is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 11, 16-07-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te lossen? Volgens de meening van Prof. G. is dit eene zuivere fabrieksaangelegenheid, bij w7elke de wetenschap vermoedelijk niet het minste belang heeft, maar waarvan de kennis alleen gewenscht kan zijn voor hem, die als concurrent wil optreden. //Men neemt //het,” zegt hij, nJohsl, Zimmer enz. ook niet kwalijk, dat zij //niet precies mededeelen hoe zij sulphas chinini enz. als han//delsartikel vervaardigen. Wij behooren niet te vergeten dat //groote en kostbare fabrieksinrichtingen onbestaanbaar zijn, zoo //niet aan het eigenbelang eenige speling wordt gelaten. Dit is //op elk gebied zoo en het verdient ook naar mijne meening z/geene afkeuring, zoolang wetenschap en personen daardoor niet //in hunne rechtmatige belangen worden gekrenkt.” Zooals wij vroeger reeds uitspraken, gaat naar onze meening de vergelijking tusschen scheikundige praeparaten, zooals sulphas chinini enz. met een pharmaceutisoh praeparaat, als de ioodijzerlevertraan is, niet op en juist omdat men dit laatste als een echt pharmaceutisoh praeparaat beschouwt, bestemd om onmiddellijk zonder eenige additie den patiënten toegediend te worden, meent de Nederlandsche pharmacie recht te hebben van den beer van der Burg mededeeling zijner methode van bereiding te vragen, evenals zij deze voor andere pharmaceutische praeparaten in hare Pharrnacopoea of in particuliere voorschriften vindt. Wat den omvang van het gebruik van het praeparaat betreft, zoo acht ik het tevens niet ondienstig mede te deelen, dat het in onze streken bij geneeskundigen en publiek weinig bijval en aftrek vindt. wagner’s oogwater. Bij onderzoek vaneen oogwater, hetwelk onder den naam van Dr. Wagner’s oogwater bij verschillende niet-pharmaceutische depothouders volgens advertentie verkrijgbaar gesteld is, bleek ’t mij bij onderzoek niets dan eene zeer zwakke oplossing van sulphas zincicus in water te zijn. De vorm der aflevering is even eenvoudig als de inhoud. Een gewoon groen cilinderfleschje, met kurken stop en harpuis gesloten, met 60 gram inhoud, wordt h 50 ets. verkocht. Op het geel etiquet staat te lezen: //Wijze //van gebruik. Oogwater om de oogen te versterken. Men neme //daarvan een weinig ineen kopje, doe het hoofd achterover //houdend, met eenen schoonen vinger 5 a 6 keer daags wat //in de oogen, maar doe het uit het fleschje geuomene niet z/weêr in hetzelve. (Worden door het gebruik de oogen iets rood, //dan is zulks een goed teeken van werking). Bij het Eindexamen der Hoogere Burgerscholen in 1876 is voor Scheikunde de volgende vraag gesteld: Hoeveel liter zwavelwaterstofgas kan men ontwikkelen uit 50 gram zwavelijzer (Fe S) en de noodige hoeveelheid verdund zwavelzuur? Hoeveel gram gekristalliseerd ijzervitriool (met 7 molec. kristalwater) kan men daarbij verkrijgen? Als het zwavelwaterstofgas dooreen oplossing van kopervitriool geleid wordt, hoeveel kopervitriool (met 5 molec. kristalwater) kan daardoor ontleed worden? Atoomgewichten Fe = 56, S = 32, H = 1, O 16, Cu = 63,5. Dichtheid van zwavelwaterstofgas vergeleken met lucht 1,191. Gewicht vaneen liter lucht bij 0° en 760 mm. druk 1,293 gr. Uit elk der twee volgende seriën moest een opstel gemaakt Worden: 1. Hoe fabriceert men de verschillende azijnsoorten ? Hoe maakt men uit den houtazijn het watervrij of ijsachtig azijnzuur? Welke zijnde belangrijkste lichamen, die uit dit zuur bereid kunnen worden, en hoe maakt men ze? 2. Hoe bereidt men geel bloedloogzout ? Welke zijnde belangrijkste cyanverbindingen, en hoe zal men ze uit geel bloedloogzout bereiden ? 3. In welke groepen kan men de koolhydraten verdeelen? Waardoor onderscheiden zich die groepen van elkander? Hoe komen de belangrijkste koolhydraten inde plant voor? Welke kan men niet kunstmatig uit andere bereiden? Met welke kan dit wel geschieden en hoe? 1. Door welke proeven kan men aantoonen, dat de dampkringslucht hoofdzakelijk uit zuurstof en stikstof bestaat? Hoe kan men de hoeveelheden waterdamp, kooldioxyde (koolzuur), zuurstof en stikstof, die inde lucht voorkomen, nauwkeurig be-

palen? Welke zijnde belangrijkste scheikundige werkingen, die invloed hebben op de samenstelling der lucht? 3. Een kort overzicht te geven van de scheikundige geschiedenis van het salpeterzuur, waarin o. a. behandeld wordt: zijne bereiding, zijne werking op bases, op carbonaten, op metalen, op andere oxydeerbare stoffen, en eindelijk de reaotie’s, waardoor men het zuur en zijne zouten herkent, 3. De scheikundige werkingen te beschrijven, waarop de afscheiding der voornaamste metalen uit hunne ertsen berust. Door Prof. Tj ad en Modderman wordt in het Maandblad voor natuurwetenschappen van 5 Juli 1876 N°. 9 onder het opschrift: //Gewijzigde reactie op chloroform,” het volgende omtrent het reduceerend vermogen van chloroform op Eehling’s proefvocht vermeld: //Dat chloroform het Fehling’sche proefvocht reduceert, is door Maréchal en Boudrimont aangetoond. Veel karakteristieker, ofschoon dan ook minder gevoelig, is de reductie, wanneer men ze uitvoert volgens Trommer, derhalve door bij het chloroform-houdend vocht bijtende kali en een weinig van eene verdunde oplossing van kopersulphaat te voegen. Het chloroform lost geen spoor van het gevormde koperhydroxyde op, zoodat, wanneer men na goed omschudden de helft affiltreert, in het Altraat geen spoor van koper is aan te wijzen. Verhit men daarentegen de andere niet gefiltreerde helft, dan volgt reductie tot koperoxydule. De proef vereisoht evenwel omzichtigheid, omdat men natuurlijk gevaar loopt het blauwe koperhydroxyde in zwart koperoxyde te veranderen, alvorens het chloroform zijn reduceerende werking heeft kunnen uitoefenen. Men neme niet te veel kali, verhitte niet te sterk en schudde van tijd tot tijd goed om. Zekerder gelukt de proef door bijvoeging van alkohol, waardoor beter dan door schudden het chloroform in het vocht verdeeld wordt, of ook door eene alkoholische kali-oplossing te nemen. De reductie heeft zelfs plaats bij de gewone temperatuur. Voegt men bij een chloroform-houdend vocht eene alkoholische kali-oplossing en een droppel kopervitriool-oplossing, dan vindt men na 12—24 uren het aanvankelijk blauwe praecipitaat ineen ten deele rood, ten deele zwart neerslag veranderd. Het opmerkelijke van de proef is, dat hier koperhydroxyde gereduceerd wordt, zonder eerst in oplossing te zijn. Er zijn, zooals ieder weet, stoften die ineen alkalisch vocht koperhydroxyde in oplossing houden, zonder daarop chemisch te werken; andere, die het eerst oplossen en daarna reduceeren, maar eene stof, die koperhydroxyde niet oplost, maar wel herleidt, is, voor zoo verre ik weet, nog niet aangewezen.” li ' ~ ' ~ ' ~ ïen blijke hoe oud de privilegiën van apotheken in Duitschland zijn. deelt U omming er in het Archiv der Pharmade den inhoud vaneen apothekers-privilegium mede, hetwelk de markgraven Otto, Konrad en Johann den burger Walter Jun. te Prenzlau verleenden en van 1 April 1303 dateert. Het privilegium bevat de clausule, dat het niemand veroorloofd zij, in en rondom gezegde stad en plaats op 10 mijlen afstand eene andere apotheek op te zetten. Het 15de Congres der pharmaceutische vereenigingen in Frankrijk, hetwelk ten gevolge van den oorlog in 1870 verdaagd is, zal van 15—20 Augustus te Clermont-Ferraud plaats hebben. Aldaar zal men tevens den grondslag trachten te leggen voor eene Algemeene wetenschappelijke Vereeniging van Fransohe apothekers met jaarlijksche bijeenkomst. Van de laatste uitgave der Britsche PJmrmacopoea zijn 4020 exemplaren, en 10754 van het Supplement verkocht. In het geheel zijn in minder dan 10 jaren 29000 exemplaren dezer Pharm. verkocht en de verkoop gaat nog onverminderd voort. Weldra zal weder eene nieuwe uitgave noodzakelijk zijn. Te Parijs stonden dezer dagen terecht de apotheker L. V. en zijn bediende A. C„ beiden beklaagd wegens onwilligen manslag, veroorzaakt door onoplettendheid, nalatigheid en verzuim van de bestaande voorschriften, de eerste bovendien wegens overtreding der verordeningen betreffende het bewaren van vergiften. Eene vrouw zond ’s avonds ingevolge een voorschrift van Dr. G. in de apotheek van V. om 10 pakjes phosphas natricus, elk van