is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 22, 25-09-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarvoor geen organische oorzaak te vinden is, aanbevolen. Geen der aanwezigen heeft lust zich ter demonstratie aan de inwerking daarvan te onderwerpen. Prof. Tilanus bespreekt de zeer voortreffelijke werking van het protoxydum azoti, dat gedurende i—l minuut ingeademd, eene volkomene anaesthesie te weeg brengt en door hem met goed gevolg op het voetspoor der Amerikaansche en Pransche dentisten voor kleine operaties is aangewend. Het bewustzijn keert onmiddellijk terug en laat geen onaangename gewaarwordingen achter. Dr. Stokvis verzet zich met kracht tegen de aanwending van dit middel als anaesthetioum; hij wijst op de onderzoekingen door Herman te Zurich daaromtrent gedaan, die aantoonde, dat het een hoogst vergiftig gas is, dat geen anaesthetisohen maar een asphyotischen toestand e weeg brengt, en dat door de vaste verbinding, die het met de haemoglobine in het bloed vormt, het grootste gevaar voor het leven medebrengt. Prof. Tilanus repliceert dat eene antipathie der Duitschers tegen dat middel op eene gebrekkige aanwending berust; zoo Bruns c. s. daarvan geen succes. Het levensgevaar kan zoo groot niet zijn, daar een statistiek in Amerika op 270,000 gevallen 1 sterfgeval bij een phtisicus registreert. Volgens het Woohenschrift van Pebr. 1.1. heeft in Amerika eene zonderlinge toepassing van de chloroform op het gebied van den strafrechter plaats gehad. Een wegens moord beschuldigde misdadiger, die zich inde gevangenis en bij het verhoor als krankzinnig voordeed, werd op geneeskundig advies in eene chloroformslaap gebracht en zou bij het ophouden der narcose eene geheel andere en meer met de waarschijnlijkheid overeenkomstige getuigenis afgelegd en eerst later zijne geveinsde rol voortgespeeld hebben. CHRONISCHE ARSENIK-VBRGIÏTIGING. Dr. Delpech heeft inde Annales d’Hygiène (April 1870) op eene nog weinig bekende chronische arsenik-vergiftiging gewezen, die door hem is waargenomen. Een liefhebber van opgezette vogels en andere kleine diersoorten had zijn hulp ingeroepen en bij hem het vermoeden eener arsenikvergiftiging opgewekt. Het onderzoek van het stof op den vloer van het vertrek, op de meubels en op de opgezette voorwerpen had inden toestel van Marsh de aanwezigheid van arsenik getoond, en zijn vermoeden tot zekerheid gebracht. Eene arsenikhoudende zeep, onder den naam van Savon de Bécoeur bekend en uit 1 kilogram acid arsenioosum, 375 gram sal tartari, 153 gram kamfer, 1 kilogram zeep en 258 gram kalk samengesteld, wordt gewoonlijk tot het bestrijken van de binnenvlakte der huid van de opgezette dieren gebruikt, en was op dezelfde wijze als zulks van de arsenikhoudende behangselpapieren of kleedingstukken bekend is, de bron eener chronische vergiftiging geworden. SYRUPUS OXYDI PERRICX. Onder de vele ijzerpraeparaten, die zoowel in vroegere als in latere tijden de aandacht der medici tot zich hebben getrokken, behoort ongetwijfeld de syrupus oxydi ferrici. Sommige dier praeparaten schenen moeielijk in het organismes te worden geassimileerd, andere zijn aan eene spoedige verandering onderhevig, zoodat zij reeds eene omzetting hebben ondergaan alvorens inde maag te

komen. Daarbij komt nog het nadeel van de zwarte verkleuring der tanden en bij velen de alleronaangenaamste ijzersmaak. Bij den zoo even genoemden syrupus worden deze nadeelen gemist. Het is eene fraaie volmaakt heldere roodbruine stroop vaneen zuiver zoeten smaak. Bij de bereiding gaat men op de volgende wijze te werk. *) 2 Deelen ijzer worden in 24 deelen salpeterzuur van 1,2 sprec. gem. opgelost, gefiltreerd en met ongeveer 12 deelen water vermengd, waarin 12 deelen suiker zijn opgelost. Door dit mengsel nu wordt zoolang ammoniakgas gevoerd, totdat het gevormde praeoipitaat weder is opgelost en het vocht sterk naar ammoniak riekt. Vervolgens wordt het met zijn 4voudig volumen sterken alcohol vermengd, de ontstane geelbruine, vlokkige, niet zeer volumineuse nederslag op een filter verzameld, eenige keeren met alcohol afgewasschen, sterk uitgeperst, nog vochtig met zijn gelijk gewicht aan suiker vermengd en zacht gedroogd. Deze droge en reukelooze stof wordt met water tot eene stroop gewreven, nogmaals met alcohol gepraecipiteerd, uitgewasschen en bij de gewone temperatuur gedroogd. Het zoo gevormde donkerbruine poeder is het zoogenaamde ijzeroxyde-sacoharaat, hetwelk in willekeurige hoeveelheid in syrupus simplex oplosbaar is. Gewoonlijk schrijven de medici 12 grein op 1 once syroop voor, waarbij echter geene zuren mogen gevoegd worden, doch wel het een of ander aromatisch corrigens b. v. aqua flor. aurant. De samenstelling van dit praeparaat is de volgende: Cl3H9 09 41,69 E203 33,59 HO 14,72 100,00 T. D. Vrijdag Zijnen Jr. Ben Haag, Sept. 1870. Uit Amsterdam werd ons het volgende met verzoek tot plaatsing in het Weekblad gezonden: Men leest inde Haarlemmer Courant van 15 dezer, het volgende: Voor eenigen tijd las ik inde dagbladen eene oproeping tot de betrekking van apotheker aan de stads-apotheek te Hoorn, op een traotement enz. tezamen van ƒ 775 ’sjaars. Hieromtrent werd mii geinformeerd dat de apotheek was verbonden aan het fraaije Gasthuis, en men recepten daarvoor en voor ruim 4000 armen moest gereedmaken, dat er veel administratief werk was, voort – spruitende uit rekeningen voor andere gemeenten van voorschotten voor onderstand; dat èn apotheek, èn personeel voor een groot deel nit de overwinst daarvan kon bestaan, en er een knecht was ingeschreven als leerlingapothecar, die het werk deed. Verder zeide men mij dat er vier sollicitanten waren, waaruit zeker Commissarissen wel eene voordracht aan den Baad zouden hebben gedaan, doch dat ik mij tot verdere inlichtingen moest vervoegen bij den President-Commissaris der stada-apotheek den heer G. S. van Hoolwerif, daar men niet geloofde dat iemand van 56 jaren, door zijne zwakke gezondheid afgekeurd voor de schutterij, in aanmerking zou komen. Maandag 29 Augustus ontving ik berigt, dat de vier sollicitanten allen door Commissarissen waren afgekeurd; dat het tractement, nadat de administratieve werkzaam- heden waren afgeschaft en de geheele kosten der inrig*) Wittstein, Viertel). Sch. f. prakt. Pharm. XVIII Bd. 1 Heft,