is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 7, 1870-1871, no 49, 02-04-1871

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

APOTHEEK. Een accuraat en vlug RECEPTARIUS biedt zich aan. Adres, met franco brieven, met opgaaf van conditiën, onder Letter 8., aan den Boekhandelaar W. 11. RETERINK, te Schiedam. APOTHEEK. Wordt, wegens sterfgeval, met 1 Mei of 1 Junij e. k. verlangd een geëxamineerd APOTHEKER als PROVISOR in eene hloeijende Apotheek, gevestigd op eender mooiste standen van ’s Gravenhage, met vooruitzigt de zaak des verkiezende terstond of later op aannemelijke voorwaarden over te nemen. Franco brieven, onder Letters H. G., hij de firma M. J. VISSER, Boekhandelaar te ’s Gravenhage. APOTHEEK. De nagelaten Weduwe vaneen Apotheker te Groningen, vraagt zoo spoedig mogelijk een bekwaam APOTHEKER, P. G., van goede getuigschriften voorzien, om op gunstige voorwaarden als PROVISOR de Apotheek voort te zetten. Brieven franco, aan het adres van G. VAN MESDAG, Apotheker te Groningen. Für Mineralwasserfabrikanten Syphonflaschen elegante, von feinem weissen oder farbigen Glase, mit Fassung von Zinn oder Briianiametall, sowie Fassung allein, liefert die Mineralwasserapparatenfabrik N. GRESSLER in Halle a/d Saaie, 264.

1. H. ÜLOTB, Pharm. Frang. Zeedijk, Amsterdam. Eenig Agent voor Nederland van MOUT ARDE en FEÜILLES, PAPIER RIGOLLOT ter vervanging der gewone Mosterdpappen, en CATAPLASMA HAMILTON ter vervanging der lijnmeel- of gortenpappen. H.H. Apothekers genieten behoorlijk rabat. Bij K. VAN DER ZANDE te Arnhem, is verschenen: rum ën win, Eene Populaire Beschouwing; vrij bewerkt naar Dr. A. KUSSMAUL, Hoogleeraar inde Geneeskunde te Freihurg, DOOR DR. J. J. KERBERT, Practiserend Geneesheer te Arnhem. Prijs 90 Cents. INHOUD: I. Pokziekte en Inenting. 11. Geschiedenis der Pokziekte en Inenting. 111. Waarde der Koepokinenting. IV. Ontstaan en waarde der Herinenting. V. Gevaren aan Inenting verbonden, haar invloed op de algemeene sterfte. VI. Verband tusschen Inenting en Typhus. VIL Verband tusschen Inenting, Huiduitslagen, Roosziekte, Klieraandoeningen en Tering. VIII. De voor- en nadoelen der Inenting. Aanteekeningen.

J. 0. AALDERS, Singel bij het Koningsplein, X Nü. 9, Amsterdam. In Chirurgicale en Verloskundige Instrumenten, Apothekersbehoeften, enz. Specialiteit in Artikelen voor de Geneeskunst.

AMPUTATIE-, INDUCTIE- en ROTATIE-TOESTELLEN, Gipsverband, Gipsscharen, Kopsnebbers, Kopglazen, ook met Luchtpomp ly Caoutchouc-Balon, KUNSTMATIGE BLOEDZUIGERS, Wondzijde, Engelsche en Fransche Pleisters, APOSTBIIITIE-, VACCINATIE- en gewone LANCETTEN, BKEUKMESJES en andere BISXOUBIES, ARTERIE-, OOGHAAR-, MVIZENTAND- en GEKRUISTE PINCETTEN, STILETTEN, SCHAREN, POLYPTANGEN, WONDHAKEN, TROICARDS, TRACHEOTOMIE-, PERFORATIE- CD TEEPAANTOBSTELL EIST, Oog-, Oor- en Keelspiegels, Sleutels, TANGEN, EN ANDISKE TANBINSTKUMENTEN, Aunöklomlim’éct, 'JJiimndooticit, LOUPEN, SUBCUTANE en TRAANBUIS, INJECTIE-SPUITJES, STETHÖSKOOPES, Percussiehamers, Plessimêtres, CENTIMETEEM AATJES, KEUS- & VAGINA-TAMPONS, Insullateurs, Uterus- en Anis-Specula, Catheters, Bougies de Dilatecrcndc Laminari.a, Digitata, Cmterisatie-t»estelle,n voor de Keel en de Vretra, Irrigateurs, Glazen, Tinnen en Caoutchouc LAVEMENT- en VBOUWENSBUITEN.

HYSTEROPHOREN en verdere PESSARIA FORCEPS, Bekkenmeters, Kephalotribes, Zukapotheken, Troussen, Portefeuilles, Visiteregisters, ELASTIQUE KOUBSEN, Ceintures voor Navelbreuk, Zwangeren en Hangbuiken, BREVHBUIDEK voor IJes, Dij, Scrotale, Balk en Navelbreuk, LUCHTKUSSENS, IJSKAPPEN. WINDSELS, DOITIERS, GORDELS, SUSPENSOIRS, POCHES ANTIBLENNOREOAGIQUE-ANTI PERODIQUE em., FLESSCHEN CA-rSUEES, IJSMACHINES, FILLENMACHINES, AFOTHEKERSCHALEN, Decimaal en oud Medicinaal Gewigt, IANCETKOKEES, PENCEELEN, VACCINATIE EN ‘iJeniiecfliuiöjee, aßcöuurnhtjcn, MORTIEREN, MATEN, UEBICIJN-KURKEN, Bindgaren, Bladzilver. Kartonnen, Pillen en POEDEK-DOOSJES, GUTTA PEKCHA & PEKGAMENTPAPIER. Recept- en Rekeningboeken, Engelsche, gegomde en GEWONE SIGNATUREN, POEDER-ENVELOPPES, Pot-Ktiquettes, Doctors- en Apothekers-Kekeningen, Goud-, Gekleurd- en Wit Papier, Etiquetten voor Winkelflesschen MET OF ZONDER NAAM DER GENEESMIDDELEN, Etiq. Vernis, welke ook liet Goud duurzaam Conserveert.

Bij JULIUS FBJCKE te Holle a/d Saaie zijn verschenen: EDUARD GRESSLER; Het practische Handboek voor mineraalwaterfabricaten ƒ 3.50. rnilADn FDCCPI co ) Voorschriften en Recepten tot het vervaardigen van alle mousserende tIiUAnU liHtbbLtn 1 Luxusdranken ƒ 10.—. rnilADn PDCCCI CD l Voorschriften en opstellen tot het vervaardigen van heldere en hel-CUUAHU IinCdOLELn I derblijvende Champagne ƒ 50.—. Bij alle Boekhandelaren, zoowel Binnen- als Buitenslands te bekomen. Verkrijgbaar bij V. SCHOELLER & Co., Warmoesstraat J 553 te Amsterdam. Snelpersdruk van M. J. Portielje te Amsterdam.