is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 4, 28-05-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

//gedebiteerd wordend geneesmiddel bestanddeelen (te weten uit //het oogpunt der pharmacodynamiek niet indifferente bestand//deelen) bevat, die niet inde op de flesschen, potten enz. aan//wezige formule voorkomen, dan is, z.i., de apotheker straf//baar en kan zich niet met onwetendheid verontschuldigen, want //hij moet de samenstelling kennen van elk geneesmiddel, dat hij //aflevert. Hij moet den apothekers dus groote voorzichtigheid //in dit opzicht aanraden, en zou wensohen, dat zij van tijd tot //tijd de door hen gedebiteerde patentmiddelen onderzoeken”. Een gelijk onderzoek hebben de apothekers te verwachten van de visiteerende commissiën, namelijk of de te verkoop staande geneesmiddelen werkelijk de bestanddeelen bevatten, die op bet opschrift vermeld staan. Eindelijk al het aangevoerde resumeerende, wensohen wij ome meening te zeggen met het oog op den feitelijken toestand. Als beginsel staat de wettelijke omschrijving van de uitoefening der artsenijbereidkunst, te weten: //het bereiden en tot geneeskundig doel afleveren van deugdelijke geneesmiddelen.” Bereiden en afleveren sluit in zich, dat de apotheker inden regel de geneesmiddelen zelf bereidt, maar niet buiten, dat hij ook geneesmiddelen aflevert, die van anderen betrokken zijn en voor wier deugdelijkheid de afleverende apotheker zich verantwoordelijk stelt. Dit is onder anderen het geval met onderscheidene scheikundige praeparaten, waarbij de apotheker zich door reagentiën van hunne deugdelijkheid kan overtuigen, maar het kan ook plaats hebben met galenische praeparaten, bijv. extracten, die de apotheker wegens gemis aan gelegenheid tot het aanschaffen der grondstoffen of door gebrek aan lokaliteit of door onvoldoend hulppersoneel niet altijd inde gelegenheid is zelf te bereiden. Het onderzoek kan hier niet anders dan oppervlakkig, op uiterlijke eigenschappen gegrond zijn; grootendeels moet eh kan de overtuiging van de deugdelijkheid hier bestaan in bet vertrouwen op de eerlijkheid en zorgvuldigheid der collegiale firma, waarvan het ontbrekend geneesmiddel betrokken wordt. Zoo, meen ik, moet het ook met de specialiteiten gaan. Geheime geneesmiddelen te verkoopen, die door onbekende personen of bekende kwakzalvers, door aan ons vak vreemde fabrikanten, door onbekenden afgeleverd worden, waarvan de controle niet mogelijk is, debiteere de apotheker niet en hij declineere zijn vak niet ergerlijk, door bij reclames dezer middelen zijn naam als depothouder te leenen. Hier is strijd of twijfel beleediging der pharmacie, en de Maatschappij bestemd tot hare bevordering zou met het gemis of verlies dier leden winnen. Verlangt een geneeskundige, dat de apotheker een soortgelijk middel aflevert, en is de geneeskundige niet in staat de samenstelling van het middel op te geven, de apotheker weigere ronduit met de opmerking, dat hij niets mag afleveren wat hij niet kent en niet op zijne deugdelijkheid onderzoeken kan. Is de geneeskundige in staat de samenstelling op te geven, dan kan aan zijn verlangen voldaan worden, nadat het betrokken geneesmiddel onderzocht en in bestanddeelen conform met de opgave bevonden is. Anders is bet geval met specialiteiten, afkomstig van firma’s van erkende eerlijkheid en trouw. Maakt de apotheker bezwaar bijv. een kina-praeparaat of teer-praeparaten van hem onbekende personen te verkoopen, omdat hij de personen niet kent, die het zegel op flesschen of doozen gedrukt hebben, hij kan er geen bezwaar inzien, die praeparaten af te leveren, zooals zij hem door persoonlijk of van nabij bekende en vertrouwde firma’s afgeleverd worden. Evengoed als men de geneesmiddelen uit de apotheek dier heeren voor eigen gebruik met het volste vertrouwen nemen zou, kan men op hunne praeparaten voor aflevering in het groot bouw'en; De bereiding van vele dier praeparaten in het groot levert eigenaardige voordeelen op en kan, als speciale fabricatie, onder voortdurend deskundig toezicht staan. Ik zou het echter wenschelijk achten, dat de aflevering netjes, maar zonder ophef geschiedt, en verder dat de apotheker, die deze van anderen betrokken middelen aflevert, altijd het zegel des fabrikants verbreekt, den inhoud zoover mogelijk op deugdelijkheid nagaat en met eigen zegel sluit. De onmiddellijk aan het publiek afleverende apotheker toch is, z. a. wij nog onlangs uiteen rechterlijk vonnis zagen en zooals ook niet anders kan, de eenige persoon, die de verantwoordelijkheid draagt. Dan bestaat er ook geen bezwaar tegen de aflevering op voorschrift vaneen geneesheer. Laat ons op deze wijze de eenmaal heersohende neiging, den tijdstroom, die niet is tegen te houden, in eene goede richting trachten te brengen.

Ik behoef wel niet te zeggen, dat de apotheker met de uitoefening van zijn vak inde hoofdzaak zijn finantieel voordeel bedoelt. Niemand kan het misprijzen, dat hij alle wettige middelen daartoe aangrijpt en doet wat zijne hand vindt om te doen. Meent hij een bijzonder geschikten vorm voor een geneesmiddel gevonden te hebben, acht hij tijd en gelegenheid gunstig, en drijft hem zijn ijver om een praeparaat ineen bijzonderen vorm in het groot te bereiden, dan verricht hij zeer dikwijls een nuttig werk. Hij zal dan verder zijn licht onder geen korenmaat verbergen, maar zijne waar openlijk aankondigen. Wij meenen, dat er groot verschil moet gemaakt worden tusschen //reclame” (van re en clamo, schreeuwen), de pochende, en //advertentie" (van adverto, naar toewenden, de opmerkzaamheid vestigen), de gewone, eenvoudige aankondiging. De aankondiging overschrijde daartoe den werkkring van den pharmaceut: //bereiden en afleveren van geneesmiddelen”, niet. Dit wordt het geval, indien de advertentie behalve de aankondiging vaneen te verkrijgen geneesmiddel ook de kwalen aanduidt, waartegen het zal moeten dienen. Al is dit den apotheker niet wettelijk verboden, hij beweegt zich daarmede op een terrein, waarop hij niet tehuis behoort en gecenseerd wordt zoo geen volslagen vreemdeling dan toch geen wettig burger te zijn, waar hij niet genaturaliseerd of toegelaten is. Zijne advertentie verkrijgt dan het karakter van reclame. (Tot onzen spijt is de geachte firma, die de Nederlandsche Kina Laroche verkoopt, op deze klip verzeild). Dus: I°. geen namen van Nederlandsche apothekers bij aankondigingen met marktgeschreeuw (reclames); 2°. geen verkoop van geneesmiddelen, waarvan de samenstelling verborgen gehouden wordt (geheimmiddelen inden eigenlijken zin); 3°. geen verkoop van niet zelf bereide geneesmiddelen, waarvan de fabrikanten ons niet van nabij als zeer vertrouwd bekend zijn (inden regel uitheemsohe specialiteiten); 4°. geen blind vertrouwen maar voortdurend toezicht bij den verkoop van niet zelf bereide geneesmiddelen, waarvan de fabrikanten bekende personen zijn; s°. geen aanduiding van ziekte-toestanden bij het openlijk aankondigen van het verkrijgen dier middelen. De heer A. ten Harmsen van der Beek, apotheker te Koog aan de Zaan, verzoekt ons het volgende recept te taxeeren: Jf. chloreti ammonici gramm. 8, codeini milligr. 500, extracti liquiritiae, pulveris aa q. s. Misce fiant pilulae 120 ad vitrum. 8 gram ohloret. ammon f 0,05. 600 milligr. codein 0,60. extr. liq. et pulv. liq. (ongeveer 5 gram.) 0,05. gereedmaken (120 pillen 2de categ.) . 0,30. fleschje 0,05. / 1,05. Indien men, zooals ons de heer t. H. v.d. B. bericht, daarvoor in eene der grootste apotheken te Utrecht 80 ets. berekent, ziet men den betrekkelijk hoogen prijs der codeïne *) voorbij, en het is ons bij eene andere gelegenheid gebleken, dat zulks in apotheken meer het geval schijnt te zijn. Als blijk van vervalsching van geneesmiddelen op groote schaal maar tevens als navolgenswaardig voorbeeld van activiteit der overheid in Indië, nemen wij uit de Soerabaya-courant van 3 April de volgende advertentie over: //De ondergeteekende maakt, op daartoe bekomen last, de //ingezetenen in hun belang er opmerkzaam op, dat hier ter //plaatse groote hoeveelheden vervalschte Chinine inden handel //zijn gebracht. //Door den stads-apotheker zijn vier monsters afgegeven ter //bezichtiging op het polioie kantoor. (was get. //De Assistent-Resident v.d. pol. //VAN ZüTPHEN.” *) Codeioura staat op de laatste Prijscourant (Mei 1876) van Mouton en Zonen genoteerd: 55 ets. de dekagrain. In onze Prijslijst stelden wij/* 1,30 de gram, 20 ets. de 100 milligram, 4 ets. de 10 milligram, welke prijzen op dit oogenblik wel voor eenige verlaging vatbaar zijn, bijv. ƒ 1,00 de gram, 15 ets. de 100 milligr., 3 ets. de 10 milligr.; bij eene hoeveelheid van 500 milligr. gemiddeld 60 ets.