is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 31, 27-11-1870

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ten slotte nog eene bijdrage tot de kennis van de talrijke onverklaarbaarheden, die men soms bij de bereiding van aqua lauroeerasi ondervindt. Wij meenden reeds meermalen opgemerkt te hebben dat, wanneer men de folia eenige uren in (koud) water weekt, alvorens ze af te stooken, men een over ’t geheel armer water verkrijgt. Deze keer hadden we weer ’tzelfde. Yan 100 kilogram folia, te gelijk ontvangen, namen we dadelijk 12£ kilogram en zetten ze in. De ketel werd den volgenden dag (na.ongeveer 12 uur trekken) afgestookt. Wij kregen 8 liters van 16 C. C. sterkte; op den bodem van de flesch dreef slechts weinig donkerbruine olie. Het daarop volgende stooksel leverde, dadelijk met warm water ingezet en afgestookt, steeds 8 liters van constant 25 O. C. en veel, lichtgekleurde, schoone olie Toch zullen de bladeren er met het liggen gedurende 2 dagen wel niet beter op geworden zijn ? Wij behoeven u niet te zeggen dat wede bladeren ongesneden aanwenden ? Ziedaar, Weledele heer, wat wij meenden u te moeten mededeelen. Maak er naar verkiezing gebruik van. Geloof ons intusschen enz. Koelants, Eydman & Co. Uittreksels uit Binnen- en Bultenlandsclie tijdschriften. Gummi arabcum wordt volgens Hager door de volgende kenmerken van dextrine onderscheiden. Arabische gom bevat geen druivensuiker, hetgeen bij dextrine uit den handel steeds het geval is. Trommer’s proefvocht dient hier dus tot aanwijzing. Eene oplossing van arabisohe gom wordt door zuringzuur troebel en melkachtig, omdat de gom eene balkverbinding bevat. Eene oplossing van dextrine blijft daarbij geheel helder. Arabische gom, met eene oplossing vaneen neutraal ijzeroxydezout in aanraking gebracht, geeft een slibberig geel bezinksel, destrine niet. Verscheidenheden. Door Wagner is medegedeeld, dat de zwarte massa, die zich somtijds uit cyaanwaterstofzuur afscheidt en vroeger // azulnnuur" geheeten werd, na uitkoken met verdund salpeterzuur en uitwasschen met water, uit graphietblaadjes (benevens een amorph zwart lichaam) bestaat. Daaruit nam hij aanleiding, om ook het dusgenaamde hoogoyen-grapMet voor het product der ontleding van cyaanverhindingen te houden, dewijl men thans met zekerheid weet, dat bij de reductie der ijzerertsen inden hoogoven het cyaanwaterstofzuur, benevens het kooloxyde, als reduceerende stof eene hoofdrol speelt. Het cyaan zal zich dan splitsen in graphiet en stikstof, welke laatste inden vorm van ammoniak in eiken hoogoven in zoo groote hoeveelheid verschijnt, dat dagelijks vele centenaars salmiak als bijproduct bij de afscheiding van het ijzer verkregen worden. Nog van grooter belang is de graphietvprming uit cyanetum natricum, hetwelk bij het proces der sodafabricatie volgens Leblanc’s methode ontstaat. Op een bepaald tijdstip der omzetting van koolzure soda in bijtende soda ondergaat het cyaan eene splitsing en er scheidt zich daarbij eene rijkelijke hoeveelheid graphiet aan de oppervlakte der laag af. De hoeveelheid graphiet wordt hierbij in die hoeveelheid verkregen, dat zij van beteekenis kan worden geacht voor de potloodfabrieken.

Door dr. Frank te Munchen wordt hypermanganas natricus sinds jaren tegen de catarrhaie aandoening van liet slijmvlies van den neus aangewend. Hij liet van eene zeer verdunde oplossing van dit zout (eenige centigram op £ liter water) alle twee uren opsnuiven. Heeft de catarrhaie aandoening reeds de keel bereikt, dan laat hij daarmede ook gorgelen, Een Fransche geleerde heeft medegedeeld, dat de Radix Valerianae een geschikt middel is om tijgers te vangen. Men legt den valeriaan in eene los met riet bedekte diepe kuil. De tijger, als lid der kattenfamilie, wordt onwederstaanbaar tot zijn lievelingsparfum getrokken, betreedt het riet en valt inden kuil. De Amerikaansche Ayer's pillen behooren tot de zeer sterke purgantia, dewijl onder hare bestanddeelen, behalve poeder van peper, kolokwint, guttegom enz. voorkomen. Als uitstekend middel tegen tandpijn wordt aangeraden een mengsel van 2 drachmen poeder van aluin met 7 drachmen aether sulphuricus. EEEATUM. In Nu, 30, bladz. 2, kolom 2, regel 10 van boven I staat: //ondersoheidenen”, moet zijn //onderscheidene”; 1 regel 32 van boven staat: //in verband met”, lees: //in verband treedt met”. Openlijke Correspondentie. M. te ’sG. plaatsing, X. te D. plaatsing en beantwoording in het volgend nommer. Advertentiën. Een Apotheker, die zijne examina onder de nieuwe wet heeft afgelegd, wenscht op nader te bepalen voorwaarden eene APOTHEEK OVER TE NEMEN, of zich in eene soliede zaak te ASSOCIËREN. Bij voorkeur in Noord-Holland, Zuid- Holland of Utrecht. Brieven franco, onder Letters A. Z., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. apotheek Een Apotheker, P. G., wenscht geplaatst te worden als PROVISOR of BEDIENDE. Brieven franco, met opgave van conditiën, onder Letter C., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. PULVIS PRO ELECT LENITIV. wordt in flesschen afgeleverd van i kilo a ƒ 2,50, voldoende voor ruim kilo Elect., volkomen naar en gelijk aan de Pharmacopoea Neerlandica. Adres: A. E. STHEEMAN Hz., Apotheker te Winschoten. Hagaxijn van Apparaten voor Chemisch, Pharmaceutisch en Photographisch gebruik van A. W. GROOTE, Kalverstraat, E. 24 Amsterdam. Prijscouranten zijn op fr an c o aanvraag te verkrijgen. Brieven franco. KAHLEirS PILLËMIACHINE verkrijgbaar in het Magazijn van Chemische en Pharmaceutische Apparaten. Prijscourant N°. 376). J. C. Th. MARIÜS. Arnhem, Boekhorstenstraat, G. 401. I Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.