is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 18, 28-08-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het voorschrift voor het Liqueur de Villate (zie N«. 6 van den 3den en N°. 5 van den Sden Jaargang) is thans door Nélaton gewijzigd als volgt: jt': acidi acetici diluti part. 100, sulphatis cuprici, sulphatis zincici aa part. 10, acetatis plumbici part. 5. Het aanzienlijk praecipitaat van sulphas plumbicus, dat bij het ondereenmengen ontstaat, moet goed tusschen de vloeistof doorgeschud worden, voordat men het middel aanwen dt. Een goed van ouds bekend kleefmiddel, om hout, porselein, glas, papier enz. langs den konden weg duurzaam te hechten, levert het navolgende mengsel. 75 Gram arabische gom en 8 gram suiker worden in omstreeks 150 a 180 C. C. water opgelost. Bij deze massa brengt men vooraf 12 gram salpeterzuur, waarin men 4 gram krijt heeft opgelost. Een ander nog eenvoudiger en even goed kleefmiddel bestaat volgens Elsner uiteen mengsel van gelijke deelen pulvis gummi arabici en poeder van gebrande oesterschalen met water tot een dikken brij aangemengd. Chloreti ferrici solutio is volgens Sallet een even goed onfeilbaar uitwendig middel tegen vorstbuilen als het inwendig tegen diphtheritis, croup en keelontsteking voortreffelijke diensten verleent. Persoonlijke aangelegenheden. Gevestigd: W, van der Gaag, voorheen Mars. Kruyt, apotheker, Prinsengracht bij ’t Wale-Weeshuis, B B 394, Amsterdam. Ten gevolge van het bedanken van den heer W. G. Keur, is tot stads-apotheker te Alkmaar benoemd de heer' J. P. F. Wenne, van Abcoude. Door den, Gouv.-Gen. van Ned.-Indië is machtiging verleend tot het uitreiken aan J, B, .Nagelvoort van eene akte van toelating tot het uitoefenen der artsenijmengkundige praktijk inde residentie Cheribon. Ad verten tl Kn. gijp""’ Door overlijden ontstane vacature verlangt men in het Groot Zieken-Gasthuis te ’s Hertogenbosch, een APOTHEKER, ongehuwd, tegen genot van kost, inwoning en goed salaris. Belanghebbenden adresseeren zich bij franco brieven, voor 30 Augustus e.k., aan den Heer Burgemeester der gemeente ’s Hertogenbosch. Een geëxamineerd APOTHEKER van middelbaren leeftijd biedt zijne diensten als EXTERNE aan liefst m den Drogerijhandel of behulpzaam ineen laboratorium, binnen Amsterdam. Onnoodig groot salaris. Adres met franco brieven onder letters W. W. bij den Boekhandelaar A/V, "WENK, te Rotterdam. . en HULP-APOTHEKER kan tegen November a. s in Amsterdam GEPLAATST worden. Adres Franco, Letters P. P., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN aldaar. eene Apotheek te Groningen vraagt men m tegen November of vroeger een TN- of EXTERNE BEDIENDE, tegen rui Jsalaris Adres met franco brieven, onder Letter P„ bii den Boekhandelaar H. R. ROELFSEMA, te Groningen.

1111111»* Een APOTHEKERS-LEERLING, die de lessen aan het Athenaeum wenscht waar te nemen, om zich voor HULP-APOTHEKER te bekwamen, kan tegen matige vergoeding voor kost en inwoning, geplaatst worden bij eenen Apotheker. Adres onder Franco brieven Letter R., aan den Boekhandelaar D. B, CENTEN te Amsterdam. Op eene jaarwedde van zes honderd gulden, benevens kost en inwoning verlangt men zoo-spoedig mogelijk inde Apotheek eener Weduwe een PROVISOR. Brieven franco onder het Motto APOTHEEK aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een geëxamineerd APOTHEKER wenscht VERPLAATST te worden, liefst bij een bejaard Patroon, waar vooruitzicht bestaat later opvolger te worden. Brieven franco Letter A. bij den Boekhandelaar D. B; CENTEN, te Amsterdam. IMBB- Een bevoegd en van goede getuigschriften voorzien APOTHEKEES-BEDIENDE zag zich gaarne met primo November geplaatst als BEDIENDE EXTERN. Reflecteerende, gelieve men zich met Franco brieven te adresseeren onder Letter Ph., bij den Boekhandelaar L. F. J. Hassels te Amsterdam. Tegen primo November bestaat er in AMSTERDAM gelegenheid tot plaatsing vaneen LEERLING-APOTHEKER. Adres Franco, Letter Z., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN aldaar. fMII"5* Men vraagt tegen t October of eerder, een m**» geëxamineerd APOTHEKER, als PROVISOR INTERN, bij een Weduwe, tegen een salaris van ƒ 800. Brieven franco, onder Letters X. X., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. H. W, II VT « Klt S, Apotheker te Arnhem, vraagt met 1 November een bekwaam BEDIENDE INTERN. Brieven franco. JJBdE 2SE van Chemische, Physische, Pharmaceutische Apparaten en ütensiliën. Uitvoerige Prijscouranten op franco aanvrage verkrijgbaar. Arnhem, 1870. J. C. Th. MARIUS. ROB-SAMBUCI. Onze geachte Cliëntele wordt beleefdelijk herinnerd, dat de tijd der ROB-SAMBÜCI-BEREIDING aanstaande is. Het zal ons zeer aangenaam zijn, de orders en ledige potten voor half September te mogen ontvangen, ten einde geene vertraging inde verzending te hebben. H. H. Collega’s, die ze nog niet van ons betrokken, worden verzocht prijsopgaaf of monsters te ontbieden van BROCADES & STHEEMAN 24 Aug. 1870. te Meppel. ATTENTIE!! Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts, Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » ƒ 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4._ Gesneden receptenpapier, zwaar, per riem f 6. circa 5800 stuks. Kauoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins sresneden, f 8,10. ® Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUDKERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.