is toegevoegd aan uw favorieten.

Pharmaceutisch weekblad; voor Nederland, jrg 13, 1876-1877, no 26, 29-10-1876

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is om eene bepaalde hoeveelheid zilver neer te slaan, zoo kan men met de oplossing van het sulfocyanaat het zilvergehalte van elke zure zilveroplossing maatanalytisch bepalen en door de ongemeene gevoeligheid van den indicator wordt de bepaling zoo scherp en zeker, dat de nieuwe methode, die zeer gemakkelijk uitvoerbaar is, elke tot heden bekende titreermethode daarin overtreft. Lost men 97 gram KC N S tot 1 liter vloeistof op, dan correspondeert elke C.C. met 108 milligr. Ag. Verscheidenheden. Aqua Toffana is de algemeen bekende naam voor een vergift, dat in vroeger jaren in Italië bij vele misdaden eene belangrijke rol speelde. Tot nog toe ligt de samenstelling in het duister. Als nadere bijzonderheden omtrent Aqua Toffana deelt Göppert thans mede, dat eene beruchte giftmengster Toffa, ïoffania, ook Toffana geheeten, zich eerst te Napels, later te Palermo ophield. Om het bedrog met meer zekerheid te volvoeren, gaf zij aan het debiet van het vergift eene zekere godsdienstige tint, noemde het Manna van Sint Nicolaas van Bari en verzond het met het beeld van den heilige. Toen onderzoek naar haar gedaan werd, verborg zij zich ineen klooster, maar ontsnapte later aan de gerechtigheid niet. Nadat zij op de pijnbank hare misdaden bekend had, werd zij te Napels geworgd. Er bestaat volgens G. slechts ééne opteekening, die eenigermate zekerheid verschaft omtrent den aard van het vergift, namelijk eene mededeeling van Garelli, eerste lijfarts van Keizer Karei YI, aan een anderen beroemden arts van dien tijd, Friedrich Hoffmann, welke de mededeeling in zijn Medicina rationalis T. 11, p. 185, opnam. Garelli namelijk zou van den Keizer zelven, wien de acten van het geheele crimineele proces voorgelegd waren, vernomen hebben, dat Aqua Toffana niets anders was //als eene waterige oplossing van gekristalliseerden arsenik met bijvoeging van Herba Cymbalariae (Antirrhinum Cymbalaria), eene in het Zuiden zeer verspreide onschadelijke plant, die enkel tot bedekking diende”. Nog wordt er door G. op gewezen, dat volgens Kopp en Buchner in 1827 een dobbelsteenvormig fleschje van blauw glas, hetwelk allen schijn had echte Aqua Toffana te bevatten, in het bezit was van dr. Wegeler te Coblentz. Het fleschje is later aan de nasporing onttrokken. Om arsenikwaterslof bij een onderzoek op arsenik te verkrijgen, wordt bij het tegenwoordig veelvuldig voorkomend arsenikgehalte in zwavelzuur en zink, door Davy aanbevolen natriumamalgama, hetwelk Vs of Vxo natrium bevat. Hij bereidt het amalgama door langzamerhand kleine stukjes natrium te brengen in eene glazen buis, die kwik bevat en zacht boven eene lamp verwarmd is. Men moet zich wachten het bovenste gedeelte der buis te verhitten, om de gevaarlijke ontvlamming van het natrium te voorkomen. Het verdachte vocht wordt in eene reageerbuis of ineen bekerglas gedaan; men brengt er vervolgens een stukje amalgama in ter grootte vaneen graankorrel en sluit dadelijk buis of glas met eene glazen plaat, die op hare benedenste oppervlakte eene schijf wit filtreerpapier bevat, vooraf bevochtigd met eene oplossing van zilvernitraat (1,3 gram zilvernitraat op 31 gram gedestilleerd water en twee droppels salpeterzuur). Is het onderzochte vocht arsenikaal, dan wordt het papier bruin of zwart op de plaatsen waar zich het zilvernitraat bevindt. Antimoonwaterstof en zwavelwaterstof brengen dezelfde kleur voort. Om den aard der voortgebrachte vlek te onderscheiden, dompelt Davy het papier in ammoniumhydrosulphide, hetwelk arsenik en antimoon als zwavelverbindingen oplost. Men wascht het papier vervolgens met gedestilleerd water af en verdampt het ammoniumhydrosulphide tot droog. Het geel achterblijvend sulphide is bijna volkomen onoplosbaar in chloorwaterstofzuur, indien het arsenikaal is; het is zeer oplosbaar in dit reactief, indien het antimoniaal is. Zwavelzilver lost niet in ammoniumhydrosulphide op. Volgens H, inde Pharin. Zeitung is alle tegenwoordige suiker blauw gekleurd en zet zich na eenigen tijd uit syrupus simplex de kleurstof als blauw meel op den bodem van de flesch af. De blauwe kleur van dit bezinksel verdwijnt na bijvoeging vaneen

weinig chloor waterstofzuur en er ontwikkelt zich een duidelijke reuk naar zwavelwaterstof. De kleurstof bestaat uit kunstmatig ultramarijn en het kleuren dient om de suiker een fraaier voorkomen te geven. Dewijl nu ook plantenzuren, bijv. wijnsteenzuur de zwavelverbinding van het kunstmatig ultramarijn ontleden en zwavelwaterstof vrij maken, kunnen plantensappen, bijv. frambozensap, door het gebruik van zulke suiker bedorven worden, Debray geeft op, dat de damp van calomel bij 440» C. 118 maal zwaarder is dan de waterstof. Volgens de stelling, dat het moleculair gewicht vaneen lichaam het dubbele is van zijn soortelijk gewicht, wanneer bij beiden de waterstof als eenheid aangenomen wordt, geeft Hg3 Cl» = 471 als dampdichtheid 235,5. De oorzaak, dat het cijfer bij 440° slechts de helft bedraagt, is volgens D. gelegen in dissociatie van den calomeldamp bij die temperatuur in Hg en Hg Cl3, daaruit blijkbaar, dat eene gouden plaat inden damp gehouden door afgescheiden kwikmetaal wit en tegelijk met sublimaat: Hg Cl3, bedekt wordt. Om in het destillaat, verkregen bij het gebruik van den toestel van Mitscherlich, of ook in eenig ander vocht hetphosphorzuur aan te toonen, verdampt men het, volgens Selmi, tot op eenige droppels, dompelt er een als ring gebogen platinadraad in en brengt deze in eene geheel kleurlooze waterstofvlam. Het vertrek moet donker zijn. Eene groene kleur in het binnenste gedeelte der vlam verraadt de aanwezigheid van het phosphorzuur. Men moet zich echter vooraf overtuigen, dat het phosphorzuur geen natrium bevat. Verschillende phosphaten van aard- en zware metalen geven hetzelfde verschijnsel. Creosozon, een middel tot het conserveeren van dierlijke stolfen, door Leube uitgevonden, bestaat uiteen mengsel van zwavelzuur en water (1 tot 3 : 100). De werking berust waarschijnlijk op het binden der basen, die zich bij de ontleding der dierlijke stoffen vormen. Huber’s reagens op vrije mineraalzuren bestaat uit eene oplossing van het ammoniummolybdenaat met eene oplossing van ferrocyaankalium (geel bloedloogzout). Voegt men deze heldere geelachtige vloeistof bij een kleurloos waterig vocht, hetwelk slechts een gering spoor vrij mineraalzuur (zwavelzuur, chloorwaterstofzuur, salpeterzuur, phosphorzuur, arsenikzuur, zwaveligzuur, phosphorigzuur) hetzij alleen, hetzij naast zouten van alcaliën of aarden bevat, dan ontstaat er dadelijk eene roodachtiggele, bij grootere sporen eene meer of minder donkerbruine kleur of troebeling, die door de geringste overmaat van alcali weder verdwijnt. Boorzuur en arsenigzuur oefenen geene werking uit. Huber’s reagens kan dus als indicator bij de acidimetrie en alcalimetrie gebruikt worden. Volgens onderzoekingen van Weselsky en Benedikt levert glycyrretine, het splitsingsprodukt van het glucoside glycyrrhizine (uit het zoethout), bij smelting met kaliumhydroxyde en langdurige verhitting na behandeling met verdund zwavelzuur, aether, loodacetaatoplossing en bloedkool kleurlooze kristalkorrels, die uit paraoxybenzoëzuur bestaan. Parabine is een koolhydraat, hetwelk uit Schreibler's arabinezuur (metapectinezuur) bereid wordt. Persoonlijke aangelegenheden. Opgeheven te Elburg de apotheek van den heer A. L. Marinissen. Overleden te Botterdam de apotheker P. Versteeg, terwijl de zaak wordt voortgezet door den heer Overduin, vroeger daarin assistent. Deze berichten, die ik thans eerst met voldoende zekerheid vernam, dateeren reeds van voor eenige maanden. Ik meende ze niet te moeten terughouden voor completeering van het adresboek, maar richt tevens het beleefd verzoek aan de collega’s mij voor hetzelfde doel telkens per briefkaart in kennis te brengen met de veranderingen, die in hunne zaken of in hunne omgeving, voor zooverre de pharmacie betreft, plaats grijpen.