is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 39, 22-01-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Om aether aceticus op een gehalte aan alcohol te onderzoeken, wordt door Frederking de glycerine voorgeslagen. 'Men schudt in eene gegradueerde buis gelijke volumen aether aceticus en glycerine goed dooreen. De alcohol, inden aether aceticus vervat, gaat inde glycerine over en vermeerdert haar volumen, terwijl daarentegen het volumen aether aceticus even zooveel vermindert, als er alcohol in aanwezig was. Zoo kan men ook den aether aceticus vóór de rectificatie door middel van glycerine van water en alcohol bevrijden. De uitslag van het hulp-apothekers-examen (dat Donderdag is afgeloopen) is deze week geweest, dat voor het litterarisch gedeelte zijn toegelaten 11 // // n n h afgewezen 10 terwijl één niet is opgekomen, en twee zich hebben terug getrokken. voor het geheele hulp-apothekers-examen zijn toegelaten 3 // n n • n // afgewezen 9 terwijl drie zich hebben terug getrokken. De naman der 3 toegelatenen voor het geheele hulpapothekers-examen zijn: A. H. van Doorn, van Haarlem. J. P. Weijer, // ’s Hage. In het geheel zijn dus toegelaten: 7 Apothekers. n n n n n n 14 Hulp-Apothekers. n n // n n // 14 voor het litterarisch gedeelte. n n n // </ afgewezen; 3 Apothekers. // // // // // // 35 Hulp-Apothekers. n n n n n n 15 voor het litterarisch gedeelte. Advertentiën. In eene Apotheek te Groningen wordt gevraagd een LEERLING-APÜTHEKER, of iemand met de receptuur bekend. Franco brieven aan den Boek- en Muziekhandelaar L. VAN GIFFEN, te Groningen, onder het motto APOTHEEK. Een Geneeskundige nabij Amsterdam vraagt UPS? een APOTHEKERS-BEDIENDE of iemand met de receptuur bekend. Brieven franco, Létters H. H., aan den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. snaggj*» Men verlangt in eene Apotheek te Amster-3fepSsF dam een PROVISOR tegen I°. Februari. Franco offertes worden ingewacht, onder Letter D., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. Speculanten in STJLPHAS CHINTCUS, die W*®’' willen verkoopen, gelieven zich met opgave van prijs, merk, verpakking en plaats van bewaring franco te wenden tot den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam, onder Letter Z.

fasgg- In eene Apotheek te Arnhem wordt verlangd m®**? een bekwaam BEDIENDE van den H. G. Adres franco, onder de Letters W. E., bij G. J. THIEME, aldaar. Een geëxamineerd APOTHEKER, P. G., verlangt zoo spoedig mogelijk eene BETREKKING. Franco brieven, bij den Boekverkooper C. J. HEUL, Utrecht, onder Letters G. V. Dagge*» In eene drukke zaak te ’s Gravenhage, wordt gevraagd een bevoegd RECEPTARIUS, die tevens voor defectuur en commissiewerk geschikt is. Adres franco, onder Letter Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. J. BNËLÏJ E S, Apotheker te Nijmegen, verlangt lEMAND, het recepteeren kundig, aan wien gelegenheid zal gegeven worden tot bijwoning der pharmaceutische lessen. APOTHEEK. Een gehuwd persoon, van goede testamonia voorzien, met de receptuur en defectuur bekend, en geruimen tijd bij het vak werkzaam, zag zich gaarne met Maart of April als zoodanig GEPLAATST. Adres franco, onder Letter X., aan den Boekhandelaar D. B, CENTEN, te Amsterdam. AP OTH EE K Ineen Apotheek, waaraan commissiehandel verbonden is, verlangt men als PROVISOR INTERNE een geëxamineerd Apotheker, tegen ruim salaris. Brieven franco, onder Letters B. G. H., bij den Boekhandelaar D. B. CENTEN, te Amsterdam. AÏOTH E E K. Een HULP-APOTHEKER wenscht met Februarij in Amsterdam GEPLAATST te worden, waar gelegenheid bestaat eenige collegiën waar te nemen. Brieven franco, onder Letter W., bij den Boekhandelaar E. E. YON MÜNOHEN, te Haarlem. Voor de APOTHEKERS-WEDUWE met zes kinderen is door ondergeteekenden, na de laatste opgaven nog ontvangen : Uit Hoorn, een Oostenr. coupon af 2,41$ Uit Zierikzee van den Heer v.d. G. » 5,— Door tusschenkomst van den Heer O. E. van Koetsveld te ’s Hage. » 20,— Door tusschenkomst van den Heer J. T. Mouton te ’s Hage. » 70,50 tezamen ƒ 9 7,91£. Ziekte van haar zelf en een harer zes kinderen, hebben haren toestand bij den strengen winter niet verbeterd, toch blijft zij moedig met hare bewaarschool voortgaan, inde hoop dat ze het daarmeê eenmaal ver genoeg zal kunnen brengen om in haar eigen onderhoud te voorzien, hetgeen thans nog niet mogelijk is. Wij blijven ons gaarne belasten met het ■ ontvangen en overmaken van elke bijdrage, die hare i zware taak kan verligten. J. SWENS, Haarlem. P. DROOGLEEVER FORTUIJN, Rotterdam. W. ROBERTSON Az., Rotterdam.

Mineralwasser- und Champagnerapparate, Vorschriften zu Klarhaltbarem Champagner inden heliebtesten Sorten, fahrbare Schankstaedten (Sodawasserwagen), Eismaschinen, Schnellessiggeneratoren u. s. w., illustrirte Preiscourante franco N. GRESSLER, Apparatenfabrik zu Hall© ü/d Saai©. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.