is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 20, 11-09-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S, Naar omstandigheden dagelijks twee- tot driemaal 1 tot 3 pillen, Hager meent het oogenblik geschikt, om op deze formule te wijzen, daar het voortdurend gebruik van kleine doses chinine in verbinding met ijzer, aan het lichaam kracht verleenende, zeer veel bijdraagt tot eene spoedige genezing van wonden. Verscheidenheden. Door Delaurier wordt eene sterke en constante galvanische cel geleverd met slechts éêne vloeistof, welke bestaat uit 40 gewichtsdeelen water, 4f biohromas kalicus, 9 acidum sulphuricum van 66° 8., 4 sulphas natricus, en 4 sulphas ferrosus; of 40 water, 5,4 neutrale chromas natricus, 10 acidum sulphuricum. Daarin zijn geplaatst twee stukken kool aan het deksel vastgehecht en daar tusschenin een meermalen omgebogen stuk zink. Inde Académie des Sciences werd door Papillon medegedeeld, dat bij dieren, gevoed met spijzen, waarin strontiaanaarde gebracht is, deze aarde gedeeltelijk de kalk vervangt inde constitutie der beenderen. Persoonlijke aangelegenheden. Z. M. heeft bij het personeel van den geneeskundigen dienst der landmacht benoemd tot apotheker 3de klasse den heer A. B. H. M. Gillemans (van Breda). Openlijke Correspondentie. Heeft iemand ook te missen N°. 36 en 49 van den Zesden Jaargang van dit Weekblad? Zoo ja, dan zal de toezending mij hoogst aangenaam zijn. Amsterdam. D. B. Centen, Uitgever. Advertentie*». ii. int<ios & zo«\, ~ Apothekers te Haarlem, vragen tegen 1 November of vroeger, een bekwaam ASSISTENT. Brieven franco. APO T H E E K. In eene Apotheek te Amsterdam, wordt tegen November gevraagd: een bekwaam BEDIENDE of een LBERLING-APOTHEKER, P. G. Brieven franco, onder de Letters K. K., bij den Boekhandelaar, D. B. CENTEN, te Amsterdam. Apotheker. Neder! Indië. Voor zijne Apotheek te Batavia, verlangt de Ondergeteekende, op zeer goede voorwaarden een geëxamineerd APOTHEKERS-BRDIENDE. _ Zedelijk gedrag en kennis van Analytische Chemie zijn hoofdvereischten. Zij, die het Staatsexamen hebben afgeleid, genieten de voorkeur. Dordrecht, F. E. VAN HOUTRIJVE. September 1876. Een jong mensch, 21 jaren oud, P. G., vijf jaren als Drogist-bediende werkzaam en van goede getuigschriften voorzien, zoekt eene BETREKKING, onverschillig waar. Adres franco, Letters J. H., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. A POT H E E K Men vraagt tegen October een HULP-APOTHEKER, of iemand tot de receptuur bevoegd. Adres, onder letter G-., franco, bij denßoekhandelaar P. M. BAZENDIJK, te Rotterdam.

en Jon£ die de lessen aan het Athenaeum wenscht waar te nemen, zoekt zoo spoedig mogelijk PLAATSING bij een APOTHEKER, tegen vergoeding van kost en inwoning. Brieven franco, met opgave van conditiën, onder Letter X. Y., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. APO T H E E K. Een Apotheker zoekt een plaats als PROVISOR of BEDIENDE. Adres franco, met opgave van conditiën, onder Letters B. C., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. lIPHH*0* Voor de levering van nieuwe Mi HUM (IRASI Pi.: N; bevelen zich aan ROELANTS, EIJDMAN & CO., Schiedam. ' ' r ' .... Compleet Bij alle soliede Boekhandelaren 45 Cts. de teekent men in op de COEDKOOPE UITGAVE TZ. ' ' * VAN DE nog niet geëvenaarde compr.druk. Scheikunde van Prof. Giranlin, VOOR DEN Beschaafden itand en liet Fabriekwezen, door J. B. PEETERS, Chemist; opgehelderd door 643 fraaije Houtsneden en vaneen Alphabetisch Register voorzien. Bij S. E. VAN NOOTEN te Schoonhoven is heden verschenen: Dr. J. W. GUNNING, Hoogleeraar te Amsterdam. De Beginselen der Algemeene SCHEIKUNDE. Eerste Aflevering: Experimenteele Scheikunde. Met een uitslaande Plaat. Prijs 85 Cents. PEIRÖLEIIM-DEOOCTLAMPEN worden steeds met succes gedebiteerd en geven de gunstigste resultaten. Aanvragen franco. Arnhem, j. C. Th, MARIUS. Boekhorstenstraat G 401. ATTMTÏBÏ Bladzilver in pakjes van 150 blaadjes 55 Cts. Goudpapier per boek 65 Cts., gewoon formaat. Zilverpapier » » f 1,50, groot formaat. Gesneden poederpapier per riem 8700 stuks, f 4. Gesneden reeeptenpapier, zwaar, per riem ƒ 6.— circa 5800 stuks. Katoenpapier f 7,50 per riem in 60 Dessins gesneden, f 8,10. » Bij bestellingen op gesneden Poederpapier gelieve men een model van het verlangde formaat in te zenden.” Amsterdam, OUD KERK POOL & Co. Spuistraat bij de Wijde Steeg, F. 27. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.