is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 8, 25-06-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ADVERTENTIE ]ST.

An\i/| IDH A'C Proef eencr ralioneele prijsbepaling der receplen, meteene v I WIJ l \ VJt\ O prijslijst der meest gebrnihelijhe geneesmiddelen wordt, op ontvangst vaneen postwissel a 60 Cents, franco door bet gebeele land verzonden. AMSTERDAM. O. B. CEMTEM, Uitgever.

Een Geneeskundige vraagt een H ASSISTENT, bevoegd voor de g receptuur. Franco brieven, Letters X, Z., Post- IS kantoor te Vianen, W. Houwing, te Arnhem, vraagt een BEDIENDE, INTERN, van goede getuigschriften voorzien. Kraepelien en Holm, Apothekers te Zeist, vragen zoo spoedig mogelijk een alleszins bekwaam BEDIENDE P. G. APOTH E E K. A. VAN DE GOORBERG Jr., Apotheker te Delft, verlangt met Augustus of September e.k. een BEDIENDE, liefst P. G. Ineen soliede Apotheek wordt verlangd tegen Augustus of September een bekwaam BEDIENDE, INTERN. Salaris ƒ 500. Adres franco, onder het Motto APOTHEEK, aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen der groote steden vanZ.-H. iSr®» wordt tegen hoog salaris een bevoegd ASSISTENT of ASSISTENTE (EXTERN) gevraagd. Adres Letter Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wordt gevraagd lEMAND O. W., j ir** van middelbaren leeftijd, en eenigszins bekend met receptuur en commissiewerk. Brieven franco, Letters K. L., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Voor den tijd van vier maanden wordt spoedig gevraagd een bekwaam LEERLING-APOTHEKER, van goede getuigschriften voorzien'. Brieven franco, Letters A. 8., met opgaaf van conditiën aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Een Apotheker zoekt plaatsing als PB.O– of EERSTE BEDIENDE. Brieven Iran c o, met opgaaf van conditiën onder Letter Y., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Een Bediende, volgens de oude wet, P. G. biedt zich aan het liefst bij een Doctor ten platte lande als BEDIENDE, INTERNE of EXTERNE. Brieven franco, Letters N. G., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. nagE"»»’ Een geëxamineerd Leerlinge-Apothekel- zag zich gaarne tegen primo September GEPLAATST bij een Apotheker of Dokter ten platte lande. Brieven franco, Letters S. 8., met opgave van conditiën, bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. awag1"- TE KOOP 12» kilo FLOR. CHAM. VULG. 1875 a 65 ets. per i kilo. Te bevragen bij BROEDELEÏ, Apotheker te Zwolle. MEDICINAAL TRAAN mits vóór 1 Juli te leveren, wordt door ons laag genoteerd, ’s Hoge. J. MOUTON & ZONEN.

MIXER AAL WATER i nit alle toekende bronnen. Vulling 1876. WED®. G. A. ROOSEBOOM A instel 140. AMSTERDAM. | PRIJSVERMINDERING VAN GENEESKUNDIGE WERKEN UIT HET FONDS : , VAN OMDfK & ZOOI te Utrecht. O. Bresslcr. De kinderziekten volgens de nieuwste en belangrijkste ervaringen van duitsche, fransche en engelsche geneesheeren stelselmatig bewerkt. Uit het hoogduitsch vertaald door H. W. Everts. Twee deelen. Vroeger ƒ 6, nu ƒ 3,50. J. T. Dicifcnhach. De operatieve chirurgie. Uit het hoogduitsch. Twee deelen, vroeger ƒ 16,80 nu ƒ 10,—. C. Gerhardt. Leerboek der auscultatie en percussie en van het phyèisch onderzoek, adspectie, palpatie, mensuratie van borst en buik, ten behoeve der diagnose. Met 27 houtsneden, vroeger / 3,25 nu ƒ 3,—. F. Hartmaan. Leerboek der bijzondere pathologie en therapie vaneen klinisch standpunt bewerkt. Naar het hoogduitsch. Gebonden in heel linnen, vroeger „ƒ 10,40 nu ƒ 6,—. J. Jones. Over het gebruik van ijzer in tering en over de hygiëne dezer ziekte. In het nederlandscli overgebracht door Dr. H. J. Broers, vroeger ƒ 1,25 nu / —,50. C. F. Kunzc. Kort overzicht der geneeskundige praktijk. Uit het hoogduitsch, vroeger ƒ 3,75 nu ƒ 3,50. H. Lcbert. Handboek der algemeene pathologie en therapie. Uit het hoogduitsch vertaald, vroeger ƒ 8,75 nu / 5.—. F. Von Nicmeycr. Klinische voorlezingen over longtering, medegedeeld door Dr. Ott. Uit het hoogduitsch, vroeger ƒ—,Bo nu ƒ—,so. A, Tobold. De chronische ziekten van het strottenhoofd, in verband met laryngoskopische diagnostiek en plaatselijke behandeling. In liet nederlandsch bewerkt en met waarnemingen en opmerkingen vermeerderd door Dr. P. Q. Brondgeest. Met 19 figuren, vroeger ƒ 3,50 nu f 1,35. P. ühle en E. Wagner. Handboek der al-1 gemeene pathologie. In het nederlandsch overgebracht, vroeger ƒ 3,50 nu ƒ 2,50. H. Zienessen en P. Krablcr. Waarnemingen aan het ziekbed over de mazelen en hare complicaties, vooral met het oog op den gang der eigenwarmte. Uit het hoogduitsch. Met 49 afbeeldingen, vroeger ƒ 1,90 nu ƒ 1.—.

HERM. MÖBIUS. HANNOVER. Fabriek van Klauwenvet. Fijnste, zuur- en harsvrije beenderolie voor uurwerken, naaimachines, wapenen, enz. Prijscouranten en Attesten gratis en franco. (H. 0807a; 1° Medicinale Levertraan per ton / 52. Prima Genua Olie per 100 Liter // 110. // Tafel Olie per 100 Liter // 80. Tot de levering van bovenstaande Artikelen beveelt zich aan P. van Hcljnsbergen, Zaandam 378. NB. Uitvoerige prijscouranten en monsters worden op aanvrage franco verzonden. A. MAYF.R, Wederlegging der beschouwingen van De. Hügo de Veies over de betcckenis der organische zuren inde planten,’ J. L. HOORWEG, Over den clcetrometer van Lippmann. H. E. YAN DER LEIJ, Wijziging in het experiinentceren met den toestel van Hopmann ter bepaling van de dichtheid der dampen. H. C. DIBBITS, Over het waterverlies van gekristalliseerd ehloorcaleium in droge lucht. INHOUD VAN N°. 8 VAN HET MAANDBLAD VOOR NATUURWETENSCHAPPEN. • Commissie van Redactie; Prof. J. W. Gunning, Prof. T. Place, F. A. L. Delpeat, Dr. H. O. Dibbits, Dr. A. van Hennekelee. 6e Jaargang. Per jaar ƒ 1.50. Uitgave van D. B. CENTEN, te Amsterdam. D. B. CENTEN te Amsterdam geeft uit: VERGELIJKEND OVERZICHT DER GENEESMIDDELEN, voorkomende inde eerste en tweede uitgave der Pharm. IS eer l. Ten gebruike bij het inrichten der Apotheken van Apothekers en apotheek houdende Geneeskundigen. Vermeerderd met de lijsten A en B der vergiften en met de toegelichte lijst der verplichte geneesmiddelen. 2e druk. ƒ 0,70; fr. p.p. ƒ 0,75. LATIJNSCH-NEDERLANDSCH WOORDENBOEK op de Pharmac. Neerl, Ed. 11. Met beknopte omschrijving van kunstwoorden en eigennamen, ƒ 1,90; fr. p.p. ƒ 3,—. Gebonden ƒ 3,30; fr. p.p. ƒ 2,45. PHARMACEUTISCH ADRESBOEK. Bevattende de namen en woonplaatsen der gevestigde Apothekers en geëxamineerde Drogisten in Nederland. ƒ 0,50 ; fr. p.p. ƒ 0,55.

MINERAAL-WATIRMACHIIVES Gasolin-gas-Apparaten, IJs-, Champagne-Machines, Snelazijnfabriek-inricbtingen van N. GRESSLER té Bolle ajd Saaie. Hoofdagentuur voor Nederland en Inclië- Rotterdam, Wijnhaven zz. No. 108. MARIUS & VAN ROSSEM. Snelpersdruk van M J. Portielje, te Amsterdam.