7. Chloretum zincicum, 8. Acidum boricum, Bicarbonas kalicus, Tartarus boraxatus, Acidum valerianicum, Ureum artificiale, Sapo aromaticus, Veratrinum, Eesina jalappae, Nitris aethylicus cum al- Empl. opiatum. cohole, Spiritus aromaticus ammo, niacalis. 9. Acidum nitricum, 10. Oxydum stibicum, Acidum aceticum cono., Acidum hydro-cyanicum, Sulpho-carbolas zincicus, Acidum tannicum, Santoninum, Amygdalinum, Aether muriaticus alco- Tartras kalico-stibicus, holicus, Oleum amygdalarum. Pulpa cassiae.

Serie B. Scheikundig onderzoek van pharm.-chemische geneesmiddelen, waartoe zooveel mogelijk dein den handel voorkomende verontreinigingen genomen werden, en wel : 1. Kwik met tin, bismuth, lood. 3. Goudglit met menie, koperoxyde, zand, 3. Cinnaber met zwavelarsenik, menie, ijzeroxyde, 4. Joodkalicum met joodnatrium, joodzure kali, 5. Zwavelzure kali met salpeter, dubbel zwavelzure kali, 6. Citroenzuur met wijnsteenzuur en een lood-zout, 7. Broomkalium met chloorkalium en joodkalium, 8. Zwavelzure chinine met zwavelzure cinchonine en zwavelzure chinidine, 9. Zoutzure morphine met narcotine-suiker, 10. Laurierkersolie met alcohol, nitro-benzine. Serie C. Bepaling van de werkzame bestanddeelen in geneesmiddelen. a. Door gewichtsanalyse. 1. Alcaloïden in koningskina, 2. Morphine in opium, 3. n n opium-extract, 4. // // opium-wijn, 5. n // doverpoeder, 6. Zwavelzure chinine in chininepillen, 7. // cinchonine in cinohoninepoeders, 8. Santonine in wormkoekjes, 9. M agne siu m-ox y dein de handelsmagnesia, 10. Cinchonine in huanucokina. h. Door maatanalyse, 1. Chlorium in chloorwater, 2. // r solutio hypochloritis natrici, 3. IJzer in staalwijn, 4. Koolzure natron in handelssoda, 5. n kali in handelspotasch, 6. Ammonia in vloeibare ammonia, 7. Zoutzuur in verdund zoutzuur, 8. Koolzuur in dubbelkoolzure soda, 9. Mangaanperoxyde in bruinsteen, 10. Azijnzuur aethyloxyde in azijnaether. Sectie D. Onderscheiding en opsporing van vergijten. a. Vaneen anorganisch vergif. 1. Aluin in meel, 2. Arsenigzuur in spijzen, 3. Sublimaat in brood, 4. Braakwijnsteen in bier, 5. Kopervitriool in wijn, 6. Loodwit in meel, 7. Phosphorus in spijzen onder alcohol, 8. Chloorbarium in meel, 9. Loodsuiker in suiker, 10. Cyaukalium in spijzen. b. Vaneen organisch vergif. 1. Strychninezout in bier. 2. Veratrinezont in spijzen, 3. Morphinezout in honig, 4. Coniïnezout in suikerwater, 5. Blauwzuur in melk, 6. Santonine in suiker, 7. Chloroform in alcohol, 8. Atropinezout in water, 9. Brucine in suiker, 10. Narcotine in meel. Na den afloop van dit gedeelte van het examen, werd aan de candidaten de gelegenheid gegeven, proeven van hunne bekwaamheid af te leggen inde theoretische en praktische recepteerkunst, inde apotheek van het Binnengasthuis alhier.