is toegevoegd aan je favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 20, 17-09-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eindelijk een stel gewicht van bergkristal, bevattende de stukken van 50 gram tot 100 milligram, allen van bergkristal, waarlijk een prachtige aanblik. De geheele etalage is keurig net en doet de inzenders eer aan, en ’t is dan ook tengevolge daarvan, dat ik u voor bovenstaande eene plaatsruimte aanvraag, waarvoor ik u bij dezen mijnen dank betuig, verblijvende hoogachtend W. J. H. van Veeessen. Uittreksels uit Buiten- en Binnenlandsche tijdschriften. Als geneesmiddelen met moutextraot zijn, volgens Plager, in den laatsten tijd in Duitsohland o. a. in gebruik gekomen: Extractum malti chininatum: 1 deel sulphas chininiin 250 gram moutextraot. Beter zal zijn het Extractum malti ianno-chininatum: 1 deel tannas chinini op 100 deelen moutextraot. Extractum malti ferratum seu martiatum: 2 deelen pyrophosphas ferricus cum citrate ammouico opgelost in 5 deelen glycerine en vermengd met 93 deelen moutextraot, beter 3 deelen ijzersaceharaat met 7 deelen glycerine gewreven en met 90 deeleu moutextraot vermengd. Extractum malti iodatum: 10 milligr, iodetum kalicum in 100 gram moutextraot. Extractum malti pepsinatum ; 2 gram pepsine van Witte (gelijke deelen pepsine en melksuiker) met 5 gram glycerine gewreven en met 93 deelen moutextraot vermengd. Extractum malti iupulinatum; waarschijnlijk een spiritueus extract van hop met moutextraot (1 op 200?). Syrupus malti: 1 deel moutextraot en 9 deelen syrnpus simplex. Inde Pharm. Zeitung komt de volgende vraag voor: //Is de bereidingswijze bekend van het Extractum SCCalis COrnuti van TVerniclc, bijzonder voor inspuiting bestemd? Dialyse van het officinale extract, zooals gewoonlijk opgegeven wordt, is wel niet als rationeel te beschouwen, dewijl het vrije melkzuur en het zure kaliumphosphaat, die volgens de nieuwste onderzoekingen van Buchheim aanwezig zijn, ook na bijvoeging eener base, evenals de //ergotine” lichtelijk door den dialysator dringen, terwijl bovendien colloïdale zelfstandigheden door de praecipitatie met spiritus reeds grootendeels verwijderd zijn. Ten blijk hoe noodzakelijk het is alle praeparaten, die men van elders ontvangt, nauwkeurig te onderzoeken, deelt Beinheclc inde Pharm. Zeitung mede, dat hij vaneen gerenommeerd en overigens zeer vertrouwd handelshuis in drogerijen chloretum ammonicum parv. crystall. ontving, hetwelk een gehalte bezat van 3,4% chloorlood. Verscheidenheden. Bafjinose wordt door Boise au eene nieuwe suikerachtige zelfstandigheid geheeten, verkregen bij het uittrekken der suiker uit melasse. Inden zuiveren staat vormt zij meer of mindere groote kristallen, waarvan de kleinste wit zijn. Zij isin9opercentigen spiritus bij 20° O. bijna onoplosbaar; water van2o°C. neemt ongeveer het zevende gedeelte van zijn gewicht op, terwijl water van 80° C. de ratfinose in elke verhouding oplost. Zij bezit een hooger rotatievermogen dan de rietsuiker; stelt men dat van rietsuiker gelijk 100, dan is dat van raffinose 159. De elementairanalyse gaf cijfers voor de formule Ce H, 07 of een veelvoud daarvan. Tot 100° C. verhit, verliest zij 15,1 perc. water. Een universeel snel werkend middel tegen kiespijn door de Jezuiten-apotheek te Keulen inde dagbladen aangekondigd, bestaat volgens de Industrieblatter uit chloral-camphoraat, gelsemiumtinctuur en eenige droppels eener vluchtige olie, waarschijnlijk cajuputolie. 12 Gram a 30 et. De wortel van Veratrum viride bevat, volgens Bullock, slechts één alcaloïde, namelijk jervine. De zoogenaamde veratroïdine is niets als jervine met hars. Agaricinezuur, door Fleury uit lorkenzwam afgescheiden, heeft volgens hem de formule C3, H4( 07 en moet beschouwd worden als het anhydride van de lorkenzwamhars of agaricoresine.

De kunstmatige kleuring van icijn door middel van fuchsine, die in Frankrijk geschiedt, wordt ontdekt door den rooden wijn in eene porseleinen schaal te verhitten, met ammonia liquida te verzadigen, een witten wollen draad er in te hangen en alles eenige malen te laten opkoken. Indien de wijn met fuchsine gekleurd was, kan de kleur uit de wol niet door azijnzuur uitgetrokken worden, zooals dit bij plantaardige kleurstoffen gemakkelijk geschiedt. Bodeker's reactie op albumine in urine bestaat in het zwak zuur maken der urine met azijnzuur en het bij voegen van eenige droppels oplossing van ferrocyaankalium, waarna zacht verwarmd wordt. Bij aanwezigheid van albumine volgt troebeling of vlokkige neerslag. Carbazoline heet een ontplofbaar mengsel, bestaande uit kaliumnitriet, zwavel, run, roet en ijzervitriool. Om te onderzoeken of petroleum eene zioavélverbinüng bezit, wordt opgegeven een weinig der olie in eene reageerbuis te verhitten met een stukje natrium ter grootte eener speldeknop. Men houdt eenigen tijd aan de kook. Is de olie zwavelhoudend, dan wordt de blanke oppervlakte van het natrium met eene gele laag overdekt. Na bekoeling voegt men eenige droppels water bij en roert om met een glazen staafje, in eene oplossing van nitroprussidnatrium gedompeld. Bevat de olie slechts het geringste spoor eener zwavelverbinding, dan wordt de geheele vloeistof prachtig violetblauw. Ontstaat deze kleur niet, dan weet men zeker, dat de olie vrij van zwavel is. Om het zoogenaamde moiré métalligue op blik in korten tijd en zeer fraai te verkrijgen, verhit men volgens Böttger het blik tot eene temperatuur, waarbij het tin smelt (circa 228° C.), en brengt het dan onmiddellijk in eene vloeistof, verkregen door het oplossen van 2 deelen chloretum stannosum in 4 deelen water, 1 deel salpeterzuur en 2 deelen chloorwaterstofzuur. De geheele oppervlakte wordt dan ineen oogenblik bedekt met eene buitengemeene fraaie groep van de fijnste kristallen, die vooral glanzend te voorschijn treden, indien aldus behandeld blik na behoorlijk drogen bedekt wordt met eene spiritueuze oplossing van schellak, met anilinekleurstof gekleurd. De purgeerpillen van den apotheker Dibben te Christiania, die hij vergeefs getracht heeft bij apothekers in Denemarken te verkoop te stellen, worden volgens het Bestuur der Deensche Apothekers-vereeniging naar het volgende voorschrift bereid ; : colocynthidis gramm. 5. nucis vomicae gramm. 2, radicis gentianae gramm. 10, extracti rhei gramm. 20, aloës hepaticae gramm. 20, chloreti ferrici gramm. 2, olei carvi, menthae piperitae, caryophyllorum aa gramm. 1,5, unguenti glycerini quantum suffioit. Fiant pilulae. N°. 390. Zij worden met een vernis van tolubalsem overdekt en nog vochtig ineen mengsel van tot grof poeder gebrachte suiker en gom gerold. Br. Salomon's ooglalsem is, volgens de IndustrieHatter, een mengsel van 8J deel wit praecipitaat met 100 deelen unguentum simplex. Voor f 3,60 wordt slechts eene geringe hoeveelheid afgeleverd. Asche's Ironchiaal-pastieljes bestaan, volgens de Industriebldtter, uit 20 gram suiker, 2,6 gram chocolademassa, 1,2 gram traganth, 800 milligram copaïvabalsem en eenige droppels pepermunt olie. Voor het aanstaande apothekers-examen hebben zich 13 en voor het praktisch hulp-apothekers-examen 21 caudidaten aaugemeld.

j Advertentlën. »% GETROUWD: Dr. F. C. E. VII EMBDEI, Apotheker, EN S. A. BAÏÏBET. U&W&, 14 Sept. 1876. OOST-INDIË. In eene Apotheek te Batavia verlangt men ten spoedigste een geëxamineerd APOTHEKER HULP-APOTHEKER P. G., van goede ge* tuigschriften voorzien, op gunstige voorwaarden. Brieven franco, onder Letter R., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Wordt gevraagd hoe eerder hoe liever een APOTHEKEES-BEDIENDE INTERN, salaris 4 a 500 gulden. Brieven franco, Letter Z., bij den Boekhandelaar J. H. VAN WEES Jr. te Utrecht. Een Apotheker op een dorp vraagt met primo November een ASSISTENT, bevoegd voor de receptuur, P. G. Adres franco, onder Letters B, 8., aan de Boek- en Papierhandelaren MADO 8e CO., te Utrecht. Ineen Apotheek te Amsterdam wordt tegen 1° October of November gevraagd een ASSISTENT, wien de gelegenheid wordt gegeven de lessen te kunnen waarnemen. Adres Letters J. D., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. ijH&S"* In eene Apotheek te ’s Hage wordt gevraagd, tegen 1 December, eene vrouwelijke of mannelijke ASSISTENT, P. G. Adres met franco brieven, Letter A., bij den Boekhandelaar J. MEÜRS, aldaar. Tegen Nov. wordt gevraagd te Amsterdam een bevoegd ASSISTENT. Salaris ƒ 600 met verhooging. Adres Letters H. H., aan den Uitgever D, B. CENTEN, te Amsterdam. Ineen Apotheek te ’sHage wordt gevraagd een ASSISTENT, INTERN, van goede testamonia voorzien. Salaris / 400 a ƒ 450. Brieven franco, Letter P., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Oost-Indië! Een jong Apotheker wenscht aan het HOOED EENER APOTHEEK, in eene der Hoofdplaatsen van Oost-Indië GEPLAATST te worden. Aanvragen om informatiën onder Letter X., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. MSSËSr* Een vlug en net Receptarius van Pr*®’ onbesproken gedrag zag zich gaarne met November of December VERPLAATST als EXTERN. Franco brieven, met opgaaf van conditiën, Letter N., aan den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. LEERLINGE-APOTHEKER. Eene Leerlinge-Apotheker wenscht November e. k. GEPLAATST te worden, hetzij bij een Doctor of Apotheker ten platte lande. Brieven franco, onder Letters B. Z., bij den Uitgever D. B. CENTEN, te Amsterdam. Tegen 1 November of later verlangt een geëxamineerd LEERLING-APOÏHEKER PLAATSING in eene Apotheek, liefst in Amsterdam, waar tevens tijd en gelegenheid bestaat zich voor het litterarisch mathematisch gedeelte van het Hulp-Apothekersexamen te bekwamen. Adres Letters Y. Z., bij den Uitgever D. B, GENTEN, te Amsterdam,