is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 11, 16-07-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 gram. Zij nam den volgenden morgen den inhoud vaneen pakje in en ondervond spoedig de hevigste verschijnsels van vergiftiging. Door tijdig aangebrachte middelen werd het leven gered maar er volgde eene langdurige ziekte. Bij onderzoek bleek, dat de afgeleverde zelfstandigheid niet phosphas, maar arsenias natricus was. V. bekende de vergissing, die had plaats gegrepen. De bediende had de fout begaan, doordien op het etiquet der flesch met arsenias natricus het opschrift//phosphas natricus” luidde. Bij het verhoor deelde hij mede, dat de flesch op die wijze reeds 3 jaren inde apotheek gestaan en hij haar zoo van zijn voorganger overgenomen had. De rechtbank veroordeelde den apotheker tot 1 maand gevangenisstraf en 100 francs boete, den bediende tot 1 maand gevangenisstraf en 50 francs boete, en tevens beiden tot eene schadeloosstelling ten bedrage van 1000 francs. De volgende feiten mogen ten bewijze strekken, op welke groote schaal in Frankrijk de handel in geheimmiddelen gedreven wordt. Een fabrikant van geheimmiddelen, Alphons Baër, werd gerechtelijk vervolgd, wegens den verkoop vaneen //Eau anti-névralgique de Baër.” Hij erkende daarvan inden loop van ’t vorig jaar voor 1 millioen francs verkocht te hebben. Uit de scheikundige analyse bleek, dat het middel niets anders was als een mengsel van alcohol met een aftreksel van tabak met kokend water, waarbij cognac en indigo tot kleuring gevoegd was. Nadat door talrijke getuigen de onwerkzaamheid van het middel geconstateerd was, werd hij tot eene maand gevangenisstraf veroordeeld. Welke waarde eene pharmaceutische specialiteit in Frankrijk heeft, blijkt uit de mededeeling van het Bulletin commercial, dat het voorschrift voor het //Eau de mélisse de Boyer” na den dood van den uitvinder met 1,264,000 francs en het voorschrift van de //Liqueur des Benedictines de Fécamp,” benevens het recht tot verkoop daarvan, met 1,400,000 francs betaald werd. De vervaardiger en verkooper van den bekenden fistelpot, Klaas Ursem te Hoorn, is wederom veroordeeld wegens onbevoegde uitoefening der artsenijbereidkunst, thans tot 8 geldboeten elk van ƒ 10 en eene geldboete van ƒ 75. Het O. M. had voor den gedaagde als recidivist gevangenisstraf geëisdht. De heer E. te B. verzoekt ons de twee volgende recepten te taxeeren: pf: Chloratis kalici gramm. 200. D. p: Acidi tannici gramm. 200. D. Onzes inziens kan de berekening bij deze ongewone hoeveelheden in verband met onze Prijslijst aldus geregeld worden: 200 Gram chlor. kalic., met aflevering. . ƒ 1,20. 200 Gram acid. tannic., met aflevering. . // 2,50. Op verlangen van den heer Caudri te Doesborg taxeeren wij het volgende recept: pf: sulphatis chinini gramm. 2, extracti opii milligr. 500, gentianae q. s. M. fiant pilulae N°, 30 in liquir. S. 6 m. d. 1 pil. 2 Gram sulph. chinini. . ƒ 0,80 500 Milligr. extract, opii // 0,25 extr. gentian. etc // 0,05 gereedmaken (3de cat.) . tt 0,25 ƒ 1,85. Acidum lacticum en Lactas natricus worden dooi-Jerwsalemshy wegens hunne hypnotische werking aangeprezen. Bij combinatie met morphine wordt de werking van deze zeer versterkt, zoodat zij in veel geringer hoeveelheid kan toegediend worden. Dewijl gedroogde Folia juglandis zooveel minder krachtig in werking zijn dan versche, wordt in Sempervirens aangeraden van

de versche bladen eene tinctuur te vervaardigen, door bijv. Vs kilogram verscbe bladen, in Juni of Juli ingezameld, ineen mortier tot brij te kneuzen, in eene flesch met ruim Vs liter brandewijn te overgieten, en na luchtdichte sluiting der flesch onder gedurig omschudden eene week te laten trekken. Deze tinctuur moet dienen tot het versterken der werking vaneen aftreksel der gedroogde bladen. Voor het leerling-apothekers-examen te Meppel, hetwelk Maandag 10 Juli aangevangen is, hadden zich 56 candidaten aangemeld, waaronder 20 vrouwelijke. 10 Juli geëxamineerd 8 vrouwelijke candidaten, afgewezen 1, loegelaten 7, bij namen: Mejuffrouw M. G. H. de Wit Beukers, geb. te Amsterdam. // J. M. Broekman, n tt tt n F. C. A. van Dinter, tt // // n M. E. Kramer, tt tt n // C, M. Lazarum, // n tt tt H. C. Spinkhoff, * tt n tt G. Eeinders, // // Dockum. 11 Juli geëxamineerd 8 vrouwelijke candidaten, afgewezen 1, geslaagd 7, bij namen: Mejuffrouw G. C. Heringa, geb. te Utrecht. n G. Bakker, // tt Westzaan, // P. C. Wijchgel, n tt Smilde. tt S. S. F. van Winsum, tt tt Amsterdam. // C. C. Oosterbaan, tt // Joure. tt M. A. Schuijt Best, tt tt Hoorn. // C. S. Veegens. tt // Weesp. 12 Juli geëxamineerd 4 vrouwelijke, 4 mannelijke candidaten, afgewezen 1 vrouwelijke en 2 mannelijke, toegelaten 3 vrouwelijke en 2 mannelijke, bij namen: Mejuffrouw J. M. Meilink, geb. te Borculo. tt G. H. Prior, // tt tt tt G. C. J. de Vogel, tt // Dordrecht. De heer M. P. Lansberg, tt // ’s Hage. tt D. Schutte, tt // Deventer. 13 Juli toegelaten; De heeren M. Segers, geb. te Zwolle. // J. de Hartogh, // tt Putten. n M. Blok, // // Botterdam. n L. J. van der Veen, // tt Colmschate. tt B. K. Krol, // tt Baard. tt E. J. Valk, // // Utrecht. Het examen wordt voortgezet. Bij de Commissie voor het leerling-apothekers-examen te Middelburg (insgelijks 10 Juli aangevangen) hadden zich 16 candidaten (allen mannelijke) aangemeld. 10 Juli geëxamineerd 4, afgewezen 1, toegelaten 3, bij namen: De heeren A. T. N. Kroon van Berchem, geb. te ’s Gravenhage. // tt H..F. D. Claasen, tt n // tt tt H. J. Booage. tt // Botterdam. 11 Juli geëxamineerd 4, allen toegelaten, bij namen: de heeren J. A. Heuvels, geb. te Warmond. tt J. van Beveren, tt tt Zierikzee. tt G. Hooijmau, n tt Middelburg. tt J. H. de Eeus, tt tt Haarlem. 12 Juli toegelaten: De heeren J. de Greeff, geb. te Waalwijk. // Th. J. Ovaa, // tt Middelburg. tt F. P. Baart, tt // Groede. // K. M. B. Hubert Slanghen, // // Gulpen. Persoonlijke aangelegenheden. Gehuwd C. J. W. BAUEICHTER, apotheker te Enschedé, en C. A. BRANDIS, van Ahaus. Door den Gouv. Gener. van N.-Indië is ontheven eerrol van de verdere waarneming der betrekking van stads-apotheker te Samarang C. A. O. Meine; machtiging verleend tot uitreiking aan J. J. Schansman van eene akte van toelating tot uitoefening der artsenijmengkundige praktijk in N.-Indië; overgeplaatst bij het hospitaal te Weltevreden de apothekers 3e kl. L. F. Hekmeijer en K. Broes van Dordt; te Samarang de apoth. 3e kl. O. F. Weidner; bij ’s rijks magazijn van geneesmiddelen te Weltevreden de apoth. 3e kl. D. L. Peij.