is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 10, 09-07-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het vorig nommer van dit Tijdschrift zien wij nu echter dat Dr. van der Burg tegen de door ons gegeven methode te velde trekt en haar rrin het belang van het crediet dat lij het steeds toenemend gebruik het {zijn) praeparaat meer en meer bij de medici erlangt" alle waarde ontzegt. Het bovengenoemde criterium voor de deugdzaamheid van ziju jodiumijzer-levertraan wordt nu in dit opstel van Dr. van der Burg, als geheel onbruikbaar verworpen en nu voortaan de bereiding niet meer zonder quantitatieve analyse mogelijk geacht. Met de meeste zorg heeft v.d. B. naar ons voorschrift praeparaten vervaardigd van zeer verschillende samenstelling, die alleen, wij constateeren het met nadruk, zoo kunnen worden verkregen, wanneer men ze inderdaad zoo verkrijgen wil. Wanneer ons voorschrift trouw gevolgd wordt en men bovendien gebruik maakt van de gemakfcelijk uitte voeren voorzorg, om, zoodra dc afwezigheid van vrij jodium door de amylum-reactie blijkt, de schaal uit het waterbad te lichten en haar inbond ter volkomen bezinking ineen goed te sluiten en geheel te vullen flesch over te storten, krijgt men immer hetzelfde praeparaat, waarbij eene quantitatieve ijzerbepaling als overbodig kan gemist worden. Wij erkennen niettemin de wetenschappelijke waarde vaneen dergelijk onderzoek en hopen eerlang tot de mededeeling van de hierop betrekking hebbende cijfers over tc gaan. Wellicht zijn wij dan tevens in staat gesteld ons oordeel over de door v.d. B. gevolgde methode uitte spreken. Immers een voortgezette critiek zijnerzijds, achten wij ondenkbaar bij een voortdurend geheimhouden zijner methode. Het is ons thans bovenal te doen geweest om onze collega’s, zoo spoedig mogelijk, omtrent de door ons gegeven bereidingswijze volkomen gerust te stellen en bovendien met ernst en nadrufc te wijzen op de naar onze meening onverklaarbare daadzaak, dat Dr. van der Burg het belang vaneen verkooper blijft stellen boven het belang van alle Nederlandsohe pharmaceutén en zijn krachten gebruikt om een verderfelijken monopoliehandel in geheimmiddelen tot schade en schande der pharmacie ook in ons vaderland in te voeren. Het onbetwistbaar recht van alle Nederlandsohe pharmaceuten op de bereiding en aflevering van geneesmiddelen wordt door zulk een medewerking ondermijnd en de waardigheid van ons vak deerlijk miskend.” Amsterdam, 10 Juni ’76. De meening der 'Redactie van het Tijdschrift van geneeskunde over deze zaak blijkt voldoende uit de volgende noot, die zij na het opgenomen artikel van Dr. van der Burg plaatste: „De Redactie plaatst deze opmerkingen, omdat zij betrekking hebben op het door haar gewaardeerde onderzoek en verslag van H.H. Stoeder en Polak, en omdat zij verwacht, dat de schrijver, de heer van der Burg, leeraar inde scheikunde, zijne methode van.bereiding spoedig zóó nauwkeurig zal mededeelen, dat de schijn vermeden zal worden, als gold het hier meelde exploitatie vaneen zoogenaamd geheim geneesmiddel, dan het bespreken vaneen wetenschappelijk vraagstuk.” Ineen ingezonden stuk in het Handelsblad van 4 Juli wordt door iemand, zich teekenencle Plato, over het geven van onderwijs in landbouwkunde o. a. het volgende gezegd: //De eenigen, die ten plattelande zullen kunnen voldoen aan de duurzame behoefte aan onderwijs in deze richting, zijn : de apothekers volgens de nieuwe wetvanlB6s. academische kennis opgedaan (mettertijd zullen zij academische graden kunnen bezitten), maar bovenal zij hebben zelven gewerkt, hun studiedoel is steeds meer of min van practischen aard geweest, zij staan in hunne betrekking veel nader tot de stoffelijke zaken en behoeften des levens dan de schoolonderwijzers. Hunne studie is van dien aard, dat zij reeds vrij wat van die kennis hebben, welke den landbouwer te stade komt en zij kunnen zich gemakkelijk in die richting verder ontwikkelen. Zij hebben de middelen van onderzoek, zij kunnen hunne voordrachten of lessen door proeven vruchtbaar maken. Naar de vaste overtuiging van schrijver dezer regelen, zou het landbouwkundig onderwijs ten plattenlande niet beter kunnen bevorderd worden, dan door aan de apothekers volgens de nieuwe wet, na een supplementoir examen, de bevoegdheid tot dat onderwijs te geven. Maar deze maatregel zoude dooreen tal van andere ondersteund

moeten worden, ten doel hebbende om de vestiging van zoodanige apothekers inde plattelandsgemeenten aan te moedigen. Daartoe bestaan behalve de aangevoerdo nog vele andere redenen. De apothekers zijn in ons land mits goed onderlegd en goed geëxamineerd de voornaamste dragers van praotische natuurwetenschap en bij uitstek bevoegd om elke harer toepassingen in hygièinische, gerechtelijk-scheikundige en industriëele richting tc bevorderen. Als zoodanig kunnen zij meer algemeen nut verspreiden dan door het gereedmaken van geneesmiddelen en zich, bij de bestaande richting inde geneeskunde, om niet meer in veel recepten heil te zoeken, tevens schadeloosstellen voor de vermindering van inkomsten, die daarvan het noodzakelijk gevolg is.” Wij meenen, dat de apothekers den schrijver dezer regelen, die blijkt met de tegenwoordige pharmaceutische opleiding uitstekend bekend te zijn, dank verschuldigd zijn voor den goeden wenk, die daarin gegeven wordt. Ook ons komt deze toepassing van de veelzijdige studie der aanstaande apothekers alleszins gewensoht voor, maar door het spatieeren der bovenstaande regels spreken wij tevens opnieuw ons gevoelen uit, dat de hinderpaal voor eene gewenschte uitoefening der pharmacie ten platten lande, waar zulks eenigszins mogelijk is, weggenomen moet worden, namelijk de vele gelegenheid voor de zelfdispensatie der geneeskundigen, die den apothekers op vele plaatsen bittere teleurstelling baart en hun bestaan ondermijnt. Als wijzigingen inde Prijslijst wensch ik voor te stellen; voor 10 I 100 gram gram milligr. Acidum salicylicum 5 Saccharum lactis (in pulvere) 40 6 Oxydum ferricum dialysatum in lamellis 40 6 Het leerling-apothekers-examen te. Middelburg zal 10 Juli in eender lokalen van het Gouvernementsgebouw inde Abdii aldaar een aanvang nemen. Br hebben zich 16 candidaten (alle mannelijke) aangemeld. OVER, EENE EIGENAARDIGE VERHOUDING VAN IJZEROXYDEZOUTEN BIJ AANWEZIGHEID VAN SALICYLZUÜB. Indien men ijzerchloride bij een salicylzuur zout voegt, ontstaat er, zooals bekend is, eene violette verkleuring. Ik heb opgemerkt, dat wanneer men bij deze violette vloeistof, eene oplossing voegt van koolzuur natrium, het daarin aanwezige ijzeroxyde niet gepraecipiteerd wordt, maar dat men eene heldere vloeistof verkrijgt, die naar mate van het toegevoegdeNNaaa C03 bruinrood of geelbruin van kleur is. In deze bruine vloeistof brengt eene oplossing van looizuur geen zwarte, maar eene purperkleur teweeg, terwijl met ferrocyaan-, ferridcyaan- en sulphocyaankalium de bekende blauwe of roode kleur niet wordt waargenomen. Door koking, zoowel als door toevoeging van sterken spiritus, wordt do heldere vloeistof troebel en schijnt er ijzerhydroxyde te worden afgescheiden. Verzadigt men de bruine alcalische vloeistof, dan komt dezelfde violette verbinding weder te voorschijn, die na herhaald toegevoegd koolzuur natrium weder bruin wordt. Ook ferridsnlphaat (zuiver ferrosulphaat en ijzerchloruur vertoonen geen zweem van violette kleursverandering) verbindt zich op gelijke wijze, In plaats van koolzuur natrium kan men even goed ammoniak of kaliumhydroxyde bezigen. De proef gelukt het best, indien men bij eene oplossing van + 100 milligram natriumsalicylaat, die liefst wat zuur reageere, eenige droppels eener verdunde oplossing van ijzerchloride, en na genoegzame inwerking Na2 C03 toevoegt. Is de hoeveelheid ijzerchloride in betrekking tot die van natriumsalicylaat te groot geweest, dan wordt door natriumoarbonaat het ijzerhydroxyde op de gewone wijze nedergeslagen. Utrecht, 4 Juli 1876, J. Hegland.